Ja Kadek saong Ja Kadaop

Written by Putra Podam
In category Văn học
Dec 21, 2014, 2:55 AM

Ja Kadek saong Ja Kadaop là chuyện cổ tích của dân tộc Chăm viết bằng Akhar Thrah do ông A. Landes sưu tầm, hiện còn lưu trử trong thư viện EFEO (Viện Viễn Đông Pháp), mang ký hiệu CAMPA 22, khổ 210 x 320 cm, dày 256 trang. Theo ông A. Landes, chuyện cổ tích này viết vào năm 1885 tại Sài Gòn bởi cộng tác viên của ông E. Aymonier (tức là thân phụ của ông Bố Thuận). Ja Kadek saong Ja Kadaop dài 7 trang, chiếm từ trang 78 đến trang 85 của chuyện cổ tích này.

Phiên âm

Phương pháp phiên âm của tác phẩm này dựa vào hệ thống phiên âm La Tinh quốc tế của Viện Viễn Đông Pháp. Độc giả nên lưu ý cách phát âm của một số phụ âm và nguyên như sau :

Nd = nduec (chạy), ndom (nói)

Mb = mbeng (ăn), mboh (thấy)

Nj = njep (phải), njuh (củi)

 = tương đương với ư của tiếng Việt, như hâ (nó), jiâ (thuế)

O = tương đương với ô của tiếng Việt, như oh (không có), hadom (bao nhiêu)

Aow = tương đương với o của tiếng Việt, như pataow (chỉ dẩn), tanaow (đực)

Chú thích

Chữ nằm trong dấu ngoặc […] là từ mà người Chăm thường dùng hôm nay. Số nằm trong […] là số trang của tác phẩm Akhar Thranh.

 

Trang đầu của Dalukal Ja Kadek

 

Bản phiên âm

Ni dalukal 2 hadiap pasang ong ndan [nan] saong muk ndan [nan] biak mada mah pariak, blaoh dua hadiap pasang ong muk ndan [nan] pajiéng hu dua urang anâk lakei, baruw mang dua hadiap pasang ong muk ndan [nan] matai blaoh ja Kadaop adei ja Kadek ba ong ama nyu nao dar blaoh ja Kadek ai ja Kadaop daok wek di sang blaoh nyu mak dom mah pariak krung maik ama nyu luai wek nyu mak padaop [padap] abih, ndan [nan] mang adei nyu marai

[79] mang dar ama blaoh adei nyu tangi nyu lac mah pariak krung maik ama caik wek ai mak piaoh [piéh] pak halei blaoh o mboh o ai, baruw mang ai nyu lac di thau o lijang adei nyu di lac habar o kac min, ndan [nan] mang ai nyu nem [ndom] wek saong adei nyu lac arak ni maik ama drei matai caik wek ka dua adei sa-ai drei sa baoh sang ni je arak ni kau hu hadiap halei hâ ndan [nan] daok ranaih arak ni sang luai ka kau daok, ai nyu nem [ndom] yau ndan [nan] saong adei nyu, ndan [nan] mang ai nyu brei ka nyu sa drei athau sa drei mayao saong sa labik hamu klak huang tra, halei kubaw saong hamu siam ndan [nan] ai nyu di brei ka nyu o, ndan [nan] mang adei nyu sanang nao mai di hu hagaik kieng la-aua

[80] o, baruw mang tel balan la-aua di hu hagaik kieng la-aua o baruw mang nyu mak sa drei athau sa drei mayao krung ai nyu brei ka nyu blaoh nyu la-aua, ndan [nan] mang nyu ataong mayao blaoh mayao ndan [nan] kamrao nyu ataong athau blaoh athau ndan [nan] kamrao, baruw mang tali daok taphia hamu ndan [nan] mboh athau saong mayao ndan [nan] kamrao blaoh tali ndan [nan] klao ha pabah hueng, baruw mang nyu maong mboh mah di dalam pabah tali ndan [nan], baruw mang nyu luai langan saong athau saong mayao tak ndan [nan] blaoh nyu nuec [nduec] nao duon mah ndan [nan] ba marai sang blaoh nyu nao ew ragei marai ngap sang blaoh nyu blei hamu apah manuus [manuis] blei kabaw ngap ganâp ngap mada hen di hen mbuak di mbuak tapa

[81] hen di hen mbuak di mbuak tapa di ai nyu, baruw mang nyu ba mai [blaoh] nyu ngap mada ngap ganâp ralo ralé [ralo] nan mang ai nyu tangi nyu, lac adei mak hagaik blei hamu blei kubaw apah manuus [manuis] urang lé [lo] ya [yau] ndan [nan], baruw mang adei nyu lac wek lac tak di kal ndan [nan] dahlak mak athau saong mayao krung ai brei ka dahlak ndan [nan] blaoh dahlak la-aua blaoh dahlak ataong mayao saong athau ndan [nan], blaoh mayao saong athau ndan [nan] kamrao, baruw mang tali ndan [nan] klao blaoh tali ndan [nan] ha pabah klao blaoh dahlak maong mboh mah di dalam pabah tali ndan [nan] blaoh dahlak duon ba mai blaoh

[82] dahlak blei hamu blei kubaw apah manuus [manuis] ndan [nan], ndan [nan] mang ai nyu lac habar blaoh hâ o nuec [nduec] mai ew kau nao duon hai o, adei nyu lac atah di sang ai lé [lo] dahlak nuec [nduec] mai ew ai di hamu [sumu] o, baruw mang ai nyu ganaong di adei nyu, blaoh nyu mak mayao saong athau di adei nyu wek, blaoh adei nyu hia min adei nyu di puec habar o ndan [nan] mang ai nyu nao apah radaih kubaw sa pluh thruh radaih ba nao caik pak tali ndan [nan] pablaoh, caga piaoh [piéh] pajiéng mah saong pariak di tali ndan [nan], ndan [nan] mang ai nyu ba athau saong mayao nao la-aua po ba gam hadiap nyu nao habik, baruw mang nyu

[83] la-aua blaoh nyu ataong athau saong mayao blaoh athau saong mayao ndan [nan] kamrao, baruw mang tali ndan [nan] klao blaoh ha pabah, baruw mang nyu maong mboh mah dalam pabah tali ndan [nan], blaoh nyu nao mak, baruw mang nyu patraow tangin nao mak mah di dalam pabah tali ndan [nan], baruw mang tali ndan [nan] pakrup pabah wek blaoh gal tangin nyu di pabah tali ndan [nan] tawak wek daok nyu kieng thuak tangin nyu tabiak wak [wek] di hu tra o, baruw mang sanang nao mai blaoh nyu panar [pa-ndar] hadiap nyu ba mbaok mai ka nyu cum, blaoh nyu lac saong hadiap nyu lac mayah kau matai min hâ brei mbaok hâ ka kau cum sa

[84] asit baik, baruw mang hadiap nyu brei mbaok ka nyu cum, blaoh tali ndan [nan] mboh nyu cum hadiap nyu, blaoh tali ndan [nan] klao, baruw mang nyu hanaoh [ha-ndaoh] tangin nyu tabiak wek hu, baruw mang nyu wek marai sang blaoh nyu ataong adei nyu, nyu lac adei nyu puec pagac nyu./.