Acar Hồi giáo Bani Wudu - Niat (Mak aia)

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Apr 14, 2021, 7:38 PM

Wudu - Niat (mâk aia), theo nghĩa ngôn từ là thẩm mỹ là làm sạch sẽ.  Theo nghĩa giáo lý Wudu là dùng nước rửa bốn phần của cơ thể, gồm mặt, đôi tay, đầu và đôi chân, theo cung cách giáo lý qui định mang ý nghĩa tôn thờ Allah.

Wudu rất quan trọng đối với tín đồ Islam nói chung và tín đồ Awal nói riêng, bởi vì hành lễ Solat là cuộc sống tâm linh hàng ngày, giống như con người không thể tồn tại mà không có nước.

Trong Islam, tất cả việc hành lễ đều có cánh cửa mở ra để đón nhận ân phước, mà việc đón nhận ân phước trong hành lễ Solat chính là sự lấy nước Wudu, bởi hành lễ Solat mà không lấy nước Wudu, thì Solat đó không có giá trị.

Chương Al-Ma’idah 5:6, có ghi: “Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để dâng lễ Solat, hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau vuốt đầu của các người (với bàn tay thắm nước) và rửa hai bàn chân đến mắt cá. Và nếu các người không được sạch (do việc chăn gối) thì phải tẩy sạch toàn thân (tắm ghusl); và nếu các người bị bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc sau khi từ nhà vệ sinh bước ra hoặc sau khi chung đụng với vợ nhưng không tìm ra nước (để tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tục 'Tayyammum'; Allah không muốn gây khó khăn cho các người, ngược lại, Ngài muốn tẩy sạch các người và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để các người có thể tạ ơn”.

Hình 1. Acar Wudu - Niat (mak aia )

Wudu nó chính là sự sạch sẽ, sự tẩy sạch những thứ dơ bẩn bám trên cơ thể, Allah là Đấng yêu thương những người giữ mình sạch sẽ, Ngài phán: “Quả thật, Allah yêu thương những người năng sám hối và yêu thương những người giữ mình sạch sẽ”. Al-Baqarah 2:222. Sự tẩy sạch (Wudu) là một nữa của Iman (đức tin), Thiên sứ Muhammad (cầu xin sự bình an và phúc lành cho Người) có nói rằng: “Sự tẩy rửa là một nữa của đức tin Iman...” Hadith do Muslim ghi lại. Wudu là nguyên nhân cho việc được tha thứ những tội lỗi nhỏ: Thiên sứ của Allah (cầu xin sự bình an và phúc lành cho Người) đã có nói rằng: "Những ai khi lấy nước Wudu và hoàn thiện tốt việc Wudu đó thì những tội lỗi (nhỏ) của y sẽ đi ra khỏi cơ thể của y, cho đến khi (những tội nhỏ nhất bám trên các móng tay chân) nó đi ra từ các móng tay (chân đó)". Hadith được Muslim ghi lại. Wudu cũng là nguyên nhân để được mở cánh cửa Thiên đàng cho bề tôi. Lấy nước Wudu xong, thì tám cánh cửa của Thiên đàng sẽ được mở cho y, y muốn vào bất kỳ cánh cửa nào mà y muốn”. Hadith do Muslim ghi lại. Cuối cùng việc giữ gìn Wudu là một trong những dấu hiệu của Iman (đức tin). Thiên sứ có nói rằng: “Chỉ những người có đức tin mới tôn trọng và giữ gìn nước Wudu”. Do Ibn Abban ghi lại và được Al-Albani đánh giá là Hadith Soheh (đúng).

WUDU (mâk aia-NIAT) tín đồ Hồi giáo Bani

Trước khi “Ngak wak” (Solat), thì giáo sĩ Acar thường “Mâk aia” (Wudu). Đối với acar Bình Thuận, hàng ngày thường mặc ‘Aw luak”, áo chui đầu có viền Kubah, đến khi chuẩn bị “mâk aia” thì Acar đi “alin drei” (thay đồ). Mặc thêm “aw Lah” (áo có 3 nút) khoác thêm lớp bên ngoài, và “Tuak Kalah praong” (loại mũ Songkok cứng).

Acar Ninh Thuận thì chỉ mặc một loại “Aw Lah” (áo có 3 nút).

Acar Bình Thuận, để chuẩn bị “mâk aia” (wudu), Acar thường cầm trên tay một cái “Kadi” (cái ấm nước), còn Acar Ninh Thuận thường cầm cái “Patil” (tô bằng đồng) đến đứng gần và tưới nước lên viên đá, sau đó đọc:

“Athalam muk lai khak ya, patau kra hadei tanâk riya, halun likau mâk aia ngak gruk palien nâ, aluah huk Pokuk patham phun nâ, mâng dunya tel akarah (akhirah) bihrah mâk thik khak ya alhak malrak hikmi nâk”.

Đọc xong, Acar bước chân lên đứng trên viên đá và thực hiện một số nghi thức “mâk aia” như sau:

Hình 2. Viên đá dùng để “mâk aia” hay Wudu.

Bước 1. Niat (định tâm), ngồi trên viên đá, cuốn áo (Aw lah) lên quấn trên Kalah praong, đọc thầm trong miệng.

“Bismillah” hay “Abissa mila hil rak mâ nilra himik”.

Câu chuẩn thiên kinh là: “Bismillah hir rahman nir raheem”.

Bước 2. Rao palak tangin (rửa bàn tay). Thực hiện động tác “mâk aia” bằng cách rửa hai bàn tay đến cổ tay (3 lần), tay phải trước, tay trái sau.

Bước 3. Kalung pabah (xúc miệng), đọc thầm:

“Phin-ndu wahuk thaw bah”.

Dùng tay phải lấy nước đưa vào miệng, xúc miệng rồi nhả ra. (3 lần).

Bước 4. Nyuh adung (xúc mũi), đọc thầm:

“Bisminlah hik wak ak la di nik saiyak dik nâ Muhammâk din rak suluwa hik, sual luw wahuk, ak lai hik wak salam khak ya rak suluwa huk”.

Dùng tay phải đưa nước vào lổ mũi, và dùng tay trái hỉ mũi ra. (3 lần).

Bước 5. Tapai baok (rửa mặt), từ chân tóc trán cho đến cằm tính theo chiều dài và từ lỗ tai phải đến lỗ tai trái tính theo chiều ngang. (thực hiện 3 lần).

Bước 6. Rao takuai (lau cổ), đọc thầm:

 “Ek sa hak duk al la ik la hak il luw wa huk wak es sa hak duk al nâk muhammâk din rak su luw wahik”.

Rửa từ mặt vuốt ra phía sau chân tóc đến sau tai và kéo ngược lại. (3 lần).

Bước 7. Rao tangin hanuk (rửa tay phải), đọc thầm:

“Awla hum mâk sual lik ak la saiyak dik nâ muhammâk din wak ak la alik muhammâk”.

Rửa tay phải từ đầu ngón tay cho đến khỏi cùi chỏ. (3 lần).

Rao tangin iw (rửa tay trái), đọc thầm:

“Awla hum mâk sual lik ak la saiyak dik nâ muhammâk din wak sallim”.

Rửa tay trái từ đầu ngón tay cho đến khỏi cùi chỏ. (3 lần).

Hình 3. Acar đứng trên viên đá dùng để “mâk aia” hay Wudu.

Bước 8. Rao Ka-ing (rửa lưng), đọc thầm:

“Nâk wai thuk rak phuak al het dak thik”.

Lấy nước rửa từ rốn kéo ngang ra phía sau, rồi kéo ra phía trước. (3 lần).

Bước 9. Rao takai hanuk (rửa chân phải), đọc thầm:

“Kalal nâk bi yuk sual luw wa huk ak lai hik wak sal lam”.

Rửa chân phải từ mắt cá xuống lòng bàn chân. (3 lần). Sau đó rao takai iw (rửa chân trái). (3 lần).

Hình 4. Acar Mâk aia, Wudu xong, đứng dậy chỉnh trang Jubah.

Bước 10. Kết thúc nghi thức thanh tẩy, Acar đứng dậy mặc áo xong, rồi đọc:

“Es sa hak duk al la ik la hak yél luw wa huk, wak es sa hak duk al nâ Muhammâk din rak suluwa hik, supbuha nâk khuw wa hum mâk wak bih ham dik khak wak es sa hak duk al la ik la hak yél la al  thak wak dak khak, la sak ri, khak lak khak wak es sa hak duk al nâk Muhammâk din rak suluk khak, wak es sa thak, khak phin ruk khak wak al duk buk. Ik lai khak rab bik in ni, wak sal lam thuk nup phuak si phuak, ak khak phin li, dak nu bi phuak in nâk huk, la yaok  (dóc) khak phin, rup dan nu buk yél la al thak supbuha nâk khak phuel thuk mik nuw wa limi nâk”.

   Sau khi thực hiện các bước lấy nước Wudu, thì chắc chắn tám cánh cửa của thiên đàng đều mở toan, y muốn vào bất cứ cửa nào y muốn.

Hình 5. Acar sau khi mâk aia (wudu) xong,

Hình 6. Viên đá trước cửa chính ra vào Magik mà tín đồ Acar cho rằng đây là viên đá Kabah. Nhưng có lẽ đây chỉ là viên đá đứng rửa chân để chuẩn bị vào Magik sau khi wudu.

Xem:

Hình 7. Islam (Hồi giáo chính thống) Niat - Wudu

Hình 8. RICAOW: Là tục từ luật tắm SUNAT của HỒI GIÁO. Người Islam sẽ tắm tẩy uế (gọi là tắm Sunat) trong những dịp bước vào ngày lễ quan trọng như Ramadan, Raya, ngày Juma'at... và những dịp quan trọng của đời người như mới lọt từ bụng mẹ, tắm Kareh, tắm sau khi quan hệ vợ ck, tắm sau khi con gái kết thúc kinh nguyệt, tắm khi chết,...

1).  Ricaow tẩy uế clip1

2). Ricaow tẩy uế clip2