Thầy Nguyễn Văn Tỷ đề nghị đổi tên "Hồi giáo Bani" sang: "Thành Phần giáo"

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:34 PM

Đại hội nhiệm kỳ I (2007 - 2010) theo Quyết định số 4106/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận. Hội đồng Sư cả 9HĐSC) đã họp lấy ý kiến đặt tên cho tổ chức. Ban đầu HĐSC đề nghị tên tổ chức là: “Hội đồng Sư cả Bani tỉnh Ninh Thuận” sau khi bàn bạc và trao đổi thì TS.Thành Phần liền cho ý kiến và đề nghị nên lấy tên “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”, với 2 lý do: