Thống nhất dùng từ kết thúc tháng Ramadan "Harei Talaih Aek"

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
May 24, 2018, 4:32 AM

Để chuẩn bị cho băng rôn hay quảng cáo cho ngày kết thúc tháng Ramadan, cộng đồng Cham hãy sử dụng từ "Harei Talaih Aek - Ngày kết thúc nhịn chay" mà cha ông ta đã sử dụng từ lâu.

1. Viết theo tiếng Cham

Harei Talaih Aek
ꨨꨣꨬ ꨓꨤꨰꩍ ꨀꨮꩀ

2. Viết theo tiếng Việt
Ngày Kết Thúc Nhịn Chay

 

Hãy sử dụng đúng từ tiếng Cham là góp phần bảo tồn và phát huy si sản văn hóa ngôn ngữ và chữ viết Cham.