HĐSC Hồi giáo Bani Bình Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Written by admin
In category Tin tức
Oct 31, 2021, 3:05 AM

Theo tờ trình Số:078B/TT-HĐSC của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani ngày 15/10/2021 về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Lý do tổ chức: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt đồng của HĐSC Hồi giáo Bani, báo cáo qui chế tổ chức và hoạt động, quy ước cộng đồng Hồi giáo Bani tỉnh nhiệm kỳ mới, giới thiệu nhân sự và suy cử Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh, công bố kết quả Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh và thông qua nghị quyết đại hội.

Thời gian tổ chức: 10/11/2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh

Địa chỉ: Thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình

Dự kiến thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Dân vận tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, huyện Bắc Bình, và PA 02 Công an tỉnh và các cấp chính quyền có Hồi giáo Bani sinh sống cùng chức sắc, đạo Hồi giáo Bani trong tỉnh.

Số lượng tham dự: 115 người

(Kèm theo chương trình Đại hội: báo cáo hoạt động 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2026, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động, dự thảo quy ước cộng đồng Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận.

TM. HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh

Chủ tịch

Sư cả Xích Dự

 

Xem tờ trình bên dưới