#

a) Vì "nd" và "d" đọc na ná nhau, thế làm sao phân biệt được là "nd" hay "d" khi nghe một từ vựng Chăm? b) Tương tự, làm sao phân biệt giữa "mb" và "b"? c) Cũng như "nj" và "y"? d) Khi đặt (chế tạo) một từ vựng mới chưa hề có trong tự điển hay trong VBHG Panduranga, thì khi nào viết "nd" khi nào "d" cho các từ có âm /đa/? Tương tự cho 2 phụ âm "mb" và "nj" kia?

#

Sự ra đời của ba phụ âm nja, nda, mba từ thế kỷ thứ 4 và sự hình thành chữ akhar Thrah từ thế kỷ 16 đã tạo cho hệ thống chữ viết Chăm rất ổn định về mọi mặt từ ngữ pháp, chính tả và cấu trúc hành văn.

#

Akhar Thrah hay chữ viết Chăm truyền thống hình thành từ thế kỷ 16. Chữ viết này đã được khắc trên bia ký Po Rome (1627-1651) thế kỷ 17 (Dharma, 2006; Lafont, 2011). Trong thời kỳ phát triển, akhar Thrah có một qui luật rất ổn định về ngữ pháp, chính tả và cấu trúc hành văn. Akhar Thrah được sử dụng chính thức từ năm 1702 trong các văn bản hành chánh quốc gia Champa, trong các tác phẩm văn học, lịch sử, ngôn ngữ, các kinh sách tôn giáo Chăm Ahiér, Chăm Awal, và các tài liệu được lưu hành trong cộng đồng Chăm cho đến ngày nay.

#

Panuec Langkar - Daa Po là phiên bản Surat E101A

#

Chamkey là bộ gõ tiếng Cham, dung lượng gọn nhẹ, đơn giản đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng trong việc soạn thảo văn bản gồm: Cham Thrah, Cham Latin, English, Vietnamese.

#

Chamkey là bộ gõ tiếng Cham, dung lượng gọn nhẹ, đơn giản đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng trong việc soạn thảo văn bản gồm: Cham Thrah, Cham Latin, English, Vietnamese

#

The main purpose of this research is to explore the preferable Cham script and Cham Latin; to develop application and evaluate the application products. Research sample is divided into two groups and the research instrument distributed into two forms of survey. The application was developed using ADDIE model. This survey, the acceptance of Cham script by religious group is 100%, Cham script online voting by student is 90.09%, Cham script by online questionnaire is 98.3%. EFEO Cham Latin by religious group is 100%, EFEO Cham Latin by online questionnaire is 95.4%. Viewed by sixteen experts using Fuzzy Delphi the results show that percentage of all items are 100%, more than what required (75%), the value of d for total construct is 0.02 (required ≤ 0.2). For conversion application, we have checked the accuracy percentage of four Cham poems and results Ariya Gleng Anak 99.88% (n=2459); Nai Mai Mang Makah 100% (n=2523); Ariya Cam Bini 100% (n=1823); Ariya Po Ceng 99.91% (n=2202). Using technologies to preserve the Cham language heritage is not only theoretically significant but also practically significant.

#

The Cham people who are now the minority ethnic in Vietnam speaks with the language familiar used as others Malay groups but differ in their written language. Cham Script inscriptions appear on Dong Yen Chau stone stele (Tra Kieu) in 4th century and the Cham are using this script system until today. Ensuring the preservation of Cham language, this study intended to design a tool to convert the EFEO Cham Latin in Malay system to Cham Akhar Thrah. The method used is by converting Latin EFEO into intermediate characters code followed by assigning it to Akhar Thrah backwards. Cham font conversion application has been created, which has carried out a number of technical requirements, and content conversion ensures correct in vocabulary, semantics and grammar. In this experiment we have checked the accuracy percentage of three Cham poems and results Ariya Cam Bini 100% (n=1823); Ariya Gleng Anak 99,88% (n=2459); Nai Mai Mang Makah 100% (n=2523). Cham font conversion is necessary and meaningful in conservation of Cham script. It will be used in schools, institutions in the country and overseas as well as assist in teaching and learning Cham language.

#

The main purpose of this research is to explore the preferable Cham script and Cham Latin; to develop application and evaluate the application products. Research sample is divided into two groups and the research instrument distributed into two forms of survey. The application was developed using ADDIE model. This survey, the acceptance of Cham script by religious group is 100%, Cham script online voting by student is 90.09%, Cham script by online questionnaire is 98.3%. EFEO Cham Latin by religious group is 100%, EFEO Cham Latin by online questionnaire is 95.4%. Viewed by sixteen experts using Fuzzy Delphi the results show that percentage of all items are 100%, more than what required (75%), the value of d for total construct is 0.02 (required ≤ 0.2). For conversion application, we have checked the accuracy percentage of four Cham poems and results Ariya Gleng Anak 99.88% (n=2459); Nai Mai Mang Makah 100% (n=2523); Ariya Cam Bini 100% (n=1823); Ariya Po Ceng 99.91% (n=2202). Using technologies to preserve the Cham language heritage is not only theoretically significant but also practically significant.

#

The Cham people in Vietnam are closely related to other Austronesian people. They speak familiar with the language used as others Malay group but differ in their written language. Cham Script was founded on stone stele in 4th century and the Cham are still using this script system. To ensure preservation of Cham language, this study intends to develop Cham electronic dictionary application product in order to lookup Cham and Vietnamese. The framework of dictionary development includes three components; data, database and evaluation, learning environment design and application products. ADDIE model was employed in the whole development process. Questionnaire with a scale from 1to 5 is used to measure the evaluation of Cham electronic dictionary, six proposed features of the dictionary were fully agreed on by 70 respondents of Cham people, and seven experts (academic) to evaluate with result has achieved 94.29%. This product is suitable and useful for schools, institutions, and training organization in assisting teaching and learning Cham language. This is a Web based dictionary open to world wide access.