Ariya Po Phaok

Written by Putra Podam
In category Văn học
Aug 5, 2015, 3:41 PM

Ariya Po Phaok là tác phẩm văn vần gồm 202 câu thơ viết bằng Akhar Thrah mang ký hiệu số CM 29(1) hiện lưu trử trong thư viện của Société Asiatique de Paris. Tác phẩm này do ông Khiim Athai sao lại vào năm Tuất, tháng 12 của lịch Chăm. Lần đầu tiên, Ariya Po Phaok được chọn lựa để làm chủ đề nghiên cứu của Po Dharma

đăng trong tác phẩm Le Panduranga-Campa 1802-1835. Ses rapports avec le Vietnam (PEFEO, Paris, 1978, trang 93-217)

 

 Po Phaok, còn gọi là Po Phaok The, vị vua cuối cùng của vương quốc Champa, nắm quyển cai trị từ năm 1828 cho đến năm 1832.

 

Phiên âm

Phương pháp phiên âm của tác phẩm này dựa vào hệ thống phiên âm La Tinh quốc tế của Viện Viễn Đông Pháp. Độc giả nên lưu ý cách phát âm của một số phụ âm và nguyên như sau :

Nd = nduec (chạy), ndom (nói)

Mb = mbeng (ăn), mboh (thấy)

Nj = njep (phải), njuh (củi)

 = tương đương với ư của tiếng Việt, như hâ (nó), jiâ (thuế)

O = tương đương với ô của tiếng Việt, như oh (không có), hadom (bao nhiêu)

Aow = tương đương với o của tiếng Việt, như pataow (chỉ dẩn), tanaow (đực)

Chú thích 

Chữ nằm trong dấu ngoặc […] là từ mà người Chăm thường dùng hôm nay. Số nằm trong […] là số trang của tác phẩm Akhar Thranh.

 

Trang đầu của Ariya Po Phaok

 

Bản phiên âm

 

1. Ni panah tabiak di dalam bal Ca-ndar [ Canar],

Po Phaok apan nagar, patuei hadei ka nduey Nguyen.

 

2. dalam nagar baol pabhap mbon njén,

sanang anit lac ka po, daok apan nagar Cam.

 

3. yah nyu mak dua ni po ciip matai,

nyu ngap harak brei mai, tayah nagar raong abih.

 

4. tel thun [2] nasak nagaray balan klau,

harak ni nduec mai dihlau, nyu mak ni phaok ka nduey Nguyen.

 

5. nyu mak hu ba ni nao ka patao,

tanyi blaoh nyu ba nao, palihik dua urang,,

 

6. blaoh nyu brei Yuen angan ja Kham memai,

pangap jieng lang nyu brei, angan kai [3] taong lik kleng,,

 

7. nyu pa-ndar tak kayau ngap tro [truai],

oh thau kieng ngap jieng hanuey, huec di Yuen tak akaok,,

 

8. hadiap saong anak hia caok,

ka-nda ka Yuen tak akaok, hia ni ew po lingik,,

 

9. nyu pa-ndar blei [4] ralin ngap manyak,

saong cay mak rasa njruah, di glai hu bini ba rai limah,,

 

10. yah oh hu kau tak ni kaok hâ talah,

ba marai limah bi drah, kau ba ni nao limah patao,,

 

11. anak Cam suak yawa mang pabah,

ka so ni Cam o patuah, dues ni sak mang [5] thun halei,,

 

12. aey cei po anit Cam hai,

Cam halun jéng [jiéng] Raglai, calah caluen nao abih,,

 

13. tuk sa caik ni drei kieng ndih,

nyu ataong tagok abih, nyu ew pa [tapa] nao hua ahaok,,

 

14. nao tel sait ni khuai apan talei,

tangin ni nyu tacei hawei, nyu brei ni [6] sap bruh tagok,,

 

15. hua oh truh jang ataong Cam rei,

dues ni sak mang ndey halei, ni Cei sanang piéh di tian,,

 

16. anak Cam dom di ân raong tian,

cei sanang di riim pakar, anit anak Cam gila,,

 

17. miik [hamiit] sap cei ni po deh di bal Panrang, [7]

thruh ni thrâh dalam tian, simar [samar] ma [mang] nao kieng ka truh,,

 

18. tiap nao aiek bi tel dua urang,

yah biak ni deh di Panrang, marai akhan wek bi drah,,

 

19. ga-mbak di cei nao akhan tel po,

ra-mbi ra-mbâp biak lo, ka Yuen pa-ndar harei malam,,

 

20. mang di thun [8] nasak athaih lin ni pin,

Cru Raglai ngap kalin, nyu mak ni Cam tak di saoh,,

 

21. mbéh [mboh] ya nan dalam ni tian huec lo,

sanang ka drei oh hu po, hapak labik kieng ga-mbak,,

 

22. lakau di cei nao pathau tel po,

Cam halun jhak lo, lihik nagar oh hu po,, [9]

 

23. aey cei po anit Cam metuei Cam gila,

tanah hamu mada, jang nyu mak abih ka nyu,,

 

24. nyu pamasraiy sa ratuh jéng [jiéng] rabuw,

nyu mak hamu nao dahlau, ra-mbah ra-mbâp Cam dahlak,,

 

25. krung jia sa labik sa jak, [10]

nyu mak hakak sa pluh jak wek, nyu paoh ataong Cam dahlak,,

 

26. oh hakak nyu mak ni dan di pa-ndiak,

blaoh nyu mak ba tabiak, pang jamang nyu ataong paraong paraih,,

 

27. lakau di cei nao pathau tel po,

hiep ni [11] ndap biak lo, sibar ma [mang] Cam ciip mang mahu,,

 

28. likau di cei nao pathau tel po,

yah anit Cam dihlak, piéh naong aia ka po,,

 

29. tadhuw ayuh cei su Po Dobata,

ngap ni dhar ka anak Cam gila, oh pak libik kieng ga-mbak,, [12]

 

30. kuk akaok tapak su po that tiak,

po ni mak dan di pa-ndiak, Cam dahlak jeng hilal [halar],,

 

31. po Yuen di dala [dalam] nagar Mbing Thun,

nyu paoh ataong Cam dahlak, payah galang ba pa ngaok,,

 

32. nyu ngap klau ni thun do hia [dom di hia],

kasaot pa-ndap lo di [13] hia, léng hanuak jang oh phat,,

 

33. nyu phat ka Yuen nyu sa balan sa kajeng (?),

jon [jién] sa kuan mbeng labaih, ka sudiap [hadiip] saong anak,,

 

34. Cam halun hadiap anak mak janing,

brah oh hu sa panyin [pangin], Yuen pa-ndar harei malam,,

 

35. kana di cei [14] nao pathau po hai,

nyu lac ni ha Cam Raglai, patao ni bia ho [hâ] hapak,,

 

36. patao Yuen pa-nduec harak mai malam,

nyu pa-ndar mak Cam, nao masuh Ndéng Nai,,

 

37. anak Cam nduec calah tama glai,

Yuen mak anak saong hadiep ba mai, nyu buh taniap [15] saong anuh,,

 

38. anit hadiap tabiak di glai wek mai,

ciip ka Yuen pamatai, tok ni klah hadiep anak,,

 

39. nyu mak Cam ngap ni glac ba nao,

nyu pa-nduec harak nao ka patao, papa-ndar ni mak Cam bi hu,,

 

40. patao pa-ndar mak ni [16] Cam Puriik [Parik] Panrang Kraong Pajai,

Yuen pataom abih ba marai, ni pacakaong phaw nao bi drah,,

 

41. nyu ganaong dalam ni tian biak lo,

nyu kuait ni lac mak po, ba ni nao limah patao,,

 

42. blaoh Yuon pa-nduec harak wek nao,

nyu likau di patao, nyu kieng nao deng masuh,, [17]

 

43. dom Yuen langiw galeng biak ires,

patao ni brei ka nyu pagleh, klau urang sa jala,,

 

44. nyu puec yau nyu anak Dobuta,

nyu puec ni blaoh o hai ka-nda, nagar palei nyu kieng nao,,

 

45. lakau di cei nao pathau tel po,

Yuen hareh biak [18] lo, nyu kuait paraong Cam dahlak,,

 

46. di ndey patao Jia ni Laong hu mbiak,

Parik Panrang Kraong Pajai nyu ew abih, taom marai nyu pahakak jia majak, nyu rik ni jon [jién] klau tien,,

 

47. patao pa-ndar ngap galeng mang di kal,

ngap [19] galeng hatak pai di grep nagar, ba padai hakak abih sa baoh galang,,

 

48. di ndey patao Ming ni Mang ngap pa-mbuak,

jia padai jang hakak, nyu ngap galang grep nager,,

 

49. nyu pa-mbuak sa ka mban jia jaluk,

nyu ngap di Cam [20] drei pasruk, nyu maok tabiak blaoh nyu mbeng,,

 

50. akaok Cam nyu rik jon [jién] sa urang sa kuan ni klau,

sa urang sa kuan lima, nyu panar [pa-ndar] ba tama, limah bi tel dalam galang,,

 

51. yah karang jon [jién] ha-nring jang o peng,

Yuen ataong pa-apan, pa-nder ni nduec [21] duah bi hu,,

 

52. kuna di cei nao pathau tel po,

Yuen ni hiap Cam lo, lihik abih tijuh palei,,

 

53. Yuen paoh ataong ngap ni jia oh hu,

klak palei nduec tama, ber (?) dilam [dalam] Cru Raglai,,

 

54. blaoh nyu mak kai ni taong ba mai,

baol Cam hâ dep tama Cru Raglai, hâ ciip hakak ala ka nyu,,

 

55. kai taong hia ni thau jéh ka drei,

Cam ni nduec klak palei, nyu mak ni Cam pamasraiy,,

 

56. yah oh ciip Yuen ni dan di pa-ndiak,

klau su rei nyu tabiak, nyu paoh ataong nduec bi drah,,

 

57. kana di cei [23] nao pathau po hai,

nyu ngap di Cam kieng ka brai, calah anak di ina,,

 

58. di ndéy patao Ming ni Mang tagok rai,

nyu ngap harak brei mai, patak kayau saong papan ratuh rabuw,,

 

59. nyu tak blaoh nduec harak mai dihlau [dahlau],

nyu paok ni mak kabaw di yau, [24] ni klak hamu luey baluw,,

 

60. anak Cam mbeng janing baoh kayau,

mabuk hawing oh thau ka drei, blaoh sakrân hadiep anak,,

 

61. anak Cam halun kasaot biak lo,

ka Yuen pa-ndar biak kho, hasei [lasei] o [25] hu buh di tian,,

 

62. kana di cei nao pathau tel po,

ra-mbi ra-mbâp biak lo, Yuén pa-ndar harei malam,

 

63. Patao Yuén pa-ndar pakuec rabaong pajiéng batau,

pa-ngap banâk hamu baré [baruw], nyu pajiak kieng kadrah,,

 

64. nyu paoh anak Cam dahlak lo mada,

buh batau bak jala, matai kabaw dalam rabaong,,

 

65. Yuen pa-ndar tak kayau ngaok anraong,

buh batau di grep galaong, aia ni nduec [27] jang oh klaoh,,

 

66. bek oh klaoh nyu mak ni mai nyu ataong,

aia ni nduec grep galaong, pa-ndar ni bek kiang [kieng] ka klaoh,,

 

67. Yuen mak Cam ataong paraong paraih,

ngap sibar kieng lagaih, bek ni aia kiang huo [hu],,

 

68. balan sa grâm manyi aia mai,

talah banâk brai rai, nduec ni jong [jiéng] kraong riya,,

 

69. aklen [klen] Su [Thu] wang ni gruk suak yawa,

mang pago [pagé] tel jala, daok sanang dom di ruow [ruw],,

 

70. anak Cam sa palei dak thau,

piaoh [piéh] pa-ndar phak batau, di dalam babah rabaong,,

 

71. Yuen pa-ndar phak batau nan sa [ka] raong,

sa balan sa ka-ndaom, Yuen pa-ndar blaoh nyu ataong harei malam dom di hia,,

 

72. grâm mai di balan sa dua,

pok ni sep suak yawa, ni klak hamu Cam abih,,

 

73. Yuen pa-ndar ngap [30] banâk wek ka,

Cam halun aek lapa, brah padai o hu sa [si] mbeng,,

 

74. tuk sa cang nyu ndih peng jua,

krâh malam blaoh ba, grep palei dep abih,,

 

75. nyu wang mak abih grep palei,

caok ni hia lakei kamei, klak ni sang dep majua,,

 

76. hadiep [31] anak hia ni caok suak yawa,

banâk ni krung ra taha, oh sei rang kieng ngap jiong [jiéng],,

 

77. mang di ndey Po Klan ni Thu ngap oh jai,

pajum ni mak Cru Raglai, Cam paplak ratuh rabuw,,

 

78. Klan ni Thuo [Thu] wang ni gruk [32] kaik canuw,

aia ni sua tuk klau, talah banâk thek kayau nao abih tama tasik,,

 

79. Klan Thuo [Thu] ew ni Cru saong Raglai,

phat sara brah padai, nyu tiap tagok cek abih,,

 

80. mada surak mang patao brei mai,

nyu pa-ngap [33] ahaok galai, nyu mak ni Cam tak tamaih di cek Kalaong,,

 

81. tak blaoh nyu mak pahua gan kraong,

nyu mak ni Cam blaoh ataong, sibar oh hua trun bi drah,,

 

82. hua libuh takaprah prah karan plek likuk,

nyu paoh ataong tuei kaduk, Cam halun [34] biak ra-mbah,,

 

83. Yuen pahua krâh harei brok dayep,

kuk akaok blaoh hatep, ka Yuen pa-nder préw ha-ew,,

 

84. batuh tangin hiak ni sep puec o truh,

anak Cam ni halun danuh, dues ni sak ka Yuen pa-nder,,

 

85. kana di cei nao pathau bitel po,

Yuen [35] pa-nder biak lo, halei nagar Cam kieng nao,,

 

86. patao Yuen pa-nduec harak mai pa-nder,

ni mak Cam Parik Panrang Kraong Pajai, pataom ni gep ba mai palei Parik pak galeng,,

 

87. hadiap anak hia ni caok biak seng,

pataom abih pak galang, nyu ngap [36] ni mak ling pasram,,

 

88. Yuen pasram riim ni thun riim bulan,

hadiap anak daok di sang, aek lapa klaoh tian oh thau hapak kieng duah ni mbeng,,

 

89. kana di po nao pathau blaoh akhan,

nyu luai ni Cam patak papan, nyu rik ni jon [jién] wek sa urang tijuh [37] kuen dua tian tien,,

 

90. nyu rik di Cam riim ni thun riim balan,

kana di cei nao akhan, ra-mbah ra-mbâp Cam dahlak,,

 

91. Yuen patak njuh ni tapa-am akiak,

kasaot pa-ndap Cam baik, ni mbeng janing saong habei,,

 

92. po ni cei nao aiep di [38] grep nagar,

sang ni Cam dahlak ni sei, oh mboh sa baoh sang akiak,,

 

93. nagar Cam halun kathaot praong biak,

sang hatak mang agak, haluh ni maong mboh sagleng,,

 

94. po saong cei mai Panrang sa tel Parik,

ka gabak rah tathik, sang Cam dahlak hapak,, [39]

 

95. tanah siam hamu ni dhaong Yuen mak ka nyu,

dom hamu tanah hamu kanu, jaw ni wek ka Cam dahlak,,

 

96. Yuen ithaik [thait] ni nyu lac ni nyu hu patao,

Cam halun biak hagaw, po ganuer jeng oh mbéh [mboh],,

 

97. mang di kal liwik Cam dahlak mbeng kleng, [40]

biak seng patao pa-ngap jong [jiéng] galang, nyu mak ni kleng jaw ka Yuen ni Cru Raglai nyu mak abih di drei,,

 

98. Cam dahlak ndik ni cek blei kabaw,

nyu mbeng jon [jién] jak takai, sa ni drei sa pluh kuan,,

 

99. nyu pakep anak ni Cam di riim harei,

tagok ni [41] cek blei basei, tra la-ua jeng [jiéng] oh brei,,

 

100. nyu pakep Cru Raglai ngaok cek,

hâ mboh ni Cam ngaok cek, hâ mak bi hu ba ka kau,,

 

101. Yuen nyu ndik ni cek blei kabaw ratuh rabuw,

klaoh ni yaom nyu thau, puec ka Yuen sa baoh panuec,,

 

102. Yuen [42] tagok thau ni Cru bala basan mbeng,

di Cru di riim pakar, pablei kabaw tiap ka nyu,,

 

103. kana di cei nao pathau tel po,

brah padai nyu mbeng lo, guuy ni trun ba ka nyu,,

 

104. nyu ngap hiep Cam ni saong Cru biak lo,

nyu lac nagar oh hu po, mbéng [43] paraong mbeng paraih,,

 

105. nyu ngap di Cru pablei anak saong hadiap tan-mban [tain mbain],

nyu thau ni jia bala basan, nyu nduec tama Kahaow Banaow,,

 

106. sa mbaik bala sa mbaik basan,

sa urang halun nyu ngap sa cakun (?), Cru Raglai dep [44] abih,,

 

107. Yuen pa-nder thau bala basan hua mai,

ra-mbah ra-mbâp Cru Raglai, calah caluen nao abih,,

 

108. klau ndey patao ni Yuen biak mbul,

nyu mak Cam saong Cru jéng halun klaoh nyu, lima pluh pak thun mani,,

 

109. mang dihlau Jia ni Laong tagok [45] rai jéng [jiéng] patao,

nyu ngap surak brei nao, di grep nagar jéng [jiéng] nyu thau,,

 

110. blaoh nyu ngap kai ni nduey ganuer jang patak kayau,

kraong ghâng (?) ratuh rabuw, klau ni thun klau balan pa-ngap galang patao Yuen,, [46]

 

111. tak blaoh nyu pa-nduec harak mai,

cang nyu mak basaih ngan car [acar], paniip radaih saong kubaw,,

 

112. patao Yuen pa-nder ngap radaih klau ratuh thruh,

pajéng kayau pa abih, pa hacih mai mang glai,,

 

113. matâh jalan jaoh [47] radaih matai kubaw,

nyu brei harak wek mai, nyu mak anak Cam dahlak,,

 

114. Yuen pajum radaih kabaw daok di sang,

gam manues [manuis] gam urang, labaih sa drei ong taha,,

 

115. hadiep anak lakei kumei caok hia,

dalam nagar [48] halun majua, oh hapak labik kieng payau,,

 

116. kuna di cei nao akhan blaoh bican,

anak ni Cam halun hal, maong akaok po marai,,

 

117. aey po cei anit Cam hai,

ra-mbah ra-mbâp dep di glai, hadiap anak oh mboh mata,

 

118. Cam halun o pasom tra ka drei,

sa mboh nagar saong palei, suk di kal yua po,,

 

119. sanit ginreh po sumu Dobata,

nao pathau pak aia, nagar ni Cam halun lahik,,

 

120. po nao mang pur tel pai,

di grep ni cek tapa glai, ra-mbah ra-mbâp [50] jéng [jang] su cei,,

 

121. po kalibak mang ni cek tek tathik,

po ni deh di Parik, Cam halun aen tabuen,

 

122. kuk akaok hia sanang huec di Yuen,

mboh nyu puec ruen patuen, ka-nda nyu mak Cam ataong,,

 

123. Cam halun huec sanang grep [51] galaong,

ka-nda ka nyu mak paoh ataong, lac dahlak tapak su po,,

 

124. po cei ngap ni sang daok karei,

anak ni Cam lakei kamei, thot [that] biyak khuai limah,,

 

125. po su cei juai ni cap anak gala,

po ni mai sa mbeng tra, [52] likei kumei jang hilal [< halar],,

 

126. po tiap cei nao ra-mbi ra-mbâp sa drei,

Cam halei oh brei lasei, aia nyu oh brei manyum,,

 

127. po su cei hu ji ni maong di hatai,

matâh ni Cam matâh Raglai, ni cei sanang caik di tian,,

 

128. kana di cei nao pathau that tiak,

ka [53] anak Cam dahlak, khin nao hapak jang oh truh,,

 

129. kana di cei nao pathau pak aia,

ka anak Cam gila, Yuen mak abih ngap halun,,

 

130. kana di cei nao pathau pak aia,

tanah patao yo (?) para, Yuen ni tiap mak abih,,

 

131. tanah patao mang [54] ni pur tel pai,

Nosarawan ni biai, saong ni huer Dar Jimah,,

 

132. kami halun jéng [< jiéng] patao apan nagar,

Aluah Tala ni patel, apan tangin tanang urang,,

 

133. ew huer Dar Jimah marai bican,

kami ni jéng [< jiéng] patao [55] apan nagar, sibar ni suk ya ni,,

 

134. huer gleng dalam tapuk sakirai,

patao po bia trun di rai, madhir riya jaw ka sei,,

 

135. madhir riya Aluah Tala ngap pa-mbiah,

patao ni nao sur [suer] Makhah [Makah], ndua ni dat [< adat] [56] dak (?) Nabi,,

 

136. Huer Dar Jamah tuei patao,

Nosarawan nao, matuei sa jalan taom ni gep pak Mekah,,

 

137. dua urang nao ra-mbi saong ra-mbah,

njap jalan adhua atah, sa bulan biruw mang truh,,

 

138. Nosarawan atak ni kal blaoh tadhuw,

pok tangin [57] samok [bisamok ?] lakau, halun ni tok mboh mata,,

 

139. patao Nosarawan khuai di mbeng [ba-mbeng] blaoh hia,

hec ni po ra mada, halun marai tuei tapak thot [thait] biyak Po Nabi,,

 

140. patao Nosarawan pok ni sep tapah sari,

lac halun ni iniai di Po Nabi, sa baoh nagar [58] halun ciep danuh,,

 

141. halun suk dues ni sak dua urang,

lakau ni peh mbeng [ba-mbeng] jang, adei sa-ai halun tama,,

 

142. po ew bar patri dalam sang,

tabiak ni peh mbeng [ba-mbeng] jang, ka patao tama marai,,

 

143. Nosarawan talabat blaoh bican,

po anit ngap dhar, brei halun lakau [59] pajo [puji] pak takai Nabi,,

 

144. po ew bar patri pok tabiak,

mboh kamar dreh sa pak, patao pok ndua di ngaok akaok,,

 

145. patao léh [leh] trun huer pa-ndok,

ndua ni gam halun ni suk, maklam bulam (?) lakau ndua ngaok akaok,, [60]

 

146. tadhuw sanit ginreh su po Dobuta,

siam halun hadah mata, huer ni thampurrana,,

 

147. daok tanan taom ni thun wek mai,

baol nga bhap jang brai, madhir riya jang majua,,

 

148. kana di cei nao pathau pak aia,

nyu mboh ya nan [61] nyu oh ka-nda, kieng mak nagar Cam ka nyu,,

 

149. po ka libak tijuh ni thun di grep nagar,

po ni ndih jeng [< jang] oh wer, anit anak Cam su Cru,,

 

150. po ndih sa lam [< malam] sa tuk,

po tagok wang gruk, daok sanang dalam hatai,,

 

151. po nao sanang wek kieng [62] ka drah,

nda ka anak Cam ra-mbah, Yuen pa-nder tuei likuk,,

 

152. po su cei nao Cam halun biak ka-uk,

nda nyu mak tuei likuk, po ni nao truh palei,,

 

153. hia ka po saong lima urang cei,

ra-mbi ra-mbâp di grep palei, lasei o hu buh di [63] tian,,

 

154. po su cei ra-mbah ra-mbâp sa jalan,

nao sa drei riim pakal [pakar], su diap anak jang oh thau,,

 

155. ain [éng] ka cei lac kieng wek nao palei,

oh hu hagait kieng brei, payua panuec din kadha,,

 

156. di ndey Yuen ni nyu puec sak tijai,

ngap [64] hamu o hu padai, hajan angin jang karang,,

 

157. anak Cam malam harei o ndih di sang,

huec di aia klaoh kadang, matai padai Cam abih,,

 

158. hamu kanu tuei ni aia jang o hu,

hamu ni dhaong nyu mak ka nyu, aia ni nduec abih ka Yuen,, [65]

 

159. di ndéy [ndey] putao Ja Laong biak ming [min],

nyu brei janang saong [thong] mbing, nyu thei [thai] di grep nagar jang nyu thau,,

 

160. blaoh nyu phan kaoh agar [nagar],

brei jang sa baoh nagar Cam, Panrang gam Cru Raglai Praoh Karang,,

 

161. daok di war po sa urang sa bulan, [66]

baol nga bhap daok di sang, duh ni dak jang o hu,,

 

162. putao dihlau jéng [< jiéng] o ka hu,

hu dom nyu brei janang po Cang [Ceng], di grep nagar jang nyu thau,,

 

163. putao phan blaoh nyu ew mai,

nyu brei ni thau Parik saong Pajai, ni Cru Raglai jang abih,, [67]

 

164. blaoh nyu brei kai nduey phan kli,

thuok ni kuan ganuer urang sa palei, sa urang daok di war po ganuer,,

 

165. thuk di kal mang ni Cru sa tel Cam,

janâk mang pasang gam, duh ni dak jang o hu,,

 

166. kuna po nao pathau pak aia Cam [68] su Cru,

ganâk [ganâp] mada mang di ndey Po Su Mbing Po Neng,,

 

167. dua po Yuen ni brei pajanang,

ngap ni mbeng biak lanang [lanâng], baol nga bhap suk hatai,,

 

168. dua po trun di rai jang brai,

baol nga bhap jang matai, calah caluen ca [pa] abih,,

 

169. di ndey Po Phaok Yuen [69] nyu mak Cam biak,

Yuen ataong paraong paraih Cam dahlak, lima ni pluh pak thun mang ni,,

 

170. da [< di] ndey ka putao sa ratuh thun mang ni,

Cru Raglai Cam Buni [< Bani], calah caluen nao abih,,

 

171. tadhuw ayuh cei su po Dobuta, [70]

sa mboh nagar néspabha, ni thak di kal kayua po,,

 

172. di ndey Yuen pa-ngap ni so grep nagar,

ba ni mai ka nyu apan, o brei labaih sa urang,,

 

173. lima sa tian jang nyu ngap so bu-ar,

Parik Panrang Kraong Pajai, di grep [71] palei jang hu,,

 

174. Yuen paguen sa bulan biak sang,

taom abih pak galang, di grep nagar ka nyu karii karia takai baol,,

 

175. kuna di po nao akhan pa-abih,

Yuen kahia tah katih, nyu thau ni jon [< jién] di [72] Cam yap akaok,,

 

176. Parik Panrang Kraong Pajai hia caok,

Yuen nyu rik grep akaok, di riim ni thun riim bulan,,

 

177. anak Cam biak gula [< gila] caik o thau,

po ni mai kal dihlau, kieng ngap ni dhar wek ka nyu,,

 

178. po su cei ka kabak aiek palei, [73]

anak ni Cam lakei kumei, klak ni sang dep majua,,

 

179. anak Cam daok ka-ndaong duessak,

po ni dang di pa-ndiak, po ni piéh dalam hatai,,

 

180. po sanang dalam ni tian piaoh [< piéh] ka,

po ni mai sa mbeng tra, anak [74] ni Cam thau ka drei,,

 

181. anak Cam ni biak truh gala,

Aluah ni tiap ra mada, mai pasiam nagar ita,,

 

182. po su cei maong di ngaok tuara,

po lakau Dobuta, ngap ni dhar wek ka Cam,,

 

183. di grep nagar Parik Panrang Kraong [75] Pajai,

nagar Parik Panrang Kraong Pajai, thei ra thau sakirai, mak tabiak blaoh panah,,

 

184. paran per luec [< luic] ni phun tel hajung,

di grep nagar jang tarung, thei sanang baik bi mboh,,

 

185. ndey ni la-ua tanah pala tangéy [tangey],

drak [76] ratak hajan angin jang jhak, hajan tanran jang karang,,

 

186. anak Cam daok sanang blaoh hia,

lakau di Po Dobata, oh mboh jalan trun marai,,

 

187. anak Cam daok sanang huec lo,

lac [77] nagar o huo [< hu] po, tangéy [tangey] ritak matai abih,,

 

188. nagar Cam halun ni lahik,

ganuer iw hanuk, hajiéng nagar praong suk, Aluah Tala pakarang,,

 

189. balan pak aia ni kraong thu ca-ndang,

kabaw menues [< manuis] ngan urang, thuo [< thu] o hu kheng manyum,,

 

190. nagar Cam dar ni dua canah kraong Dol [Duel],

hajiéng lahik po ganuer, baol nga bhap jang karang,,

 

191. ga-mbak di po saong ni cei nao pathau,

kraong ni Cam halun oh huo [< hu] haluw, po sanang hai ka Cam,,

 

192. nagar Cam lahik abih ganuer acar,

klaik di Yuen sa pakar, lac ni piaoh [< piéh mbeng ka po,,

 

193. Yuen parok hamu sara dar kraong,

nyu [80] ngap di Cam kieng karaong, ra-mbah ra-mbâp âk [aek] lapa,,

 

194. adat Cam khin bikan lo mada,

kraong ni oh truh yawa, po sanang dalam hatai,,

 

195. mang kal dihlau hamuo [< hamu] sara Cam macai,

nyu tiap tagok [81] daok di glai, Yuen mak hamuo [< hamu] sara ka nyu,,

 

196. kana di po nao pathau pak aia Cam ni hai,

hamu sara Yuen ni mak abih ka nyu,,

 

197. ndey patao Cam mak ni Yuen pakhik darak,

Yuen mabai nyu [82] ngap jhak, nyu mak ni Cam jiéng halun,,

 

198. mayah po anit Parik Panrang Kraong Pajai,

Cru Raglai ew abih taom marai, ni thot [thait] biyak po su cei,,

 

199. po nao ra-mbi ra-mbâp di riim thun bulan,

sa [83] baoh nagar Nosarawan, abih lijang alin ka po,,

 

200. tadhuw ayuh po sumu Dobuta,

Po ni daok tel taha, nagar ni Cam halun ga-mbak,,

 

201. jhak dihlau tel hadei jiéng Nuerpa [norapa],

mang di kal dit diya, baol [84] nga bhap kumei lakei ain [auen] tabuen,,

 

202. di grep nagar Cam Buni [< Bani] oh thau sa ain [auen],

tel ra mai hadei pajhen, huo [< hu] ni maik yau giman,,,