ꨆꩊ ꨗꨫ ꨝꨭꨤꩆ ꨨꨈꨰꩅ - Kal ni bulan hagait - Bây giờ tháng mấy?

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Dec 19, 2018, 2:52 AM

Nhạc và lời Việt : Từ Công Phụng
Lời Chăm : Abd. Karim
Chữ Chăm: Putra Podam

ꨔꨭꩆ ꨝꨭꨤꩆ ꨗꨫ ꨨꨈꨰꩅ ꨚꨎꨮ ꨥꨮꩈ ꨟꨮꩈ ?
ꨔꨮꩀ ꨙꨯꩂ ꨈꨪꨗꨭꩌ  ꨚꩉ ꨓꨶꨬ  ꨨꨤꨮꨭ  ꨨꨎꩆ 
ꨀꨕꨬ  ꨤꨮꩈ ꩝ ꨟꨮꨢꩍ ꨓꨳꩆ ꨴꨕꨬ ꨎꨶꨰ ꨆꨙꩍ 
ꨡꨶꩍ ꨆꩉ ꨕꨫ  ꨆꨖ ꨆꨟꨵꩍ 
ꨨꨗꨭꩀ ꨐꨥ ꨨꨤꨬ  ꨟꨮꨣꨰ ꨌꨤꩍ ꨌꨣꨰ ꩞

Thun bulan ni hagait paje wey mey?
thek ndong ginum par tuei halau hajan
Adei ley, meyah tian drei juai kandah
mbuah kar di kadha kamlah
Hanuk nyawa halei merai calah carai

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? 
Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm 
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, 
trách nhau một lời thôi 
Tâm hồn mình đâu lẻ đôi.


ꨔꨭꩆ ꨝꨭꨤꩆ ꨗꨫ ꨨꨈꨰꩅ ꨚꨎꨮ ꨥꨮꩈ ꨟꨮꩈ ?
ꨦꨄꨰ ꨗꨯꨱ ꨕꨶꩍ ꨝꩉ ꨀꨥ ꨯꨴꨔꩍ ꨝꨊꨭ
ꨀꨕꨬ ꨤꨮꩈ꩝ ꨧꨭꨂꩍ ꨧꨭꨀꨶꨮꩆ ꨀꨕꨬ ꨕꨯꩌ ꨣꨆꩀ 
ꨀꨥ ꨀꨊꨶꨬ ꨖꨰ ꨝꨪꨤꨰ ꨨꨢꨶꩀ 
ꨆꨚꨭ ꨝꨭꩀ ꨝꩀ ꨔꨰꩀ ꨤꨚꨬ ꩞

Thun bulan ni hagait paje wey mey ?
Saai nao duah bar aw throh bangu
Adei ley, su-uh su-auen adei dom rakak
aw anguei dhai bilai hayuak
kapu buk bak thaik lapei

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? 
Anh đi tìm màu hoa em cài 
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ 
áo em đẹp màu thơ, 
môi tràn đầy ước mơ


ꨚꨈꨯꨮ ꨗꨫ꩝ ꨦꨄꨰ ꨝ ꨀꨕꨬ ꨥꨮꩀ ꨧꩃ
ꨨꨎꩆ ꨚꨚꩉ ꨚꨙꨳꩀ ꨅꩍ ꨉꩃ
ꨆ ꨤꨀꩆ ꨕꨴꨭꩍ ꨨꨓꨰ ꨴꨕꨬ

Pagé ni, saai ba adei wek sang
hajan papar pandiak oh ghang
ka la-an druh hatai drei

Mai đây anh đưa em đi về, 
mưa giăng chiều nắng tàn 
cho buốt lạnh chúng mình.

 

ꨟꨮꩈ ꨤꨮꩈ ꩝ ꨤꨆꨮꨭ ꨎꨶꨬ ꨕꨶꨬ ꨡꨯꨱꩀ ꨨꨙꨯꨱꩍ
ꨟꨓ ꨟꨯꨱꩃ ꨟ​ꨰꨴꨕꨶ ꨆꨮ ꨝꨵꨯꨱꩍ
ꨆ ꨝꩊ ꨤꨀꩆ ꩝ ꨤꨀꩆ ꨚꨡꨵꨶꩀ ꨅꩍ ꨔꨬ ꨚꨎꨯꩂ ꩞

Mey ley, lakau juei duei mbaok handaoh
mata maong madruai ke blaoh
ka bal la-an, la-an pambluak oh thei pajiong

Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa, 
nhìn nhau buồn vời vợi, 
để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.

 

ꨔꨭꩆ ꨝꨭꨤꩆ ꨗꨫ ꨨꨈꨰꩅ ꨚꨎꨮ ꨥꨮꩈ ꨟꨮꩈ ?
ꨦꨄꨰ ꨗꨯꨱ ꩝ ꨕꨶꩍ ꨝꩊ ꨨꨤꨪꩌ ꨯꨴꨔꩍ ꨝꨊꨭ
ꨝꩊ ꨤꨀꩆ ꨤꨶꨪꩄ ꨓꨚ ꨝꨵꨯꨱꩍ ꨝꩊ ꨨꨤꨪꩌ
ꨟꨓ ꨟꨮꩈ ꨎꨊꨰꩍ ꨖꩉ ꨨꨗꨳꨪꩌ
ꨆ ꨴꨕꨬ ꨨꨕꨯꩌ ꨀꨗꨪꩅ ꨣꨗꩌ

Thun bulan ni hagait paje wey mey ?
Saai nao, duah bal halim throh bangu
Bal la-an luic tapa blaoh bal halim
mata mey jangaih dhar haniim
ka drei hadom anit ranam ./-

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? 
Anh đi tìm mùa xuân trên đời 
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân 
mắt em đẹp trời sao 
cho mình thương nhớ nhau ./-

Abdul Karim