ꨨꨎꩆ ꨝꨳꨮꩉ ꨨꨣꨬ ꨗꩌ ꨆꨴꨭꩂ - Mưa chiều kỷ niệm

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jan 5, 2019, 2:07 AM

ꨨꨎꩆ ꨝꨳꨮꩉ ꨨꨣꨬ  ꨗꩌ ꨆꨴꨭꩂ

Hajan Bier Harei Nam Krung  <Thekwa>

Mưa Chiều Kỷ Niệm <Duy Yên, Quốc Kỳ>

Tác giả sáng tác: Duy Yên & Quốc Kỳ 

Lời Chăm : Thekwa

Chữ Chăm: Putra Podam

ꨨꨕꩉ  ꨝꨳꨮꩉ  ꨨꨣꨬ  ꨨꨤꨬ  ꨀꨕꨬ  ꨗꨯꨱ  ꨣꨥꩃ  ꨦꨄꨰ 
ꨕꨶ  ꨓꨚꨮꩆ ꨎꨤꩆ ꨞꨭꩌ  ꨚꨎꨮꩍ ꨟꨐꩀ ꨨꨕꩍ 
ꨨꨎꩆ ꨨꨤꨪꩌ  ꨚꨚꩉ ꨤꨪꩆ ꨓꨚꨪꩆ ꨚꨓꨪꩍ ꨤꨥꩃ ꨤꨊꨪꩀ 
ꨕꨯꨱꩀ ꨓꨚꨮꩆ ꨈꨮꩇ ꨓꨥꨪ  ꨓꨥꩀ 
ꨨꨎꩆ ꨚꨧꩍ ꨕꨶ  ꨈꩍ ꨝꨣ 

Hadar bier harei halei adei nao rawang sa-ai
Dua tapen jalan bhum pajeh manyak hadah
Hajan halim papar lin-tapin patih lawang langik
Daok tapen gep tawi tawak
Hajan pasah dua gah bara

Nhớ chiều nào em đến thăm anh 
Hai bên đường phố đã lên đèn 
Mưa xuân giăng giăng mờ trắng khung trời 
Ngồi bên nhau lưu luyến 
Mưa thấm ướt đôi bờ vai 

ꨧꩇ ꨣꨈꨮꩌ ꨀꨕꨯꨱꩍ ꨟꨊꨬ  ꨀꨢꨮꨭ  ꨀꨝꨯꨱꩍ ꨨꨓꨰ 
ꨨꨎꩆ ꨚꨟꨤꨭꩀ ꨧꨯꨱꩃ  ꨀꨳ ꨟꨓ  ꨟꨮꨢꨭꩅ 
ꨓꨊꨪꩆ ꨀꨚꩆ ꨓꨊꨪꩆ ꨕꨤꩌ ꨧꩇ ꨌꩌꨚꨪ  ꨟꨕꨴꨶꨰ 
ꨟꨯꨱꩃ  ꨈꨮꩇ ꨟꨪꩆ ꨅꩍ ꨇꨪꩂ ꨙꨯꩌ 
ꨨꨶꨮꩄ ꨕꨪ ꨟꨮꨢꨭꩅ ꨡꨶꨮꩆ ꨤꨨꨰ 

Sap ragem adaoh mangei ayau abaoh hatai
Hajan pamaluk saong aia mata meyut
Tangin apan tangin dalam sap campi madruai
Maong gep min oh khing ndom
Huec di meyut mbuen lahai

Tiếng nhạc tình xao xuyến đôi tim 
Mưa giao hòa nước mắt ân tình 
Tay đan tay trong tiếng đàn trầm 
Nhìn nhau nhưng không nói 
Sợ tình yêu chóng phai 

ꨟꨪꩆ ꨨꨣꨬ  ꨁꨗꨫ ꨀꨓꩍ ꨚꨎꨮ 
ꨨꨣꨭꩌ ꨟꩃ ꨆꩊ ꨤꨨꨪꩀ ꨓꨚ 
ꨨꨎꩆ ꨚꨚꩉ ꨕꨤꩌ ꨥꩃ ꨤꨊꨪꩀ 
ꨎꨶ  ꨈꨵꨰ ꨨꨕꨬ ꨝꩉ ꨨꨤ 
ꨨꨎꩆ ꨤꨰꩀ ꨤꨰꩀ ꨅꩍ ꨟꨕꨮꩍ 
ꨇꩊ ꨕꨴꨬ  ꨔꨴꨰꩈ [ꨧꨴꨰꩈ] ꨝꩀ ꨨꨓꨰ 
ꨝꨳꨮꩉ ꨨꨣꨬ  ꨚꨕꨴꨶꨰ  ꨤꨁ  ꨤꨀꩆ 
ꨚꨤꨰ ꨚꨎꨶ ꨟꨮꨢꨭꩅ ꨕꨫ ꨀꨆꨯꨱꩀ ꨟꨓꨫ

Min harei i-ni atah paje
Harum mang kal lahik tapa
Hajan papar dalam wang langik
Jua glai hadei bar hala
Hajan laik laik oh madeh
Khal drei thraiy(sraiy) bak hatai
Bier harei padruai la-i la-an
Palai pajua meyut di akaok mati

Nhưng hôm nay xa rồi hương xưa đã phôi phai 
Mưa bay trong khung trời quạnh hiu sau màn lá 
Mưa rơi rơi vô tình nghẹn ngào tràn ngập lòng 
Chiều buồn về lạnh lùng xót xa tình đầu tiên 

ꨨꨭ  ꨧ ꨓꨀꨮꩃ  ꨄꨰ ꨕꨮꩃ ꨕꨤꩌ ꨨꨎꩆ 
ꨤꨚꨪꩀ ꨁꨗꨪ  ꨤꨭꩍ ꨝꨊꨭꩀ ꨆꨵꩀ ꨤꨪꩆ ꨓꨚꨪꩆ 
ꨀꨕꨬ  ꨓꨝꨳꩀ ꨗꨯꨱ  ꨅꩍ ꨙꨯꩌ  ꨧ ꨝꨯꨱꩍ ꨚꨗꨶꨮꩄ 
ꨨꨕꨯꩌ ꨡꩃ ꨨꨎꩆ ꨓꨚ 
ꨧꨭꨂꩍ ꨧꨭꨀꨶꨮꩆ ꨟꨳꨮꩅ ꨕꨫ ꨕꨤꩌ ꨨꨓꨳꩆ ꨧꨄꨰ 

Hu sa ta-aeng sa-ai deng dalam hajan
Lapik i-ni luh banguk klak lin-tapin
Adei tabiak nao oh ndom sa baoh panuec
Hadom mbang hajan tapa
Su-uh su-auen miet di dalam hatian sa-ai

Có một mình anh đứng trong mưa 
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ 
Em ra đi không nói một lời 
Từng chiều mưa dĩ vãng 
Xao xuyến mãi trong lòng anh

ꨨꨕꨯꩌ ꨝꨳꨮꩉ ꨨꨣꨬ ꨟꨕꨴꨶꨰ  ꨎꨶ  ꨓꨚ ꨣꨗꩌ ꨔꨬ 
ꨨꨎꩆ  ꨚꨕꨴꨭꩅ  ꨚꨕꨴꨶꨰ  ꨞꨭꩌ  ꨆꨵꩀ ꨟꨤꩌ ꨀꨓꩍ 
ꨕꨤꩌ ꨟꨓꨶꨬ  ꨟꨖꩉ ꨤꨭꩍ ꨝꨊꨭꩀ ꨧ ꨂꨣꩃ 
ꨕꨶꩍ ꨔꨬ ꨊꨯꨱꩀ ꨞꨭꩌ  ꨆꨵꩀ 
ꨟꨮꨢꨭꩅ ꨅꩍ ꨡꨯꩍ ꨚꩀ ꨨꨤꨬ... 

Hadom bier harei madruai jua tapa ranam thei
Hajan padrut padruai bhum klak malam atah
Dalam matuei madhar luh banguk sa urang
Duah thei ngaok bhum klak 
Meyut oh mboh pak halei...

Những chiều buồn hiu hắt thương ai 
Mưa âm thầm phố cũ đêm dài 
Trong cô đơn hình bóng một người 
Tìm ai trên phố cũ 
Tình yêu không thấy đôi

Wak di harei but bulan puis thun 2018 (11/21/2018)
Thekwa cam palei Ram

tawi-tawak : Lưu luyến
bara (bira) : Vai
mangei : Xao xuyến
pamaluk : pha trộn
mbuen : Dễ
harum : Hương
apan : Cầm
khal drei: Nghẹn ngào
thraiy(sraiy): Tràn
palai pajua : Luyến tiếc , xót xa
lin tapin : Mịt mù.
banguk (binguk) : Bóng