Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani phải biết học cách từ chức

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Jun 3, 2021, 11:19 PM

Văn hóa từ chức là một văn hóa cá nhân của những người có chức, có quyền và từ chức nghĩa là thôi không làm chức vụ hiện đang giữ. Từ chức một cách tự nguyện là tự giác, trung thực khi biết mình làm điều trái với đạo lý, đi ngược nguyện vọng của cơ quan, tổ chức và cộng đồng là biểu hiện của sự cao thượng, dũng cảm, tự trọng.

Hãy từ chức vì sự cao thượng, dũng cảm và lòng tự trọng.

- Căn cứ điều 16, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

- Căn cứ điều 8, Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Căn cứ đề nghị của Sở Nội vụ ở các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, đã công nhận tên tổ chức là: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” là một tổ chức tôn giáo của tín đồ Chăm Bani đã được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, hướng dẫn tín đồ thờ phượng Thượng đế (Po Allah), tôn kính Đức Giáo chủ Muhammad và Thiên kinh Koran, điều hành các hoạt động tôn giáo tại các Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh theo qui định của pháp luật.

Từ những cơ sở trên, lãnh đạo (Chủ tịch) Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani phải tôn trọng, tuân thủ mọi tôn chỉ, mục đích và hoạt động của Tổ chức.

Cụ thể, “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” tỉnh Ninh Thuận là một tổ chức tôn giáo đại diện cho cộng đồng Chăm Bani theo Agama: Awal (đạo Awal, theo tiếng Chăm); Tôn giáo: Hồi giáo (theo tiếng phổ thông); Religion: Islam (theo tên quốc tế).

Nay Chủ tịch “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” tỉnh Ninh Thuận, vì đã nghe lời người xúi quấy của phần tử chống phá tổ chức và Chủ tịch không còn công nhận tên tổ chức “Hồi giáo Bani” với đề nghị phải đổi thành “tôn giáo Bani”.

Chủ tịch tuyên bố, “…từ nay mọi văn bản, giấy tờ phải ghi tôn giáo Bani thì mới ký, nếu văn bản, giấy tờ ghi Hồi giáo Bani thì Tôi không ký…”.

Thiết nghĩ, tên tổ chức ghi: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, và con dấu hoạt động được khắc tên “Hồi giáo Bani”, vậy mà Chủ tịch tuyên bố giấy tờ nếu ghi Hồi giáo Bani thì sẽ không ký.

Từ tuyên bố trên, thời gian gần đây, tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận đã vắng Chủ tịch, không đi họp, không ký giấy tờ liên quan liên quan Hồi giáo Bani, bệnh yếu và không còn đủ sức khỏe để lãnh đạo tổ chức… và tổ chức Hội đồng Sư cả gần như bị dừng mọi hoạt động.

Theo giáo sĩ Acar ở 7 Thánh đường (Hồi giáo Bani), các tín đồ Chăm Bani thuộc Agama Awal, đề nghị Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nên viết đơn “ Từ Chức” vì sự cao thượng, dũng cảm, và lòng tự trọng.

Tổ chức Chăm cần phải học cách văn hóa từ chức.

 

Hình 1. Con dấu của HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận

Hình 2. Con dấu của HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận

Hình 3. Po gru Nguyễn Lài, chủ tịch  HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận

 

------ MẪU ĐƠN XIN TỪ CHỨC------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạn phúc

---***---

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

 Kính gửi: ..................…………….................................................... 

Tôi tên:......................……………................................................................... 

Nghề nghiệp:...................……………............................................................ 

Chức vụ:...................……………................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:...................…………….......................................................... 

Tôi làm đơn này kính mong .................. ............... xem xét cho tôi được từ chức với lý do:

...................……………...................................

...................……………...................................

...................……………...................................

Kính mong ...................... trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

Ninh Thuận, ngày.....tháng…..năm 2021.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)