Akayat Inra Patra

Written by Putra Podam
In category Văn học
Jul 13, 2015, 9:22 AM

Akayat Inra Patra (sử thi Inra Patra) là tác phẩm văn học viết bằng Akhar Thrah Thrah mang ký hiệu số CHCPI 5. Tác phẩm này do Linh Mục G. Moussay (Trung Tâm Văn Hóa Chăm) sao lại vào năm 1970 dựa vào bản gốc của một cuốn sách được lưu tại Palei Tanran (Hữu Đức, Ninh Thuận). Kauthara.org giới thiệu lại tác phẩm:

Akayat Inra Patra

 

Akayat Inra Patra (sử thi Inra Patra) mà chúng tôi trình bày ở đây là tác phẩm văn học viết bằng Akhar Thrah mang ký hiệu số CHCPI 5 hiện lưu trử trong thư viện của Trung Tâm Lịch Sử và Nền Văn Minh Bán Đảo Đông Dương (đại học Sorbonne, Paris). Tác phẩm này do Trung Tâm Văn Hóa Chăm của Linh Mục G. Moussay sao lại vào năm 1970 dựa vào bản gốc của một cuốn sách nằm trong Palei Tanran (Hữu Đức, Ninh Thuận), gồm 59 trang và tổng cộng 581 câu thơ.

Akayat Inra Patra có nhiều dị bản mang ký hiệu CAM 28 (1), CAM 99, CAM 157, MEP 1189/5, CM 8, CM 12 (3), CM 21 (4), CHCPI 5 hiện lưu trử trong thư viện của cộng hòa Pháp.

Lần đầu tiên, Akayat Inra Patra được dùng làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp đại học Sorbonne (Paris) vào năm 1976 bởi Nara Vja (Ngụy Văn Nhuận). Tác phẩm này cũng là chủ đề nghiên cứu khoa học do Po Dharma, G. Moussay và Abd. Karim thực hiện và ấn hành mang tựa đề : Akayet Inra Patra = Hikayat Inra Patra = Epopée Inra Patra (Perpustakaan Negara Malaysia & EFEO. Song ngữ : Pháp-Mã, Kuala Lumpur, 1997)

Phiên âm

Phương pháp phiên âm của tác phẩm này dựa vào hệ thống phiên âm La Tinh quốc tế của Viện Viễn Đông Pháp. Độc giả nên lưu ý cách phát âm của một số phụ âm và nguyên như sau :

Nd = nduec (chạy), ndom (nói)

Mb = mbeng (ăn), mboh (thấy)

Nj = njep (phải), njuh (củi)

 = tương đương với ư của tiếng Việt, như hâ (nó), jiâ (thuế)

O = tương đương với ô của tiếng Việt, như oh (không có), hadom (bao nhiêu)

Aow = tương đương với o của tiếng Việt, như pataow (chỉ dẩn), tanaow (đực)

Chú thích

Chữ nằm trong dấu ngoặc […] là từ mà người Chăm thường dùng hôm nay. Số nằm trong […] là số trang của tác phẩm Akhar Thranh

 

Trang đầu của Akayat Inra Patra

 

 

Bản phiên âm

 

1. Ni dahlau kal si panâh di ariya,

palei Sumen Tapara, praong libaih saih di saih,,

 

2. patao Kurama Basapa sunit ginreh,

pangap dher Débisreh, pahlap ka buol di grep nager,,

 

3. sa phun kuyau balinga di krâh tanran,

siam phun siam dhan, bingu mebaoh oh meda,,

 

4. Bimeng Kubami si bican drâtsa,

hec abih khaol ita, siber me [meng] siam tel hadei,,

 

5. ka po ita ni o hu anâk likei,

pakreng nager saong palei, buol su bhap thuk hatai,,

 

6. patao bi-ndang panraong jabuol sinbiai,

ew huer Rajreng merai, tangi ka o hu anâk,,

 

7. huer pa-nder patao nao di krâh tathik,

Dopabrei sunit ginreh, sunuw binik abih merai,,

 

8. buh di tan mâh bingu inâgiray,

Norapet [Norapat] sanâng di hatai, kieng wek tama raja-iei,,

 

9. likhah jaga bibak pak pluh harei,

aien [auen] ka Dosreh brei, irés bijak chaina,,

 

10. dom nan nyu brei angan Inra Patra,

irés sani bengsa, di grep nager jang nyu thau,,

 

11. sa nager nyu ba mâh pataih li-uw,

sa nager tra thau, patia amrak mâh bingu,,

 

12. patao bi-ndang baruw mang nyu ba tama,

limah Norapet [Norapat] aien [auen] ka hu, anâk likei séh di séh,,

 

13. patia ikan daok dalam kawan [cawan] mâh,

thau yaom sunit ginreh, ikan bican puec klao,,

 

14. sa nager nyu patia khan su aw,

ba tama limah patao, aien [auen] ka hu Inra Patra,,

 

15. dalam nager palei Sumen Tapara,

mâh pariak di riim meta, abih mang ba rai alin,,

 

16. dom nan ikan mâh si bican,

yau ra ndung amrek di khan, tathuak tangin haok abih,,

 

17. Inra Patra akhan su aw mang mâh,

nyu jak di ngaok yorah, irés bijak chaina,,

 

18. amrak mâh tatah iten su permeta [permata],

patao Kurama Basapa, tabiak bi-ndang kieng pame-in,,

 

19. dom nan amrak mâh ba per,

nao laik dalam nager, patao Rija Sah Suan,,

 

20. dalam thuen muk Ranaik Bariyén,

nyu duon raong aien [auen] tabuon, lac anâk Dobita,,

 

21. dom nan nyu tangi Inra Patra,

cei anâk Dobita, hapak libik palei nager,,

 

22. biruw mang Inra Patra si bican,

di kal amrak ba per, mang Sumen Tapara,,

 

23. kau ni anâk patao Kurama Basapa,

daok saong muk raong ba, calah di inâ ngan ama,,

 

24. blaoh tuei muk nao pablei bingu,

Palidaw Mentri, likuw kieng raong jiéng anâk,,

 

25. meyah kuthaot kau brei kaya kal [kar] ka muk,

aek lipa juai ka-uk, kau anit Inra Patra,,

 

26. kuhlaom anâk patao Kurama Basapa,

daok saong muk raong ba, nda [ka] muk her wer,,

 

27. dom nan meda patao nao amal,

dep mboh di jalan, anâk inâ njruah mâh,,

 

28. blaoh patao pa-ndik kathur kieng panâh,

njap anâk njruah mâh, libuh tanan blaoh metai,,

 

29. dom nan patao gilac wek merai,

mang sanâng dalam hatai, damân anâk njruah mâh,,

 

30. patao bi-ndang panraong jabuol taom abih,

ikhan ndom ka panâh, tak di bés (?) nao amal,,

 

31. kau ni jiéng Norapet pakreng nager,

tel usak rapajen, anâk tacaow oh meda,,

 

32. Sri Palieng Sujang Narah kuhrii kuhria,

chinbiai ka ita, kami ka-uk dalam hatai,,

 

33. duah jru bi hu anâk ba merai,

Palidaw Mentri nyu biai, tangi grep gram pari,,

 

34. pamiit panuec di Bimeng Kubimi,

haké meda jru tani, pak Bimong Settik,,

 

35. meyah kieng nao sanâng ku-nda oh thau libik,

gen cek tapa tathik, thei urang nao sa tel,,

 

36. Balidaw Mentri merai bican,

pathau abih panuec yau nan, patao ginaong kieng pametai,,

 

37. Balidaw Mentri tabiak merai,

Inra Patra nan kieng biai, bican lac nyu kieng nao,,

 

38. patao paruah khan su aw siam metuaw,

kuhlaom anâk lac kieng nao, amâ alin ba anguei,,

 

39. dom nan Inra Patra tabiak merai,

dom sanâng dalam hatai, me-irat nyu kieng nao,,

 

40. muk Ranaik Bariyén paralao,

anit tacaow lac kieng nao, ri-mbi ri-mbâp lo sa drei,,

 

41. Inra Patra si také truh palei,

rimaong caguw pép merai, limân saong kruk litha,,

 

42. kakuh da-a hec Po Inra Patra,

irés sani bengsa, anâk patao praong nager,,

 

43. miit sep Taguret ew bican,

di kal amrak ba per, inâ ama po su-aien [su-auen],,

 

44. tama dalam sang megik ngap dher,

kuhri kuhra palei nager, pep Bimeng Kubimi,,

 

45. mang kal dahlak tuei po mai sani,

tel urak merathi, metai abih yau binés,,

 

46. names sukal pak sunit Débisreh,

sa meta brei mboh, su-aien [su-auen] ka Po Inra Patra,,

 

47. khaol dahlak metai di rak khik gaha,

di ngaok cek Andel Yasa, kakei di cei plaih bi truh,,

 

48. Inra Patra si také jreng mboh,

rak trun merai metâh, cek nyu ew Inra Patra,,

 

49. hec aong anâk ranaih ra meda,

kau brei sa dak lakkuraba, ka hâ tani baik ka sah,,

 

50. names sukal pak sunit Débisreh,

nyu pametai rak blaoh, biak yaom sa kasen,

 

51. laik trun sumu jaleh cek su cer,

rimaong caguw aien [auen] tabuon, limân saong kruk lisa,,

 

52. Inra Patra tama jreng dalam giha,

mâh pariak lo meda, di riim pakal [pakar] buissaki,,

 

53. di ngaok cek nan sa phun kurama,

siam dhan mebaoh bingu, glaong metâh aderha,,

 

54. nyu nao tel Kubimi ew da-a,

hec Po Inra Patra, pagar [pagan] dahlak siam kieng mbeng,,

 

55. mbeng thar klak tamuh blaoh jiéng,

anâk tacaow mbuak di krung, tadhuw sunit Débisreh,,

 

56. Inra Patra si také nao truh,

pep mboh amrak mâh, tiaong biyén kameng mrai,,

 

57. caguor bingu ciim Pabah Rem Tangai,

caraw hadang abih merai, thét biyak Inra Patra,,

 

58. nao mboh sa phun bingu yorika,

nattiak puissada, tabeng mâh ew da-a,,

 

59. hec po sunit ginreh Inra Patra,

paik dahlak blaoh ba, plah di kéng sa asat [asit],,

 

60. sa phun jrai deng di krâh parabet [parabat],

di cek Nder Jai Yét, Inra Patra padei tanan,,

 

61. nyu jreng tapak harei tagok mboh buol,

ribuw tamân ralo rajen, Ribep Arosah merai,,

 

62. ba buol ribuw tamân kot chai,

chait mâh bingu palai, pahaluei gah kawah,,

 

63. ribep meri kaong kamre dua gah,

pak pluh dok meriah, nyu jak di ngaok thing mâh,,

 

64. jreng tapak harei tagok nattathih,

buol su bhap Sumen Giléh, ribuw tamân laksa,,

 

65. anâk patao In Sumen Loga,

dalam nager nyu hatua, merai kieng duah nager paken,,

 

66. nyu ndik di ngaok raong athaih kaok per,

Rabep Arosak bican, tangi hapak gah kieng nao,,

 

67. dom nan Sumen Jalé nyu jak methao,

ka dua mang anâk patao, daok methuh gep tanan,,

 

68. nyu pabinés buol su bhap lo rajen,

Inra Patra nao tel, tangi hagait sreh gi-ndi,,

 

69. hec aong sa baoh akaok merai ta ni,

hâ juai pagen gi-ndi, kau mesuh merak nager,,

 

70. Inra Patra nyu ginaong blaoh bican,

Sumen Jalé puec yau nan, likau di ai juai methuh,,

 

71. Sumen Jalé pa-ndik kathur blaoh panâh,

Inra Patra sunit ginreh, oh mada huec ku-nda,,

 

72. ndaih apuei glaong metâh aderha,

nyu mak padak lakkuraba, pametai Sumen Jalé,,

 

73. buol bhap ribuw tamân nduoc abih,

si meyaom sunit ginreh, ires bijak chaina,,

 

74. Ribep Rosah kakuh blaoh da-a,

nyu bican lac ba, bi tel ama mang bak hatai,,

 

75. patao Rija Sah Suan tiap merai,

Inra Patra saktajai, da-a bi tel medhir riya,,

 

76. dalam tian patao ranam Inra Patra,

irés bijak chaina, ama patok anâk ka sah,,

 

77. kuhri kuhra Sri Palieng Sujang Narah,

angan Rabep Rosah, biai panâh raja-iei,,

 

78. patao paruah hadom urang saktrei,

pak pluh mesiam likei, thét biyak Inra Patra,,

 

79. saong paruah hadom urang kaya kaya,

pak pluh mang dara, thét biyak tuan patri,,

 

80. Binara auak rabep yuk meri,

adaoh kamrie tuon [tuan] patri, di ngaok kacak maligai,,

 

81. likhah caga kaong Inra Patra merai,

mbeng menyum saktajai, sa rituh harei melam,,

 

82. Inra Patra saong patri Jamjam,

Ratna Dawi Ilam, biruw mejieng subarriya [subharriya],,

 

83. patao bi-ndang panraong jabuol kuhri kuhra,

mâh pariak di riim meta, alin anâk saong metuw,,

 

84. liwik harei thruai melam dahlak kieng nao,

kunâ drei di patao, blaoh bican panuec kudha,,

 

85. tuen [tuan] patri su-aien [su-auen] Po Inra Patra,

Rabep Arosah kieng ba, paralao metâh jalan,,

 

86. Inra Patra si také di rah nager,

jreng bi-ndang mboh dil, Tagirak ew bican,,

 

87. khaol dahlak duah po di luic nager,

tel usak me rapajen, metai di muk Kaphuari,,

 

88. sa phun kuyau deng di krâh jallidi,

Inra Patra si také, deh padei tak ula,,

 

89. Kaphuari tagok di dil Sumenna,

merai kieng mbeng Inra Patra, biruw mang nyu kieng pametai,,

 

90. biruw mang muk Kaphuari mbai,

sa baoh ra-ndaik saktajai, limah ka Po Inra Patra,,

 

91. ra-ndaik ula sanji kawanna,

sunit ginreh lo meda, riim pakal [pakar] buissanâ,,

 

92. Inra Patra tama dalam jallidi,

tel sang Kaphuari, payak di den [del] menâng ahar,,

 

93. blaoh mang muk Kaphuari akhan,

meyah si nao di jalan, likau digen [digar] ba saong drei,,

 

94. tel harei suk patri trun menei,

di aia tabeng siam ndei, su nam diyeng taom hader,,

 

95. Inra Patra yuo mak kaya kal [kar],

yuo drei jiéng ikan, tama dalam aia tabeng,,

 

96. rup patri saih di saih mboh sa [si] gleng,

hec su nam urang diyeng, menei bi drah ita kieng nao,,

 

97. gleng mboh lihik aban khan su aw,

tiap su radiyeng nao, duah bi mboh ba ka kau,,

 

98. hec po daok ala haluei kuyau,

po mak rei o thau, lihik kaya kal [kar] patri,,

 

99. biak jeh halun merai daok tani,

halei kaya kal [kar] patri, halun ké mboh sa [si] gleng,,

 

100. Inra Patra akhan wek saong radiyeng,

nyu lac patri séh melang ,biruw mang nyu lue angal,,

 

101. biruw mang ra biyeng nao akhan,

tuen [tuan] patri paraot di tian, nyu sap hatem Inra Patra,,

 

102. patri pa-nder nao wek sa mbeng tra,

pathau rei panuec kudha, biruw mang tuen [tuan] patri merai,,

 

103. hec po siam likei saktajai,

duon kaya kal [kar] kanai, brei ka halun likau di cei,,

 

104. meda halun mboh biyén per merai,

cagaong kaya kal [kar] kanai, palaik di ngaok thing kata,,

 

105. halun duon biak halun si taka,

pak diger nan tra, ka halun likau di nai,,

 

106. hec po siam likei saktajai,

peng panuec halun hai, brei ka halun baik susah,,

 

107. nao ruah kaya kal [kar] baik bi drah,

Inra Patra pa-nder tapah, sari tanan mang nyu peng,,

 

108. metai sa-ai subik saong nam radiyeng,

Inra Patra oh peng, pa-nder buw angan ama,,

 

109. metai canang [tanang] ai Rija Déwa,

Léla Rawanna, subik saong po ama susah,,

 

110. nyu pataow su radiyeng nao ruah,

kaya kal [kar] mboh jeh, ba merai ka tuen [tuan] patri,,

 

111. dom nan nyu mboh muk Kuphuari,

merai lac saong patri, siber daok ac hatai,,

 

112. da-a Inra Patra tagok maligai,

sa baoh kawan mâh urai, ba adei per bi truh,,

 

113. Inra Patra thi také nao truh,

jreng pak ula tanâh, yaom nder [nde] baoh caken,,

 

114. krung panuec tuen [tuan] patri kakei diger,

ba per metâh jalan, pa-nder palaik Inra Patra,,

 

115. dom nan mang Rija Déwa,

Lela Rawenna, di rah jalan tama tabiak,,

 

116. rup limân dua drei deng cakak,

inâgiray ula mecuak, rimaong caguw marakaik,,

 

117. hadom hala buot kahiak druh laik,

biruw rimaong cagaong kaik, biruw limân limân binuh,,

 

118. nyu pachom dalam hatai siber metruh,

Inra Patra sunit ginreh, biruw mekrân binatang,,

 

119. nyu mak ndaw traik talei nan seng,

tuen [tuan] patri mboh sa [si] gleng, ginreh mboh di meta,,

 

120. rup limân dua drei libuh taphia,

inâgiray dua tra, rimaong caguw jang libuh,,

 

121. Inra Patra si také nao truh,

tuen [tuan] patri jreng mboh, nyu tiap radiyeng merai,,

 

122. tapong itan saong bita mâh merai,

Inra Patra saktajai, menei dalam aia tabeng,,

 

123. balinga cahya siam meleng,

mâhlikem pak akieng, di cuah mang mâh uray,,

 

124. pala bingu der tabeng di riim pakal [pakar],

throh mbuw menuw manâng, yolika pettali,,

 

125. puis gahé saong inâ kurasi,

bingu palen natali, tamereng su bairahi,,

 

126. dom nan Inra Patra si také,

tagok nao pak patri, ew pajiong ngap sa tian,,

 

127. blaoh mang Inra Patra si akhan,

ri-mbi ri-mbâp di luic jalan, ka metruh tel ni,,

 

128. puis gahé ni saong inâ kurasi,

ngan maligai patri, Inra Patra padei tanan,,

 

129. sa phun kuyau siam tamuh dalam thuon [thuor],

di riim pakal [pakar] lo rajen, mebaoh mang mâh bingu,,

 

130. kurama li-u panâng pa-aok kalem,

blaoh pangap ciim ndam, di grep akiéng dhan kuyau,,

 

131. tiaong biyén caguer bingu saong tawaw,

daok bican puec klao, akhan ka rup Inra Patra,,

 

132. siam likei irés bijak chaina,

anâk patao bengsa, sanek ginreh praong nager,,

 

133. Inra Patra padei tanan dak wel,

 

bréssanâ laik angin, hala kuyau nan menyi,,

 

134. siam kieng peng sumu saong sep rabep meri,

mboh amrak tuen [tuan] patri, tabiak merai daok me-in,,

 

135. di ngaok haluw mâh bingu riim suber,

nyu njah bél di aia mewan, tatah di drei Inra Patra,,

 

136. nyu tagok nao wek sa mbeng tra,

pak patri Sulerna, Cahya si bican,,

 

137. dom nan tuen [tuan] patri brei diger,

pak urang tabiak pak nan, jabat sulam Inra Patra,,

 

138. krung diger mang patao brei ba,

ranam Po Inra Patra, brei kasah mang bak hatai,,

 

139. mboh janâng tiap cakak njruah merai,

jreng bi-ndang di maligai, nan me-mboh Inra Patra,,

 

140. nyu nao pathau Rija Dowa,

Léla Wenna, ginaong merai kieng jak methuh,,

 

141. ba buol ribuw tamân kot rituh,

Inra Patra sunit ginreh, pak diger tabiak merai,,

 

142. haluw bilang truh di ngaok maligai,

Inra Patra settajai [saktajai], nyu pabinés lo rajan,,

 

143. hadom buol Rija Dowa ew bican,

hec pak urang diger, halei kudha drei methuh,,

 

144. Inra Patra trun jreng blaoh panâh,

anâk patao ni methuh, di padang Jai Yét,,

 

145. dua urang sunit ginreh irés bijak,

bi-ndi biniai siber mengap, kieng ka alah Inra Patra,,

 

146. Tak di kal tagok merai mang ala,

pamiit panuec ngan kudha, nyu nao pathau Norapat,,

 

147. pak patao rija Gihur Rosusah,

pataom buol kieng methuh, pajum dalam jallidi,,

 

148. biruw mang miit tel muk Kuphuari,

hec susah daok tani, kau nao pathau Norapa,,

 

149. urang nan palei Sumen Tapara,

angan biak Inra Patra, subik saong pak urang diger,,

 

150. Po nan sunit ginreh lo rajen,

juai methuh palai buol, urang bijak chaina,,

 

151. meyah yau nan kau nao pak ngaok aderha,

ghak Rija Dowa, padeh tanan juai methuh,,

 

152. dom nan patao tabiak nao truh,

pok meta glang mboh, Rabep Arosusah merai,,

 

153. ba buol ribuw tamân kot chai,

chait mâh bingu palai, pahaluei gah kawah,,

 

154. rabep meri kaong mrie dua gah,

pak pluh dok meriah, merai kieng daong Inra Patra,,

 

155. dom nan mang Rija Dowa,

per pak ngaok aderha, nyu yuo drei jieng sawah,,

 

156. dalam hatai kieng methuh bi alah,

patao Dalo Tager Sah, ew merai blaoh bican,,

 

157. mik ghak hec dua urang kumuon,

juai methuh gep yau nan, Inra Patra nyu tapak,,

 

158. patao bican klau urang that tiak,

panuec kudha siam baik, piéh ranam jiéng sa tian,,

 

159. dom nan Rabep Arosusah akhan,

hajip ba-ik kaya kal [kar], ba ka Inra Patra,,

 

160. patao bi-ndang chinbiai panuec kudha,

mak Rija Déwa, palikhah saong patri,,

 

161. Inra Patra chinbiai pak ngaok gahé,

ngan maligai patri, abih jang mepanâh,,

 

162. pangap geng inâ kasuan lai mâh,

daning taom der kreh [kareh], thap likem cahya,,

 

163. patao paruah hadom urang kaya kaya,

pa-nder tapong bi tel ala, tatah mang mâhlikem,,

 

164. likhah jaga sa rituh harei melam,

Déwa Mano si meyaom, Inra Patra biak tapak,,

 

165. patao paruah kaya kal [kar] mâh pariak,

limân janâk athaih janâk, alin anâk saong metuw,,

 

166. Sri Palieng Sujang Narah kaong patao,

liwik harei malam kieng nao, tama dalam raja-iei,,

 

167. Rabep Rosusah kieng wek nao palei,

Inra Patra si kakei, liwik sa tian wek merai,,

 

168. daok taknan taom dua adei sa-ai,

Inra Patra chinbiai, nao amal patiap me-in,,

 

169. ba buol ribuw tamân kot chai,

tamul ligaih laik merai, Inra Patra deh padei,,

 

170. buissanâ laik angin li-an di drei,

Inra Patra siam likei, biruw me-aiel tanaok meta,,

 

171. mada patao In Sumen Loga

nyu tuei duah Inra Patra, di grep nager jang o mboh,,

 

172. nyu kieng mak ala anâk Sumen Jaléh,

Inra Patra sunit ginreh, nyu per metâh aderha,,

 

173. blaoh patao In Sumen Loga,

nyu krân bijip Inra Patra, biruw nyu mak ba per,,

 

174. krâh ndih Inra Patra medeh hader,

nyu binés metai taknan, biruw mang laik tel ala,,

 

175. tapa di dil aia limân ew da-a,

menei di dil aia taba, hadang ikan da-a pa-mbeng,,

 

176. tapa di dil aia methin nan seng,

krang amraow hadang arieng, da-a Inra Patra pa-mbeng

 

177. Pok [Po] hés namés sukal [sukar] Débisreh,

di riim pakal [pakar] lo jeh, abih menât mboh sa [si] gleng,,

 

178. dom talang saong ka-nduh klak habeng,

anâk tacaow mbuak di krung, tadhuw sunit Débita,,

 

179. sakalat saong bingu campa,

tanung patih ew da-a, bingu melih karang merai,,

 

180. Inra Patra paik ba saktajai,

cek bisei bi-ndang merai, nyu menyi aien [auen] tabuon,,

 

181. truh di nan biruw me-mboh cek haben,

amrak ciim ikak tuer, abih merai thét biyak,,

 

182. nao wek biruw me-mboh cek pariak,

caguor bingu saong amrak, tiaong biyén meyo-arah,,

 

183. Inra Patra si také nao truh,

jreng bi-ndang di cek mâh, nattathih siam kieng gleng,,

 

184. tel cek mah likem siam meleng,

tanriak hadah mboh sa [si] gleng, Inra Patra nao o truh,,

 

185. yattrak biruw mang nyu jreng mboh,

cek apuei at kieng ghueh, glaong metâh aderha,,

 

186. pak tager tabiak tapong Inra Patra,

nyu ba per gen ula, apuei laik trun tani,,

 

187. pak tathik pabah Gihur Sat Saki,

di rah takai jallidi, Inra Patra jreng mboh,,

 

188. ahaok anâk patao Karang Sa Rituh,

nyu tuak kapiah mang mah, me-in di krâh aia tathik,,

 

189. ra-ndait ula ka salji ka wanna [warna] (?),

nyu caik dalam tathik Lila, ribuk tathaow jan [hajan] angin,,

 

190. Inra Patra kieng laong ginreh nyu me-in,

dom ahaok karem di dil, binés tama sumutdrak,,

 

191. blaoh di nan mang nyu yattrak,

tama dalam tasik darak, aw su khan mang mâh,,

 

192. taom anâk patao Karang Sa Rituh,

melieng kanâ blaoh kakuh, jabat sulam Inra Patra,,

 

193. nyu daok di ngaok canâng mang mâh bingu,

pathap sakalat mekrâ, padei ala jrai mâh,,

 

194. nyu pachom lac anâk Débisreh,

Inra Patra sunit ginreh, tagok merai truh pak ngaok,,

 

195. sa urang anâk patao nan nyu daok,

piéh ka-ndaong sa baoh ahaok, pa-nduoc jagen ngan jaluon,,

 

196. dom nan Inra Patra si bican,

hec sa tian daok tanan, halei kudha duh hatai,,

 

197. biruw mang anâk patao tagok merai,

Inra Patra settajai [saktajai], tangi hagait sreh kudha,,

 

198. anâk patao tangi pak Inra Patra,

namés sukal [sukar] blaoh nyu hia, pa-mblaong ahaok di jallidi,,

 

199. pasrem gineng auk rabep yuk meri,

subik saong campi, pakacah ahaok me-in,,

 

200. dom nan anâk patao ew bican,

Inra Patra ngap dher, da-a bi tel dalam ahaok,,

 

201. lang tul sakalat da-a daok,

anâk patao kieng pok, ahar menâng merai payak,,

 

202. dalam hatai kieng ranam gep biak,

panuec kudha that tiak, ranam piéh ngap sa tian,,

 

203. dom nan biruw memiit di ra akhan,

lac pak dalam nager, patao hu anâk kamei,,

 

204. patri nan siam binai crih ndei,

biruw memiit tel palei, Guradan Akés merai,,

 

205. Rija Balinga Sah sanâng dalam hatai,

Guradan Akés merai, kieng puec anâk Bhoderha,,

 

206. patao kieng haiy blaoh paklaoh panuec kudha,

ka tuen [tuan] patri Sulanna, Cahya Riim A Riim,,

 

207. Guradan Gilat anâk patao paken merai,

mboh patri siam binai, ileng bami ileng tathih,,

 

208. nyu tama puec anâk Bhopatih,

paklaoh panuec kudha abih, dua urang daok tanan,,

 

209. tel patri praong dara thau ar,

dua urang tama medhir, peng gaon patao patok,,

 

210. patao Balinga Sah sanâng blaoh ka-uk,

panuec kudha drei suk, bican saong dua anâk patao,,

 

211. blaoh pa-nder ba patri nan nao,

caik di cek Perrilao, ngan Pabah Rem Déwa,,

 

212. dua urang anâk patao men ka dua,

kieng mak patri Sulanna, merak gap kieng ka hu,,

 

213. tuen [tuan] patri yuo drei jieng bingu,

blaoh nyu nduoc tama, daok dalam pluai pareng,,

 

214. Guradan Ikés Guradan Kalat nan seng,

nyu yuo drei blaoh jiéng, inâgirai tiap pamak,,

 

215. dom nan tuen [tuan] patri nduec tabiak,

blaoh tama rek garuak, daok ula tanâh riya,,

 

216. dua urang anâk patao man ka dua,

nyu yuo drei jiéng giha, kieng mak patri nan bi hu,,

 

217. patao ka-uk ew huer mai tangi,

thei sakhin bican inâ, paklaoh ga-ndi ngan kudha,,

 

218. huer gleng dalam tapuk lac meda,

urang bijak chaina, tablaoh merai tel ni,,

 

219. po nan bican inâ paklaoh gi-ndi,

pangap harak piéh di, paper angan nâm patao,,

 

220. blaoh pa-nder ba harak nan nao,

caik pak cek Perrilao, ngan Pabah Rem Déwa,,

 

221. blaoh buol ba harak nan nao,

caik tanan ka patao, abih hanuk prân yawa,,

 

222. panraong jabuol bhap palei kuhrii kuhria,

dalam medhir sa drei po bia, su-uh su-aien [su-auen] anit anal,,

 

223. dom nan Inra Patra si bican,

hec sa tian daok tanan, halun likau drei kieng nao,,

 

224. Inra Patra yattrak tel palao,

tuei harak panuec patao, kuyua gi-ndi ngan kudha,,

 

225. tuan [tuan] patri merai taom Inra Patra,

anâk patao man ka dua, pa-ndik kasur si panâh,,

 

226. jak gep dua urang drei methuh,

Inra Patra sunit ginreh, tangi hagait sreh kudha,,

 

227. anâk patao merai pak Inra Patra,

lang abih panuec kudha, biruw jak gep merai,,

 

228. pak tager Loga saktajai,

pangap tabeng mâh urai, ka Inra Patra hahluh binguk,,

 

229. blaoh pa-nder Guradan trun mak,

ba tagok truh pak ngaok, abih jang mboh sa [si] gleng,,

 

230. patri Suganna Cahya Sri Biyeng,

rup patri séh meleng, Inra Patra brei angan,,

 

231. dom nan anâk patao si bican,

Inra Patra ngap dher, si nao pathau po bia,,

 

232. dom nan panraong jabuol nao da-a,

ba bi tel medhir riya, patao po bia aien [auen] tabuon,,

 

233. ngap ahar menâng payak lo rajan,

hadom buol dalam nager, abih meyaom Inra Patra,,

 

234. sunit ginreh sumu saong Po Débita,

binguk patri Suganna, nyu mak ba tagok merai,

 

235. panraong jabuol aien [auen] crih dalam hatai,

ka dua urang adei sa-ai, patri nao pak po bia,,

 

236. Inra Patra sinbiai kuhrii kuhria,

ka patri Suganna, Cahya Riim A Riim,,

 

237. amal patiap likhah jaga mbeng menyum,

kuhlaom ligaih harei malam, Guradan Ikés saong patri,,

 

238. Binateng auak rabep yuk meri,

adaoh kamrie tuan [tuan] patri, di ngaok kacak maligai,,

 

239. Inra Patra kieng mbeng menyum sa mbeng tra,

ka patri Suganna, Cahya Sri Biyeng,,

 

240. Guradan Kalat saong patri nan seng,

mbeng menyum blaoh jiéng, subharriya mang thuk hatai,,

 

241. pak urang anâk metuw abih merai,

jabat sulam blaoh pabrai, bia po aien [auen] tabuon,,

 

242. ngap ahar menâng payak lo rajan,

patao po bia si bican, kieng alin Inra Patra ,,

 

243. dalam nager sa baoh kadung baokca,

meyah hatai aong lipa, ahar menâng abih tanan,,

 

244. kuhlaom aong sunit ginreh lo rajan,

dalam sa binah nager, dak tathan pok brei,,

 

245. ruah khan saong su aw séh ndei,

kadung saong klaong inâ brei, alin Po Inra Patra,,

 

246. dom nan biruw mang nyu tok ba,

kakei abih panuec kudha, saong dua urang anâk patao,,

 

247. bia po tabiak bi-ndang kieng paralao,

dua urang anâk patao, jabat sulam Inra Patra,,

 

248. nao tel biruw mang nyu mboh gaha,

sa drei ula Men Lidia, khik gileng daok tanan,,

 

249. praong rup yaom sumu cek su cer,

sunit ginreh lo rajan, nyu kieng mbeng Inra Patra,,

 

250. nyu ha pabah tel ula tanâh riya,

kang angaok pak aderha, biruw mang nyu pametai,,

 

251. nyu blah akaok mak me-ndaik saktajai,

blaoh mang nyu ba merai, tama ni jreng dalam gaha,,

 

252. kaya kal [kar] mâh pariak lo meda,

di riim pakal [pakar] dalam giha, biruw mang nyu tabiak merai,,

 

253. taphia gileng nan sa baoh maligai,

Débita trun merai, aia tabeng chai mâh pariak,,

 

254. war athaih mang bisei khar hadah,

pa-mbeng jang dua gah, mâhlikem su permeta [permata],,

 

255. Inra Patra jreng pak ngaok aderha,

mboh athaih Débita, per trun merai pak thuer,,

 

256. dahlak athaih Haingi Guraden,

Débita si pa-nder, brei ka Po Inra Patra,,

 

257. ân mâh tatah iten su permeta [permata],

saong kamen mâh bingu, nyu daok pak ngaok maligai,,

 

258. Inra Patra mak ba trun merai,

Dé pabrei saktajai, tadhuw sunit Débita,,

 

259. nyu akhan ka nyu pametai ula,

athaih pachai panuec kudha, pa-nder nyu mak ra-ndait radia,,

 

260. dalam papan sa drei ula Men Radia,

sunit ginreh lo meda, bither mang suan urang tanan,,

 

261. dom nan biruw memiit di ra akhan,

ndom pak dalam nager, Pabah Rem Nder Yasa,,

 

262. meda patao Buissapa Penlidia ,

buol subhap mang kra hua, anâk sa likei kumei,,

 

263. thau yaom sunit haniim Dépabrei,

pajiéng nager crih ndei, mang liwik mang kal merai,,

 

264. dom nan patao bi-ndang sinbiai,

pa-nder ngap maligai, ba nao limah patri,,

 

265. pak padeng Inta Balahi,

paga bisei kurasi, pa-mbeng mang mâh pariak,,

 

266. paga dalam inâ kasuan lai mâh,

blaoh pangap dil di kreh [krâh], tabeng mang mâh pariak,,

 

267. pala bingu di riim pakal [pakar] dua gah,

parap ribang mang khar hadah, di cuah mang mâh uray,,

 

268. hadom ra-ndaih likem patih saong padai,

bressanâ laik merai, riyak tathrok coh tabiak,,

 

269. sa tel dalam paga mang mâh pariak,

iw hanuk dua gah, pala bingu di riim pakal [pakar],,

 

270. blaoh nan ngap dil aia taba,

dom ra-ndaih su permeta [permata], parap ribang mang khal [khan] patih,,

 

271. sa tel dalam paga mang kreh [kareh] sumil,

aia yamân di krâh dil, parap ribang mang khal [khan] meriah,,

 

272. pangap geng inâ kasuan lai mâh,

tajuh pakait saih di saih, glaong matâh aderha,,

 

273. mang ngaok pabung hatak mang mâh hala,

likem iten su permeta [permata], daning mang khal hadah,,

 

274. ala li-nyan meta ndaw dua gah,

anâk li-nyan mang mâh pariak, thei sa khin merai tani,

 

275. threp gep blaoh pa-nder ba patri,

Binatameng ribep meri, pamrie di luuc [luic] jalan merai,,

 

276. da-a patri tagok pak ngaok maligai,

tiaong biyén kameng merai, caraw hadeng abih tanan,,

 

277. biyén kakuh tuen [tuan] patri si bican,

kanâ drei kieng nao me-in, di rah kieng gleng grep palei,,

 

278. sa urang anâk patao siam likei,

per tama raja-iei, ndom tanan blaoh nyu trun,,

 

279. rup patri saih di saih lo rajan,

peng panuec kudha biyén, biruw me-nduoc tuuei [tuei] merai,,

 

280. anâk patao tagok pak ngaok maligai,

nyu mboh patri siam binai, biruw melaik tel ula,,

 

281. gen li-nyan meta ndaw tak jadua,

dom me-in peng kudha, biyén metai drei tani,,

 

282. pak pluh anâk patao si také,

panâksa ka rup patri, biruw mejak gep merai,,

 

283. anâk patao tagok pak ngaok maligai,

laik trun blaoh metai, abih jang taom tanan,,

 

284. Inra Patra jak di Haingi Guridan,

subik pak ra jagar, nyu jreng di maligai patri,,

 

285. pak padeng [padang] Inta Barihi,

hadah yasa purami, Inra Patra tama me-in,,

 

286. nyu mboh riyak coh tathrok di dil,

buissanâ laik angin, sumu saong sep rabep meri,,

 

287. Inra Patra tapa ribang si také,

tagok nao taom patri, nyu ew pajiong ngap sa tian,,

 

288. dom nan Inra Patra si akhan,

ri-mbi ri-mbâp di luic jalan, ka gaon patao tiap merai,,

 

289. patri meyaom Inra Patra dalam hatai,

siam likei saktajai, sunit ginreh lo rijen,,

 

290. blaoh patri Cenma Garet bican,

si akhan ndom tanan, abih saong Po Inra Patra,,

 

291. pak pluh anâk patao Rija Dowa,

dom me-in peng kudha, kuyua camrit praong hatai,,

 

292. blaoh Po Inra Patra trun merai,

mak me-ndaik saktajai, nyu pahadiip tagok abih,,

 

293. anâk patao si meyaom sunit ginreh,

siam likei saih di saih, mada jak bi-ndi binai,,

 

294. blaoh da-a anâk patao tagok maligai,

tuen [tuan] patri ni kieng biai, tiap biyén nao pathau,,

 

295. ba abih panuec kudha pak patao,

da-a Inra Patra nao, tama dalam medhir riya,,

 

296. lang tul sakalat cahya,

su bailidu kawanna, pathap dalam raja-iei,,

 

297. dom nan Inra Patra nyu merai,

patao ranam dalam hatai, kieng mbeng menyum aien [auen] tabuon,,

 

298. pak pluh anâk patao taom tanan,

ahar menâng lo rajen, pok merai ba payak,,

 

299. palep hala buh di tan [tal] pok tabiak,

bingu panan that tiak, patao ranam Inra Patra,,

 

300. meyut gep mang Dinal Penlidia,

dalam hatai Inra Patra, kieng nao pathau Norapet [Norapat],,

 

301. kieng puec patri ka Rabep Rosah,

paklaoh panuec kudha abih, kieng mbeng menyum aien [auen] tabuon,,

 

302. dom nan biruw memiit di ra akhan,

ndom ka pak dalam nager, anâk patao siam binai,,

 

303. patri nan nyu daok pak ngaok maligai,

di rah jalan nao merai, abih jang mboh sa [si] gleng,,

 

304. meda amrak mâh per nao seng,

pak patri siam meleng, akhan ka rup Inra Patra,,

 

305. siam likei irés bijak chaina,

palei Sumen Tapara, dahlak ba per merai,,

 

306. tuen [tuan] patri su-uh su-aien [su-auen] dalam hatai,

nyu ew rigei gheh merai, ka kau kieng pa-nder patia,,

 

307. pangap rup kieng bi dreh Inra Patra,

pateng mâh sa pluh aia, ka kau kieng lin likei,,

 

308. anâk patao merai abih grep drei,

patri gleng mboh kurei, oh dreh rup nyu patia,,

 

309. pak palei Pabah Rem Ndar Yasa,

biruw mang mboh Inra Patra, kunâ drei di patao,,

 

310. liwik harei thruai melam dahlak kieng nao,

pak pluh anâk patao, jabat sulam Inra Patra,,

 

311. dom nan biruw mang Biner su Penlidia,

nyu ba buol mang kra hua, nyu paralao metâh jalan,,

 

312. Inra Patra ndik Haingi Guradan,

merai di rah maralen, tuen [tuan] patri mboh sa [si] gleng,,

 

313. Inra Patra nao menei di aia tabeng,

tuen [tuan] patri deng gleng, nyu tiap mang Hlep Da Hlep merai,,

 

314. tiap pabaiy ribuw tamân kot chai,

nyu ginaong dalam hatai, ni ka Inra Patra menei,,

 

315. nyu gleng di mbaok mboh ong nan karei,

ra-ndait muk Kaphuari brei, nyu caik dalam aia tabeng,,

 

316. laong ginreh nyu ka ong nan gleng,

pathu aia di tabeng, mang Hlep Da Hlep huec ku-nda,,

 

317. acaow pabaiy merai pak Inra Patra,

hec po ra meda, jabat sulam blaoh bican,,

 

318. biruw mang Inra Patra ngap dhar,

nyu mak ra-ndait tagok tanan, biruw mang aia bak tabeng,,

 

319. patri bi-ndang di maligai blaoh sa [si] gleng,

blaoh metiap su radiyeng, nao tangi panuec kudha,,

 

320. hec aong acaow pabaiy Bhoderha,

thei urang nan meda, aw su khan mang mâh,,

 

321. kau mboh rup pabhap nattathih,

siam likei crih di crih, akhan tapak ka kau kieng peng,,

 

322. mang Hlep Da Hlep nyu bican saong radiyeng,

nyu lac tacaow nyu pajiéng, su radiyeng wek merai,,

 

323. nao akhan pak patri siam binai,

paruah rajak bi-ndi biniai, hu sa drei dem taka,,

 

324. patri tiap nao tangi sa mbeng tra,

hec aong ra taha, daok acaow pabaiy patao,,

 

325. akhan tapak ka urang nan ka kau kieng nao,

tel kau sap pabaiy patao, metai abih laksa,,

 

326. dom nan mang Hlep Da Hlep huec ku-nda,

miit tel Inra Patra, biruw mang nyu khim klao,,

 

327. mang Hlep Da Hlep akhan abih panuec kudha,

angan Po Inra Patra, praong sanak saktajai,,

 

328. dom nan mang urang wek merai,

pak patri siam binai, akhan lac Inra Patra,,

 

329. amrak mâh tatah iten su penmeta [permata],

kuhlaom amrak Inra Patra, patri pa-nder ba ka nyu,,

 

330. palep hala buh di tan [tal] mâh bingu,

amrak mâh si také, po su-aien [su-auen] palei nager,,

 

331. ri-mbi ri-mbâp mang kal dahlak ba per,

Inra Patra ni hadel, hia su-aien [su-auen] inâ amâ,,

 

332. dom nan radiyeng si tangi,

meyah hatai po takrâ, brei amrak daok tanan,,

 

333. dom nan Inra Patra si bican,

di kal amrak ba per, mang palei nager merai,,

 

334. nao akhan tel patri siam binai,

aien [auen] tabuon bak hatai, nyu tiap biyén nao da-a,,

 

335. papong klaong mâh bingu ba limah,

ka Po Inra Patra sadah, patri tiap ba merai,,

 

336. Inra Patra siam likei saktajai,

nyu ew athaih nyu merai, kieng nao me-in pak patri,,

 

337. nyu per tagok tuei ngaok pabung giha,

palaik di krâh anih patri, dalam Karay Kuramo,,

 

338. mbuw hep menuw menâng séh lo,

siam likei rup sumu, hadah yasa purimi,,

 

339. Inra Patra tabiak merai dalam giha,

daok di ngaok tul patri, blaoh bican panuec kudha,,

 

340. blaoh patri Men Dara Girakna,

ngap ahar di riim meta, pok ba merai payak,,

 

341. patao Gihur Hiyuus brei buol,

iw hanuk abih tanan, pakhik ala maligai,,

 

342. Inra Patra ew amrak mâh merai,

ndom klao saktajai, biruw mang miit tel ula,,

 

343. buol tagok nao khik Inra Patra,

merai bican panuec kudha, nao pathau Norapa,,

 

344. krâh melam nan o hu thei sa thau,

Norapa ginaong yau, marakaik grâm katar,,

 

345. blaoh ew panraong jabuol merai akhan,

ba buol ribuw tamân, pa-nder mak Inra Patra,,

 

346. dom nan tuen [tuan] patri huec ku-nda,

sunit ginreh Inra Patra, pak tager tabiak merai,,

 

347. sanak ginreh Inra Patra saktajai,

pak kati buol merai, abih tabiak saong tager,,

 

348. nyu pametai buol patao ralo rajen,

oh sanâh saong tager, alah abih wek merai,,

 

349. Norapat pa-nder pak pluh anâk patao,

tuak kapiah blaoh nao, ba buol sa kabuét,,

 

350. pak padeng Inta Jai Yét,

pen [apan] camak hanrak carit, buol merai kieng methuh,,

 

351. Inra Patra siam likei séh di séh,

haluw bilang sunit ginreh, tabiak merai o thei kieng mboh,,

 

352. nyu pametai anâk patao pak pluh,

blaoh nyu ba nao piéh, padep dalam gileng patao,,

 

353. hadom buol alah abih wek nao,

nan ka mang patao, tiap Guradan Tathrik merai,,

 

354. kumuon patao sa urang saktajai,

haluw bilang sa hatai, Guradan Tathrik sunit ginreh,,

 

355. ba buol pen [apan] camak séh di séh,

nyu ndik di ngaok raong athaih, merai ew Inra Patra,,

 

356. hec aong anâk ra naih ra meda,

trun merai pak ula, ni ka kau kieng pametai,,

 

357. tuen [tuan] patri huec ku-nda dalam hatai,

nyu thau lac ka sa-ai, sunit ginreh lo rajen,,

 

358. Inra Patra ndik Haingi Guradan,

subik saong pak urang diger, nyu kaong trun tel ula,,

 

359. nyu patrun grum katar cakala,

sunit ginreh Inra Patra, ribuk tathaow jan angin,,

 

360. nyu pabinés Guradan Tathrik sa kasen,

blaoh nyu brei ka pak tager, padep di sang acaow pabaiy,,

 

361. blaoh pakrap jan angin di Lil Rala,

tagok nao pak ngaok giha, tuen [tuan] patri meset [mesak] hatai,,

 

362. dom nan alah [talah] ligah buol merai,

patao ginaong dalam hatai, pajum buol kieng methuh,,

 

363. patao pa-nder panraong jabuol bek biuh,

pangap sa baoh luw [haluw] di krâh, patao bi-ndang tabiak merai,,

 

364. pak pluh anâk patao melieng kanâ,

aw su khan blaoh anguei, tuak kapiah mang mâh,,

 

365. jreng tapak harei tagok nattathih,

anâk patao sunit ginreh, angan Ja-ndar Panlidia,,

 

366. nyu ba buol ribuw tamân mang kra hua,

merai daong Inra Patra, pahaluei mang mâh,,

 

367. sa panaok anâk patao pak pluh,

ba buol ribuw rituh, kot tamân laksa,,

 

368. nyu merai ranam Po Inra Patra,

ka chait mâh sa pluh aia, pahaluei gah kawah,,

 

369. Guridan Ikés Kalat saih di saih,

nyu ndik di ngaok raong athaih, anâk patao nager atah,,

 

370. ba buol iw hanuk gah kawah,

chait mâh bingu tatah, pahaluei adei sa-ai,,

 

371. sa panaok anâk patao tra merai,

nyu ba buol kot chai, anâk patao Sa Rituh,,

 

372. aw su khan tuak kapiah mang mâh,

merai kieng daong mathuh, ranam Po Inra Patra,,

 

373. sa urang anâk patao aderha,

angan Rija Déwa, nyu jak di ngaok inâgirai,,

 

374. ba buol ribuw tamân kot chai,

nyu ranam dalam hatai, aien [auen] di Po Inra Patra,,

 

375. pahaluei chait mâh sa pluh aia,

ramé ramai su permeta [permata], kalah mang mâhlikem,,

 

376. nyu per nao harei o pak thau melam,

nyu tama tel medhir, nager patao methuh alah,,

 

377. anâk patao angan Rabep Rosusah,

nyu ndik di ngaok thing mâh, nyu per pak ngaok aderha,,

 

378. nyu merai ranam Po Inra Patra,

chait mâh sa pluh aia, ribep meri pamrie merai,,

 

379. pak pluh dok meriah saktajai,

nyu jreng di ngaok maligai, dom me-in takai methuh,,

 

380. dom nan Inra Patra gleng mboh,

nyu trun merai raok abih, anâk patao saktajai,,

 

381. blaoh da-a tagok pak ngaok maligai,

aien [auen] tabuon bak hatai, abih sa tian taom tanan,,

 

382. ngap ahar manâng payak lo rajan,

patao bi-ndang mboh buol, pa-nder tama medhir riya,,

 

383. dom nan mang Raja Dowa,

bican saong Inra Patra, nao melieng kanâ Norapa,,

 

384. dua urang saong Rabep Rosusah,

pathau panuec kudha abih, blaoh patao si bican,,

 

385. patao tangi Inra Patra pak nager,

Rabep Arosusah bican, palei Sumen Tapara,,

 

386. nyu anâk patao Kurama Basapa,

nyu angan Inra Patra, hatai tian nyu tapak,,

 

387. blaoh di nan patao mayaom that tiak,

Inra Patra irés pajak [bijak], da-a bi tel medhir raya,,

 

388. dom nan mang Rija Déwa,

merai pak Inra Patra, akhan abih panuec patao,,

 

389. Guradan Ikés nan nyu nao,

tel biruw mang patao, tiap panraong nao da-a,,

 

390. Inra Patra nao tel medhir riya,

patao pa-nder kuhri kuhra, kieng panâh maligai,,

 

391. ngap geng mang mâh bingu inâgiray,

hatak pabung mâh uray, tatah itan su permeta [permata],,

 

392. amal patiap mbeng menyum likhah caga,

kaong pamrie Inra Patra, ribep meri pamrie merai,,

 

393. blaoh da-a tagok pak ngaok maligai,

saong patri siam binai, biruw mejiéng subherriya [subharriya],,

 

394. patao bi-ndang chinbiai kuhri kuhra,

mâh pariak jang ba, alin anâk saong metuw,,

 

395. patao paruah mâh pariak pataih li-uw,

alin abih anâk patao, merai saong Inra Patra,,

 

396. buol bhap dalam nager bengsa,

meyaom Po Inra Patra, praong sanak saktajai,,

 

397. pak pluh anâk patao methuh metai,

nyu mâk ra-ndait saktajai, pahadiip tagok abih,,

 

398. anâk patao si meyaom sunit ginreh,

siam likei saih di saih, bi-ndi biniai lo rajen,,

 

399. biruw mang miit tel Sumen Tanparan,

Giret Ikés praong nder, rup sumu lirradé,,

 

400. dalam giha nan praong lo crih,

didan kaya kal [kar] abih, di riim pakal [pakar] dalam gileng,,

 

401. tel yang aditiak bi-ndang kieng gleng,

tabiak merai duah mbeng, buol rija Tagen Sah,,

 

402. dom buol nyu mbeng abih yau ra jah,

libaih di mbeng nduoc calah, merai pathau Bhoderha,,

 

403. patao bi-ndang chinbiai kuhri kuhra,

Sri Palieng ka ita, su mentri nyu bican,,

 

404. panuec patao ni pa-nder brei gaon,

haluw bilang ba buol, tiap pamâk Giret Ikés,,

 

405. tel giha mbeng abih yau binés,

libaih di mbeng dep di Kés, mang pathau padit panai,,

 

406. pasrem gineng ew huer jreng [jrang] merai,

ngap hadher bi-ndi biniai, kieng ka siam nager ita,,

 

407. huer gleng di sakkaray nyu meda,

angan Po Inra Patra, tablaoh merai siam nager,,

 

408. patao tiap Guret Ikés ndar jalan,

dua urang nao bi tel, dalam medhir Norapa,,

 

409. nâmés sukal [sukar] likau da-a Inra Patra,

akhan abih panuec kudha, dahlau panraong gaon patao,,

 

410. rija Guhur Hi ni Yuus brei metuaw,

kuhlaom anâk lac kieng nao, patao pa-nder kuhri kuhra,,

 

411. kaya kal [kar] mâh pariak brei ba,

patao tangi Inra Patra, brei hadiip nao susah,,

 

412. abih drei anâk patao nao jeh,

patao Tala Tager Sah, nyu ngap haluw daok paceng,,

 

413. dom nan blaoh patao tabiak bi-ndang,

pok meta gleng akhan, saong grep anâk patao merai,,

 

414. ba buol ribuw tamân kot chai,

patao aien [auen] bak hatai, abih merai taom tanan,,

 

415. Inra Patra ndik Haingi Guradan,

saong pak urang tager, iw hanuk gah kawah,,

 

416. ribep meri kaong pamrie dua gah,

kachait mâh bingu palai, tatah iten su permeta [permata],,

 

417. pak pluh pahaluei Inra Patra,

mang Hlep Da Hlep nyu taha, hatai ranam kieng nao saong po,,

 

418. di grep nager jang kieng tuei mbeng aro,

brei kaya kal [kar] ka nyu, mbeng anguei bengsa,,

 

419. kachait taju ger pariak praong pabha,

haniim ka Po Inra Patra, anguei karei di urang,,

 

420. biruw mang Inra Patra merai bi-ndang,

patao merai deng cang, da-a bi tel medhir riya,,

 

421. lang tul sakalat perlidia,

su bailidu kawanna, pathap bi tel lan ta-mbang,,

 

422. dom nan blaoh patao tabiak bi-ndang,

ew abih ginuor urang, blaoh pa-nder kuhrii kuhria,,

 

423. mbeng menyum blaoh payak Inra Patra,

ama tiap nao da-a, anâk merai bisiam nager,,

 

424. dom nan Inra Patra nao tel,

hec sa tian daok tanan, pa-nder panâh maligai,,

 

425. bek biuh gen jalan nao merai,

Inra Patra saktajai, irés bijak chaiina [chaina],,

 

426. Ribep Rosah Bi-nder Perlidia,

saong rija Dowa, Guridan Tasrik kieng nao,,

 

427. Inra Patra ba abih anâk patao,

dalam hatai merat kieng nao, daok pak pabah giha,,

 

428. Inra Patra namés sukal [sukar] Débita,

blaoh tamâ dalam giha, Girak Ikés ndih wer,,

 

429. nyu ew tagok pametai binés tanan,

janây yasa grâm katar, sumu jaleh lirradé,,

 

430. Inra Patra tama blaoh si také,

dalam gileng Bhodarha, di riim pakal [pakar] mboh sa [si] gleng,,

 

431. kaya kal [kar] mâh pariak séh meleng,

di riim pakal [pakar] lo seng, biruw mang nyu tabiak merai,,

 

432. taphia gileng nan sa baoh maligai,

ngan tabeng mâh uray, mâhlikem pak akiéng,,

 

433. pala bingu der tabeng di riim pakal [pakar],

njer mbuw menuw menâng, Inra Patra trun menei,,

 

434. nyuk aia nattathih li-an di drei,

Inra Patra siam likei, biruw melaik tel ula,,

 

435. taom patao Talengnga Puissapa,

nyu krân bijip Inra Patra, mang nager anâk merai,,

 

436. Inra Patra si bican dit binai (?),

akhan ndom ka metai, Gurak Ikés dalam giha,,

 

437. dom nan patao meyaom Inra Patra,

blaoh pachai panuec kudha, pamak papan dalam giha,,

 

438. suan patao Rem Dibut nan kayua,

patao pataow Inra Patra, pa-nder mak ba bi hu,,

 

439. sa mbaik kathur mâh ama brei ka,

Inra Patra tok ba, tagok tuei ngaok tabeng,,

 

440. sunit ginreh anâk ama mboh sa [si] gleng,

tangi Inra Patra seng, akhan ka nao pak ula,,

 

441. taom patao Puissapa Talengnga,

si meyaom Inra Patra, sanak ginreh saktajai,,

 

442. dalam nager aien [auen] tabuon bak hatai,

akhan abih drei merai, tama kieng jreng dalam giha,,

 

443. mâh urung mâh uray su permeta [permata],

su bailidu ka wanna [warna], di riim pakal [pakar] lo rajen,,

 

444. hapal (?) camak hanrak carit sugai ribi,

didan kaya kal [kar] ni, abih nyu mak ba merai,,

 

445. nao gleng rup Gurat Ikés metai,

tel medhir patao nyu biai, sa baoh nager ama alin,,

 

446. dalam hatai Inra Patra oh khin,

patao mak anâk alin, patok ka Inra Patra,,

 

447. jemji blaoh paklaoh panuec kudha,

saong Rija Dowa, grep anâk patao merai,,

 

448. khaol ita abih drei chinbiai,

blaoh pangap maligai, di riim pakait nattathih,,

 

449. ngap geng rup inâgiray patih,

tajuh pakait saih di saih, glaong metâh aderha,,

 

450. hatak pabung mang mâh sa pluh aia,

tatah iten su permeta [permata], daning hadom kreh [kareh] hadah,,

 

451. thap dalam sakalat mâh meriah,

iten su bailidu tatah, dalam kiray (?) si padei,,

 

452. khaol sa tian séh di séh siam ndei,

amal patiap ligaih harei, kieng mbeng menyum likhah caga,,

 

453. tuen [tuan] patri subik saong Po Inra Patra,,

Cendra Menna, Sri Bilen siam binai,,

 

454. gleng tanrak hadah di ngaok maligai,

ragem gineng ramé ramai, rabep meri Binatameng,,

 

455. meyori biyén tamia siam kieng gleng,

ta-nyrak hadah séh meleng, dalam palei yang aman,,

 

456. patao bi-ndang ew abih ginuor urang,

paruah kaya kal [kar] bi siam, alin anâk saong metuw,,

 

457. paruah khan saong su aw pataih li-uw,

alin abih anâk patao, merai saong Po Inra Patra,,

 

458. patao meyaom sunit ginreh lo meda,

dalam nager dom di hia, mang liwik thut hatai,,

 

459. abih drei anâk patao chinbiai,

kuhlaom liwik ita merai, kunâ kieng wek nao nager,,

 

460. tel patao Pabah Rem ew bican,

rak kau daok khik jalan, di ngaok cek Nder Keila,,

 

461. nyu binés saong ala Men Lidia,

Girek Ikés dalam giha, Inra Patra nyu pametai,,

 

462. nyu mâk abih kaya kal [kar] tuuei [tuei] hatai,

haluw bilang saktajai, nyu tiap pamak Inra Para,,

 

463. haluw bilang nao o pak huec ku-nda,

tama tel Inra Patra, tangi hapak gah merai,,

 

464. ba harak tel anak padit-binai (?),

gaon patao tiap merai, pa-nder mak Inra Patra,,

 

465. dom nan mang Rija Dowa,

ginaong bican panuec kudha, Inra Patra khim klao,,

 

466. nan mang pak tager tabiak nao,

nyu yuok takuai tager patao, jang Pabah Rem Dibut,,

 

467. Inra Patra ginaong yaom sa-asit,

haluw bilang ralo sunit, nyu ngap bi hamu tuei hatai,,

 

468. pak tager haluw bilang wek merai,

nyu yuok dua ca-nduon takai, paplek mbaok taom likuk,,

 

469. patao Pabah Rem Dibut sanâng ka-uk,

panuoc kudha drei suk, nyu yuok takuai pak tager,,

 

470. dom nan mang patao si bican,

ew abih panraong jabuél, merai tani ka kau kieng biai,,

 

471. pabek biuh blaoh ngap maligai,

di rah jalan nao merai, paha bi tel dalam nager,,

 

472. pak nager palei Sumen Tanbiran,

Inra Patra ni pa-nder, rami ramik biai kieng nao,,

 

473. blaoh di nan kanâ drei di patao,

kuhlaom Inra Patra kieng nao, ama pa-nder kuhri kuhra,,

 

474. buissanâ mâh pariak brei ba,

patao tangi Inra Patra, brei hadiip nao susah,,

 

475. piéh klaong di ka-ing blaoh plah,

patao Tala Tager Sah, tabiak bi-ndang kieng paralao,,

 

476. dom nan abih drei anâk patao,

nyu ndik athaih blaoh nao, subik saong Po Inra Patra,,

 

477. pahaluei kachait mâh sa pluh aia,

papaik bingu di riim meta, pathit di lok ka ra gleng,,

 

478. rabep meri kaong pamrie ligem ganeng,

di luic jalan siam kieng peng, pajiak gep kieng methuh,,

 

479. patao bi-ndang di ngaok haluw gleng mboh,

nyu ba buol tagok methuh, ribuw tamân laksa,,

 

480. sa tel dahluw buol Binal Panlidia,

sa ribuw mang kra hua, deng methuh oh sanâh,,

 

481. blaoh di nan mang Rabep Arosah,

nyu deng methuh mang alah, abih merai taom tanan,,

 

482. nyu pametai buol patao lo rajen,

alah nduoc tamâ nager, biruw mang tel Inra Patra,,

 

483. alah patao nduoc tama medhir riya,

biruw mang Po Inra Patra, nyu daok tanan blaoh padei,,

 

484. di krâh tanran praong siam ndei,

anâk patao abih drei, kieng mbeng menyum sakjai,,

 

485. Inra Patra ew Guret Ikés merai,

tiap nao pak ngaok maligai, pamak papan daok tanan,,

 

486. blaoh di nan Guret Ikés ba per,

sabinrok biruw mang tel, palaik di anak Inra Patra,,

 

487. kachaitcrei [kachaitnitrei] Talengnga Buissapa,

brei ka Po Inra Patra, sunit ginreh lo rajen,,

 

488. mak ikak di papan ba per,

Giret Ikés nao tel, palaik di anak lan ca-mbang,,

 

489. patao Pabah Rem Dibut tabiak bi-ndang,

pok meta gleng akhan, tatek yasa ribang anâng,,

 

490. huec ku-nda o thau lac ka suan drei,

ra mak papan piéh kurei, Inra Patra nyu mak papan,,

 

491. dom nan Guret Ikés ew bican,

hec sa tian daok tanan, siber o thau huec ku-nda,,

 

492. sunit ginreh sumu saong Po Débita,

palei Sumen Tapara, anâk patao praong nager,,

 

493. dom nan biruw mang patao pa-nder,

nam urang panraong jabuol, kaong patao tabiak

merai,,

 

494. truh di biuh nan patao nao tapak,

panuec kudha that tiak, sanâng di hatai huec ka-nda,,

 

495. dom nan biruw mang Po Inra Patra,

nyu mâk papan brei ka, patao ka mang sak hatai,,

 

496. kuhlaom anâk kieng nao Bimi jru subik,

pak ngaok Bimong Settik, siam mekrâ saih di saih,,

 

497. grep drei anâk patao paralao,

Inra Patra nyu kieng nao, sa tian wek juai bidha,,

 

498. Rija Dowa Léla Rawanna,

kakei abih panuec kudha, také di Men Tanparen,,

 

499. Inra Patra si také nao tel,

tanâh patih sumu ikhan, sumac mbuw menuw menâng,,

 

500. Inra Patra deh tanan blaoh tadhuw,

names sukal [sukar] blaoh likau, malieng kanâ brei bi mboh,,

 

501. athak tagok hatem kanyik ngan meriah,

tel rem thak patih, mboh bimong mâh bingu,,

 

502. patao Bimong Settik ew tangi,

hagait marai sreh ga-ndi, susah bican bithau yau halei,,

 

503. Inra Patra si akhan ditbinai,

ka gaon patao tiap marai, duah jru bi hu anâk,,

 

504. pok ahar saong hala siam payak,

Inra Patra séh mbuak, pakal [pakar] dalam raja-iei,,

 

505. patao Bimong Settik ew hakei,

Inra Patra siam likei, nyu per tagok taom ama,,

 

506. jru nan pala pak ngaok aderha,

di riim pakal [pakar] jang mada, dalam madhir saktajai,,

 

507. pak pluk anâk patao nan kieng tuei,

sa manés marat tian, Inra Patra khim klao,,

 

508. tel harei sa pluh bingun suk tanyruah,

thi také nao truh, tagok pak ngaok raja-iei,,

 

509. pak pluh anâk patao per hadei,

Inra Patra siam likei, patrun ribuk hajan angin,,

 

510. grum katar hajan jaleh cek su car,

hajan darah laik trun, per tagok nao o truh,,

 

511. Inra Patra per tagok nao truh,

nyu kakei di athaih, daok khik aia tabeng,,

 

512. Inra Patra nao taom Bhopayeng,

tama medhir blaoh gleng, di lot [lok] kani dak dreh,,

 

513. blaoh pakrap hajan angin khaong abih,

anâk patao pak pluh, nyu per tagok tuei hadei,,

 

514. nao tel aia tabeng siam ndei,

asaih liman siam likei, nyu tiap cakak nduoc abih,,

 

515. nyu yuo drei jiéng inâgiray patih,

anâk patao pak pluh, nyu huec ka-nda lo rajen,,

 

516. nyu nduoc tagok pak ngaok Bhoderha,

mboh crih di riim meta, Inra Patra khim klao,,

 

517. patao bican khaol susah biak o thau,

Inra Patra ranam ribuw, sunit ginreh lo meda,,

 

518. nyu anâk patao Kurama Basapa,

palei Sumen Tapara, praong nager saih di saih,,

 

519. dom nan anâk patao pak pluh,

jabat sulam blaoh kakuh, tadhuw ka Po Inra Patra,,

 

520. patao bi-ndang kieng paik bingu brei ka,

Inra Patra tok ba, buh di klaong mâh meriah,,

 

521. jru nan tra hu anâk siam susah,

Inra Patra si kakuh, tadhuw sunit Bhoderha,,

 

522. blaoh likau kanâ ayuh ka ama taha,

subik saong yang inâ, patao brei klau rituh,,

 

523. Inra Patra tajuh rituh thun ayuh,

likei kumei saong abih, sa urang sa rituh,,

 

524. kanâ drei blaoh kieng wek nao palei,

patao halar crih ndei, Inra Patra aien [auen] tabuon,,

 

525. ndik di ngaok Haingi Guridan,

nyu per wek sa kasen, tel nager Sah Suan,,

 

526. tel thuon [suor] muk Ra-ndaik Bayén,

nduoc raok aien [auen] tabuon, ka tacaow merai taom,,

 

527. Palidaw mantri dak pachom,

ka-uk di tian ka hadom, anâk nao daok thruai,,

 

528. talak mboh Inra Patra nyu merai,

aien [auen] tabuon bak hatai, tama pathau Norapa,,

 

529. patao tiap panraong jabuol nao da-a,

po anâk Inra Patra, tama bi tel dalam medhir,,

 

530. Inra Patra kakuh patao blaoh bican,

klaong také di grep nager, ri-mbi ri-mbâp o thei tapa,,

 

531. klaong kanâ limah jru ka Bhoderha,

Norapat saong po bia, dalam medhir aien [auen] tabuon,,

 

532. dom nan patao po bia si bican,

taom abih panraong jabuol, Sri Palieng thét biyak,,

 

533. meyah po brei hu anâk kumei,

kau ni âng brei, patok ka Inra Patra,,

 

534. amal patiap mbeng menyum likhah caga,

porami sut [suk] po bia, mekan [makan] jru saktajai,,

 

535. taom thun bia hu anâk kumei,

patri praong siam ndei, Inra Patra peng gaon,,

 

536. patao pa-nder Ira Patra laong ginreh,

kacah ahaok saong asaih, subik saong haluw bilang,,

 

537. saong anâk patao Pak Pluh urang,

me-in di anak Bhopajang, dalam hatai juai ku-nda,,

 

538. haluw bilang anâk patao ginaong yasa,

nyu pabinés Inra Patra, tajuh mbeng irés nisa,,

 

539. tuen [tuan] patri Tan Dara Ratna,

nyu pahadiip Inra Patra, siam likei saih di saih,,

 

540. klau urang patri hadiip ginaong di tian,

tiap tager nao akhan, di nager anâk patao,,

 

541. di grep nager anâk patao ngap sa tian,

ndik ahaok bariyan [bariyar], menâng také per mang ngaok,,

 

542. ba buol ribuw tamân yattrak,

ahaok merai del rakak, di lammengâ patao,,

 

543. Dalam Menga ndik kapan trun nao,

tangi grep anâk patao, nyu mai riwang Inra Patra,,

 

544. buol mang ngaok khik biuh raok da-a,

jang ranam sa kudha, kieng nao pathau Norapa,,

 

545. tama khuai taom ong Menga taha,

pahalar panuec kudha, patao huec lo rajen,,

 

546. Inra Patra panâh jieng medhir gileng,

da-a sa tian abih tanan, mbeng menyum saktajai,,

 

547. patao bi-ndang panraong jabuol sinbiai,

kau ka-uk dalam hatai, ka suk panuec ngan kudha,,

 

548. da-a anâk patao saong Inra Patra,

tama bi tel medhir riya, patao bican blaoh tadhuw,,

 

549. pathap dalam mâh pariak pataih li-uw,

itan cahya di luw [haluw], anâk patao daok pak ngaok,,

 

550. pok ahar saong hala rai payak,

patao bican that tiak, panuec kudha saong Dowa,,

 

551. likau ngap dher ka ama taha,

suk panuec ngan kudha, Ribep Arosah nyu thau,,

 

552. patao meyaom Inra Patra nam ribuw,

sunit ginreh o bik payau, irés bijak chaina,,

 

553. patao bi-ndang panraong jabuol kuhri kuhra,

amal patiap likhah jaga, saong pangap maligai,,

 

554. sa pluh pakait hatak pabung mâh uray,

tatah iten ngan subai, ilengbimi ilengtathih (?),,

 

555. pangap linyan ndik tagok mang mâh,

rup patri saih di saih, patok ka Inra Patra,,

 

556. angan patri Tan Dara Retna,

mbeng menyum likhah caga, buol subhap thét biyak,,

 

557. melieng kanâ sa pluh harei malibhak (?),

Norapat alin mâh pariak, pataih li-uw lo rajen,,

 

558. hadom sa tian grep nager taom tanan,

patao Rija Sah Suan, meyaom Po Inra Patra,,

 

559. pok hés namés sukal [sukar] Bhoderha,

kieng nao riwang inâ taha, pak Sumen Tapara,,

 

560. patao pangap ahaok bariyan [bariyar] lo meda,

teng mâh sa pluh aia, di riim pakal [pakar] nattathih,,

 

561. grep drei anâk patao ndik abih,

Rija Dowa si panâh, sa baoh papan mâh mekrâ,,

 

562. pak urang patri hadiip Inra Patra,

ndik sa baoh ahaok bingu, ribep meri pamrie merai,,

 

563. nao tel nager Sumen Tapara,

patao Kurama Basapa, grep nager aien [auen] tabuen,,

 

564. ka anâk saong metuw taom tanan,

da-a abih grep kumuon, merai subik saong anâk,,

 

565. da-a tama medhir riya blaoh payak,

ahar menâng lo biak, patao po bia si tangi,,

 

566. amrak mâh tatah itan su permeta [permata],

nyu ba per Inra Patra, nao di grep palei nager,,

 

567. dom nan Inra Patra si bican,

di kal amrak ba per, ri-mbi ri-mbâp o thei taka,,

 

568. pathau yaom sunit haniim Débita,

threh jiéng Inra Patra, také pak pluh nager,,

 

569. libik tel anit ranam ngap sa tian,

mbeng anguei di riim pakal [pakar], sumu saong yang inâ,,

 

570. Débithreh brei sunit lo meda,

sanet [sanak] ginreh praong pabha, di riim pakal [pakar] hu abih,,

 

571. grep palei Sri Palieng Sujang Narah,

buol subhap peng abih, dalam nager aien [auen] tabuon,,

 

572. dom nan patao pa-nder ngap medhir,

da-a abih grep kumuon, menâng ahar thét payak,,

 

573. amal patiap mbeng menyum taom thun,

irés sani dalam nager, likei kumei thuk hatai,,

 

574. dom nan mang Inra Patra kieng biai,

abih anâk patao mai, panâh akayét ba limah,,

 

575. patao po bia panraong jabuol grep drei,

Inra Patra sunit lo ndei, patao po bia si alin,,

 

576. grep drei anâk patao oh khin,

patao mak mâh alin, subik saong gaon ba subik,,

 

577. dom nan Inra Patra paralao,

subik saong buol su bhap nao, sa tian wek juai bidha,,

 

578. tel abih rathi pajan ama taha,

panraong jabuol kuhri kuhra, pok tagok jiéng patao,,

 

579. thut siam dalam nager aien [auen] klao,

Inra Patra jiéng patao, pakreng nager siam liwik,,

 

580. palei nager panraong jabuol chinbiai,

pok sa urang patri sa-ai, jiéng po bia pakreng nager,,

 

581. pathau sunit Débita séh maleng,

hadiip pathang apan, tamân thun siam hareh,,,