Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Jun 15, 2021, 4:26 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2161 / QĐ-UBND               Bình Thuận, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

                          QUYẾT ĐỊNH

              (Về việc Công nhận tổ chức tôn giáo)

        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 16, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 8, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét hồ sơ xin công nhận tổ chức tôn giáo của Tổng Sư cả Thanh Tào, Trưởng Ban Đại diện lâm thời cộng đồng Hồi giáo Bani tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2222/TTr-SNV ngày 24/10/2012

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức có tên dưới đây là tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: Hội đồng Sư cả lãnh đạo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ tuân phục Thượng đế (Allah), tôn kính Đức Giáo chủ Mô-ha-mét (Muhammad) và thiên kinh Cô-ran (Koran), điều hành các hoạt động tôn giáo tại các Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

Năm hình thành tại Việt Nam: Thế kỷ XV - XVI

- Phạm vi hoạt động hiện nay: Trong địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở chính: tại thôn Thanh Khiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Người đại diện: Sư cả Văn Lương Độ - Chủ tịch Hội đồng Sư cả.

Điều 2. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận được hoạt động tôn giáo theo pháp luật Việt Nam và Quy chế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân liên quan và tổ chức tôn giáo có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;                                                         

- TT. HĐND tỉnh;                                                     

CT, Các PCT.UBND tỉnh;                                   

- TT.UBMTTQ tỉnh;

- Lưu: VT, VXDL, Chín (20b).

 

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Tiến Phương