Tham khảo chứng minh nhân dân tôn giáo: Hồi giáo

Written by Putra Podam
In category Tin tức
May 20, 2021, 12:33 AM

Tên tôn giáo của tín đồ Bani trải qua các giai đoạn như sau:

Islam: (tên quốc tế);

Asulam: (tên tôn giáo Chăm từ thế kỷ thứ 9 );

Awal: (Tên tôn giáo Chăm từ giai đoạn thế kỷ 17 đến nay);

Hồi giáo: (tên phổ thông được Chính phủ Việt Nam công nhận)

Không có tôn giáo: Bani, mà Bani chỉ là tên tín đồ.

Hiểu và sử dụng đúng tên tôn giáo rất quan trọng, vì tôn giáo chi phối sâu sắc đời sống xã hội của người Chăm. Tôn giáo gắn chặt với quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Chăm. Vấn đề tôn giáo của người Chăm gắn liền với vấn đề dân tộc và có mối quan hệ với sự phát triển của các tôn giáo trên thế giới đặc biệt là thế giới Hồi giáo và thế giới Melayu. Do đó Hồi giáo của người Chăm ngày nay cũng có ảnh hưởng và chịu sự tác động từ thế giới bên ngoài.

MỘT SỐ CMND GHI TÔN GIÁO: HỒI GIÁO

Hình 1. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 2. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 3. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 4. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 5. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 6. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 7. Dân tộc Chiêm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 8. Dân tộc Chăm. Tôn giáo: Hồi giáo

 

Hình 9. Dân tộc Chăm. Tôn giáo: Đạo Hồi