ꨓꨚ ꨓꨝꩃ ꨓꨧꨪꩀ ꨣꨗꩌ - Tapa Tabang Tasik Ranam - Qua Vùng Biển Nhớ

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Dec 19, 2018, 3:44 AM

Nhạc và lời Việt: Từ Công Phụng 
Lời Chăm: Abdul Karim 
Chữ Chăm: Putra Podam 
Trình bày: Thekwa 

ꨢꨮꨭ ꨔꨳꩇ ꨌꨳꨪꩌ ꨚꩉ ꨆꨴꩍ ꨣꨕꨯꩂ ꨓꨧꨪꩀ ꨣꨪꨢꩀ ꨥꩃ ꨓꨮꩊ 
ꨂꨣꩃ ꨟꨮꨣꨰ ꨧ ꨆꩊ ꨚꨮꩃ ꨣꨪꨢꩀ ꨚꨯꨱꩀ ꨚꨕꩆ 
ꨂꨣꩃ ꨟꨮꨣꨰ ꨢꨮꨭ ꨌꨳꨪꩌ  ꨌꨪꩀ ꨔꨳꩇ ꨟꨓꨶꨬ  ꨟꨖꩉ 
ꨚꩉ ꨧ  ꨕꨴꨬ  ꨕꨤꩌ  ꨆꨴꩍ  ꨤꨚꨬ  ꨆꨭꨣꩃ 
ꨆꨭꨝꨭꩉ ꨧꨭꩇ ꨓꨚꨮꩆ ꨎꨤꩆ  ꨚꨙꨪꩀ ꨚꨙꨶ  ꨟꨮꨢꨭꩅ  ꨕꨫ  ꨆꩊ. 

Yau thiap ciim par krah radong tasik riyak wang tel
Urang merai sa kal peng riyak paok padan
Urang merai yau ciim cik thiap matuei madhar
Par sa drei dalam krah lapei kurang
Kubur sup tapen jalan pandik pandua meyut di kal.

Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông 
Người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng 
Người về như chim soải cánh cô đơn 
bay hoài trong giấc mơ tan 
mù vắng bến bờ xót xa tình xưa 

 ꨢꨮꨭ  ꨆꨙꨰꩍ  ꨒꩀ  ꨓꨚꨵꨭꩂ  ꨆꨴꩍ  ꨣꨕꨯꩂ  ꨓꨧꨪꩀ ꨣꨪꨢꩀ ꨥꩃ  ꨓꨮꩊ 
ꨔꨮꩀ  ꨡꨮꩀ  ꨣꩍ  ꨣꨰ  ꨧꩇ  ꨣꨪꨢꩀ  ꨌꨯꨱꩍ  ꨟꨖꨶꩆ 
ꨟꨯꨱꩃ  ꨕꨫ  ꨆꨴꨯꨱꩃ  ꨊꩆ  ꨎꨯꨱꩍ  ꨔꨳꩇ  ꨧ ꨟꨤꩌ 
ꨚꨙꩇ ꨚꨙꩃ ꨨꨤꨬ  ꨓꨚꨮꩆ ꨓꨳꨮꨥ ꨓꨮꩃ 
ꨞꨭꩌ  ꨀꨓꩍ  ꨜꨭꩆ  ꨎꨤꩆ  ꨨꨗꨭꩀ  ꨐꨥ  ꨟꨮꨢꨭꩅ  ꨕꨫ  ꨆꩊ 

Yau kandaih njak taplung krah radong tasik riyak wang tel
Thek mbek rah rai sap riyak caoh madhuan
Maong di kraong Ngan jaoh thiap sa malam
Pandap pandang halei tapen Tieu Tuong
Bhum atah phun jalan hanuk nyawa meyut di kal.

Như cánh rong rêu giữa vùng biển nhớ mênh mông 
giạt về đây nghe sóng vỗ hồn sầu 
Nhìn giòng sông ngân gẫy cánh đêm nao 
chập chùng đâu bến tiêu tương 
hồn xót xa hoài giấc mơ hồi hương 

ꨔꨬ  ꨂꨣꩃ  ꨗꩍ  ꨚꨙꨳꩀ  ꨕꨭꩍ  ꨕꩆ 
ꨢꨮꨭ  ꨦꨄꨰ  ꨝꨵꨯꨱꩍ  ꨀꨓꩍ  ꨕꨫ  ꨞꨭꩌ  ꨗꨈꩉ 
ꨊꩇ ꨨꨝꩉ  ꨆ ꨀꨕꨬ  ꨔꨮꨭ  ꨓꨳꩆ ꨦꨄꨰ 
ꨕꨯꨱꩀ ꨓꨗꨴꩀ ꨨꨕꩍ ꨕꨤꩌ ꨨꨓꨰ  ꨆꨴꨭꩂ  ꨆꨴꩄ 
ꨊꩇ ꨨꨝꩉ ꨆ ꨀꨕꨬ ꨔꨮꨭ ꨣꨗꩌ ꨦꨄꨰ 
ꨢꨮꨭ  ꨤꨊꨪꩀ ꨓꨧꨪꩀ, ꨢꨮꨭ  ꨌꨮꩀ ꨈꨵꨯꨱꩃ   ꨆꨴꨯꨱꩃ  ꨤꨥꩍ.

Thei urang nah pandiak duh dan
Yau saai blaoh atah di bhum nagar
Ngap habar ka adei thau tian sa-ai
Daok tanrak hadah dalam hatai krung krac
Ngap habar ka adei thau ranam sa-ai
Yau langik tasik, yau cek glaong kraong lawah.

Ai chia vạt nắng se buồn 
Như ta rồi cũng xa nguồn 
Làm sao cho em biết tình ta 
vẫn lấp lánh trong cõi hồn bát ngát 
Làm sao cho em thấu tình ta 
như núi biếc như sông dài biển rộng

ꨤꨆꨮꨭ  ꨇꨪꩀ ꨆ  ꨆꨴꨭꩂ  ꨀꨝꨪꩍ ꨨꨕꨯꩌ ꨧꨭꨂꩍ  ꨧꨭꨀꨶꨮꩆ ꨀꨗꨪꩅ ꨣꨗꩌ 
ꨟꨮꨢꨭꩅ ꨕꨫ  ꨎꩊꨤꨪꨕꨫ   ꨣꨪꨢꩀ ꨌꨯꨱꩍ ꨓꨝꨵꨮꩀ ꨓꨝꨵꨯꨱꩂ
ꨨꨗꨭꩀ ꨐꨥ ꨆꨮꨭ  ꨗꨫ ꨝꨵꨯꨱꩍ  ꨌꨤꩍ  ꨓꨚꨮꩆ  ꨨꨤꨬ 
ꨚꨙꨪꩀ  ꨚꨙꨶ  ꨆꨮꨭ ꨡꨵꨶꩀ  ꨣ ꨔꨬ 
ꨝꨵꨯꨱꩍ ꨓꨧꨪꩀ  ꨀꨳ  ꨕꩉ  ꨤꨨꨪꩀ  ꨅ  ꨡꨯꩍ ꨕꨫ  ꨣꨰ. 

Lakau khik ka krung abih hadom su-uh su-auen anit ranam
Meyut di jallidi riyak caoh tablek tablaong
Hanuk nyawa kau ni blaoh calah tapen halei
Pandik pandua kau mbluak ra thei
Blaoh tasik aia dar lahik o mboh di rai.

Xin giữ cho nhau những khoảng đời nhớ mông lung 
Tình là trùng dương sóng vỗ chập chùng 
Mảnh hồn ta nay đã khuất nơi nao 
đời sầu mấy chuyến thương đau 
mà nỡ chôn vội mấy kiếp trùng khơi


Abdul Karim (Cam palei Ram)

Chú thích:

radong (kuradong): đại dương
thattiak: chung thủy, tri kỹ
matuei madhar: cô đơn
kubur: gahul, ghul: mồ mã

Abdul Karim 

Putra Podam