Po gru Đạo Đường đã về với Po Allah

Written by admin
In category Tin tức
Aug 3, 2021, 1:06 AM

BBT báo điện tử: Kauthara.org

ꨤꨆꨮꨭ ꨆ ꨛꨯꨮ  ꨈꨴꨭ  ꨨꨭ  ꨗꨯꨱ  ꨓꨚꩀ  ꨎꨤꩆ  ꨓꨯꨱꩌ  ꨟꨭꩀ  ꨓꨯꨱꩌ   ꨆꨬ.

Al-Fatihah (Fathah)

ꨤꨆꨮꨭ  ꨀꨥꨤꩍ  ꨝꨴꨬ  ꨣꨤꨯ ꨚꩍ  ꨨꨤ  ꨆ  ꨛꨯꨮ   ꨈꨴꨭ  ꨚꨳꨮꩍ  ꨆ  ꨕꨴꩍ  ꨨꨭ   ꨓꨈꨯꩀ  ꨧꨭꩉꨈ.

Ban biên tập báo điện tử Kauthara nhận tin Po Gru Đạo Đường là Cả sư Thánh đường Hồi giáo Bani Phước Nhơn đã mãn phần vào lúc 3h, ngày 02 tháng 08 năm 2021 tại tư gia thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, hưởng thọ 89 tuổi.

Ban biên tập Kauthara, xin thành kính phân ưu cùng gia quyến và Ban bổn đạo Thánh đường Hồi giáo Bani Phước Nhơn.

Nguyện cầu Po Allah soi sáng đưa linh hồn Po Gru Đạo Đường sớm lên Surga.

...

Cầu nguyện Al-Fatihah cho Po Gru

Surah Al-Fatihah (Fathah) trong thiên kinh Bani Awal được Ts. Putra Podam phiên âm sang chữ Rumi Champa (tác giả: Putra Podam)

@ Al-Fatihah:

- Abissa mil la hir rah mâ nir Rahimik.

- Allaham duk lil lahi rapbil alaminâk.

- Ar- rah mâ nir-rahimik.

- Mâ liki yaw mi-dinâk.

- I_yaka na budu wa i-yaka nas satha i-nuk.

- Ihdinih siratal mus sathak ki mâk.

- Siratal ladi nâk al-amta alaihim ghairil mak wu bi-alaihim wala wali-alaminnâk.

 

Hình 1. Al-Fatihah (Fathah) của Bani Awal (Hồi giáo Awal)

Hình 2. Ts. Putra Podam