Chủ tịch HĐSC Ninh Thuận đã ký trên công văn: Hồi giáo Bani

Written by admin
In category Tin tức
Jun 10, 2021, 11:27 PM

Theo công văn số: 1625/SNV-TG, Ninh Thuận ngày 30 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung (xem công văn).

Khi nhận được công văn, HĐSC Hồi giáo Bani đã xem, soạn công văn và Chủ tịch HĐSC Hồi giáo Bani Nguyễn Lài đã ký trên công văn này.

Đây là tin đáng mừng vì Chủ tịch đã chấp nhận ký trên giấy tờ có ghi chữ: Hồi giáo Bani, thay vì thời gian trước Chủ tịch đã từ chối không ký trên mọi giấy tờ có ghi: Hồi giáo Bani.

Chủ tịch cũng cho biết, thật ra HĐSC Hồi giáo Bani đã hoạt động hơn 15 năm qua không ảnh hưởng gì đến tôn giáo người Chăm, nhưng gần đây do nhiều thành phần kích động nên xảy ra những điều mà thật ra Chủ tịch cũng không mong muốn.

Hy vọng Chủ tịch HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, chấp nhận những nội dung, quy chế và quy định của tổ chức để tổ chức HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận hoạt động tốt đẹp.

Thông báo này Ts.Putra Podam, gửi đến Chăm Bani nói riêng hay cộng đồng Chăm nói chung, hãy ủng hộ tổ chức HĐSC Hồi giáo Bani do Sở và Bộ công nhận, đừng gây chia rẽ làm mất đoàn kết.

Cảm ơn.

Hình 1. Gru.Nguyễn Lài, Chủ tịch HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận

 

Hình 2. Công văn của Sở Nội vụ, thông báo phòng, chống Covid-19

 

Hình 3. Thông báo của HĐSC Hồi giáo Bani