TS.Putra Podam người học trò của TS. Po Dharma

Written by admin
In category Tin tức
Sep 23, 2020, 10:38 PM

TS. Putra Podam (Văn Ngọc Sáng) là giảng viên Đại học Tây Nguyên (TNU) và Đại học Công nghệ Malaysia (UTM). Ông là người Chăm gốc Bình Thuận. Năm  1999 - 2001, học thạc sĩ trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, chuyên ngành Khoa học Công nghệ. Năm 2002 - 2004, học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á - Thái Lan (Asian Institute of Technology - AIT), chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Năm 2007, Chứng nhận Giảng viên Chính. Năm 2011 - 2017, học nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), chuyển sang học Đại học Công Nghệ Malaysia (Universiti Teknologi Malaysia - UTM). Năm 2018, Chứng nhận Giảng viên Cao Cấp.

Năm 2012, sau khi từ NUS chuyển về UTM và đang theo học tại UTM, Putra PoDam đăng ký thêm PhD ngành Lịch sử học tại Đại học Malaya (UM), do GS.TS. Danny Wong làm HD1 và PGS.TS. Po Dharma làm HD2. Sau một học kỳ không đạt chuyên đề tiếng Malay, Putra Podam thôi trường UM và tiếp tục trường UTM.

Tại UTM, Putra Podam nghiên cứu đề tài: “Design and Development of E-Cham Application Indigenous Languages In Vietnam”. Với 3 Giáo sư hướng dẫn:

  1. Gs.TS. Mohammad Bilal Ali, phụ trách chuyên môn Công nghệ Thông tin.
  2. Pgs.TS. Po Dharma, phụ trách chuyên môn phần ngôn ngữ bản địa Chăm.
  3. Gs.TS. Hamdan, phụ trách chuyên môn về phương pháp.

Sau khi tốt nghiệp tại Malaysia, Putra Podam tiếp tục công tác tại Đại học Tây Nguyên.

Hình 1. Bìa luận án Tiến sĩ (PhD) của Putra Podam.

Hình 2. Tuyên bố luận án này có thể đưa online (full text).

Hình 3. Tuyên bố luận án và ký xác minh của hai giáo sư hướng dẫn:

1. Assoc.Prof. Dr. Mohamad Bilal Ali

2. Assoc.Prof. Dr. Po Dharma

Hình 4. Tuyên bố luận án và ký xác nhận của Van Ngoc Sang (Putra Podam)

 

Hình 5. tuyên bố xác nhận và lời cảm ơn của Putra Podam.

 

Hình 6. Thư xác minh: 1. Assoc.Prof. Dr. Mohamad Bilal Ali 2. Assoc.Prof. Dr. Po Dharma là giáo sư hướng dẫn PhD của Van Ngoc Sang (Putra Podam)

 

Hình 6. TS. Van Ngoc Sang (Putra Podam). Giảng viên Đại học Tây Nguyên. Meeting lecture (UTM).

 

Hình 7. TS. Van Ngoc Sang (Putra Podam).

Hình 8. Tiểu sử TS. Van Ngoc Sang (Putra Podam).

 

LINK: Video tốt nghiệp TS. Van Ngoc Sang

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524318737917542&id=100010182609692&_rdr