Tổ chức Hội nghị giải quyết vấn đề tôn giáo người Chăm

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
May 27, 2021, 2:38 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 25 tháng 05 năm 2021

THỈNH NGUYỆN THƯ

(Tổ chức Hội nghị giải quyết vấn đề tôn giáo người Chăm)

Kính gửi:

            - Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ

            - Tỉnh ủy Bình Thuận

            - Tỉnh ủy Ninh Thuận

            - UBND Tỉnh Bình Thuận

            - UBND Tỉnh Ninh Thuận

            - UBMTTQVN Tỉnh Bình Thuận

            - UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận

LINK:

Đọc nội dung thỉnh nguyện thư trên file pdf