Chủ đề thi "Hùng biện tiếng Chăm"

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Mar 15, 2021, 1:47 AM

CHỦ ĐỀ THI HÙNG BIỆN TIẾNG CHĂM

Nhân danh Allah (Aluah), Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất mực Khoan Dung, mọi ca ngợi dâng lên Allah, Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, cầu xin bình an cho Thiên Sứ Muhammad, gia tộc của Người, và tất cả các bạn hữu của Người. Cầu xin Allah ban phúc lành, hồng phúc, che chở và phù hộ cho các tín đồ của Allah nói chung và cho tín đồ Chăm Awal Bani - Hồi giáo Bani.

Chủ đề 1: Hồi giáo Bani (tiếng Chăm: Awal Bani) là tôn giáo Hồi giáo dòng Bani hay Hồi giáo Champa là một tôn giáo của người Chăm (Vì tất cả thần dân Chăm đều thờ phượng Đấng Tối cao Allah).

 

Chủ đề 2: Hãy giải thích rõ từ “Bani”. Danh xưng Bani không chỉ dành riêng cho người Chăm Ninh Bình Thuận mà còn dùng cho một số dân tộc trên thế giới. Vậy khi nào và điều kiện gì để trở thành tín đồ Bani?

 

Chủ đề 3: Tín đồ Bani của tôn giáo Awal Bani (Bani Awal) gồm hai tầng lớp.

Tầng lớp thứ nhất là: Giáo sĩ Acar (như Guru, Imam, Katip, Acar) là tầng lớp cao nhất, duy nhất và trực tiếp thờ phượng Đấng Allah.

Tầng lớp thứ hai là: Tín đồ Bani thông thường (không phải Acar) như Ts.Putra Podam, Ts. Bá Trung Phụ,…tầng lớp thứ hai chỉ phụ vụ cho đối tượng tầng lớp thứ nhất, và không trực tiếp thờ phượng Allah.

Khi bàn đến Awal Bani, thì đối tượng chính cần bàn là giáo sĩ Acar chứ không phải tín đồ tầng lớp thứ hai.

Câu hỏi: Khi nào tín đồ Bani thông thường trở thành tín đồ trực tiếp thờ phượng Đấng Allah?

 

Chủ đề 4: Hiện nay một số người đang nhầm lẫn Bani là đạo tên Bani, Chăm Bani là Chăm theo đạo Bani.

Khi đó theo dòng lịch sử người Chăm chỉ gọi Agama của mình là những từ: Islam, Asulam, Awal (Cặp phạm trù Awal- Ahier), không có từ đạo Bani.

Vậy giáo sĩ Acar chính xác là tín đồ của Agama nào?

 

Chủ đề 5: Agama (Tín ngưỡng) của bạn là gì? Bạn đang theo Agama Islam, Asulam, Awal hay Ahier ? Giải thích thêm?