Quan điểm tổ chức Kauthara liên quan đơn xin rút khỏi tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani của Ban Bổn đạo An Nhơn

Written by admin
In category Tin tức
Nov 4, 2021, 6:36 PM

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 một nhóm người tự xưng đại diện cho bô lão nhân sĩ trí thức và các chức sắc thôn An Nhơn gởi đơn lên các cơ quan chức năng xin rút khỏi Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi gáo Bani tỉnh Ninh Thuận. Đáng chú ý trong nhóm người ký trong lá đơn, có Cả sư Nguyễn Khiêm là người đại diện Ban bổn đạo Thánh đường Hồi giáo Bani thôn An Nhơn.

Theo Hiến pháp năm 2013 của Nước CHXHCN Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Cũng theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 khẳng định: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật… cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo.

Theo quan điểm của Tổ chức Kauthara: Sư kiện Ban bổn đạo Thánh đường Bani An Nhơn xin rút ra khỏi Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi gáo Bani, để thành lập Tôn giáo Bani và Tổ chức "Hội đồng liên Chùa Bani tỉnh Ninh Thuận" đó là quyền riêng tư của họ. Chiếu theo Luật tôn giáo tín ngưỡng tôn giáo 2016, Nhà nước Việt nam có công nhận hay không, đó là thẩm quyền của Chánh phủ Việt Nam. Ban biên tập Kauthara kiến nghị đến Ban thường trực Hội đồng Sư cả Hồi gáo Bani tỉnh Ninh Thuận nên có phiên họp xem xét lá đơn xin rút khỏi Tổ chức Hội đồng sư cả của Ban bổn đạo An Nhơn và có thông báo chính thức đến các tín đồ, chức sắc Chăm theo Bani (Hệ phái Awal của Acar).