Cần thống nhất danh xưng tổ chức "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani" và tên cơ sở "Thánh đường"

Written by admin
In category Tin tức
Nov 14, 2021, 2:38 AM

Theo tờ trình Số:078B/TT-HĐSC của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận ngày 15/10/2021 về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Mục đích Đại hội nhằm báo cáo qui chế tổ chức và hoạt động, quy ước cộng đồng Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ mới, giới thiệu nhân sự và suy cử Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh, công bố kết quả Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh và thông qua nghị quyết đại hội.

Tháng 12/2021, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ tổ chức Đại hội để bầu nhân sự mới, đặc biệt sẽ bầu chức Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận.

A. Ý Kiến

Nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 cả hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận,  tổ chức Kauthara.ORG có một vài ý kiến đề nghị như sau:

Ý kiến 1: Cần chuẩn xác tên gọi tổ chức

- Tên cũ: "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni"

- Đề nghị tên mới: "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani"

Ý kiến 2: Cần chuẩn xác tên cơ sở (Haluw) "Magik" sang tiếng Việt đúng

- Tên cũ: "Nhà chùa"

- Đề nghị tên mới: "Thánh đường"

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận cần tổ chức cuộc họp lấy ý kiến phiếu đa số để kiến nghị Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

B. Giải thích

Ý kiến 1: Tên cũ "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni" đổi sang tên mới "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani" là hoàn toàn chính xác, bởi:

Lý do1: Bani, viết theo Chữ Chăm Thrah là: bn{ , viết theo Rumi Champa là Bani (hai âm tiết)

Lý do 2: Bani không phải tiếng Việt, và không có nghĩa trong tiếng Việt; nhưng nếu viết thành Bàni cũng không phải tiếng Việt và cũng không có nghĩa cho cả tiếng việt và tiếng Chăm.

Từ lý do 1 và lý do 2, Hội đồng Sư cả nên viết đúng tên tổ chức: "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani"

 

Ý kiến 2: Tên cũ "Nhà chùa" đổi sang tên mới "Thánh đường" là hoàn toàn chính xác, bởi:

Tên gốc "Masjid", được phiên âm sang tiếng Chăm là: "Magik", mà hiện nay trên báo chí liên quan sự kiện Ban Tôn giáo Chính phủ đều dùng cụm từ "Thánh đường".

Hơn nữa, Masjid hay Magik là nơi thờ phượng "Thượng đế Allah" mà tiếng Việt quen dùng "Thánh Allah" (mặc dù chưa chuẩn xác)

Do đó, ngôi nhà thờ phượng "Thánh Allah" mà Ban Tôn giáo Chính phủ dùng "Thánh đường" là hoàn toàn phù hợp.

Bởi từ "Nhà thờ" hay "Nhà nguyện" đã được tín đồ tôn giáo khác dùng, còn "Nhà chùa" không phù hợp.

Căn cứ Ý kiến 1, Ý kiến 2 và Giải thích ở trên,

Tổ chức Kauthara.ORG, đề nghị tổ chức: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ nên xem xét và đặt tên tổ chức và tên cơ sở cho phù hợp theo nguyện vọng của người dân.

 

Tên tổ chức: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani (thay tên cũ: Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni)

Tên cơ sở: Thánh đường (thay tên cũ: Nhà chùa)

Tổ chức Kauthara.ORG, rất mong các HĐSC, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét và giải quyết.

 

---Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo---

 

ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2161 / QĐ-UBND               Bình Thuận, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

                          QUYẾT ĐỊNH

              (Về việc Công nhận tổ chức tôn giáo)

        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 16, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 8, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét hồ sơ xin công nhận tổ chức tôn giáo của Tổng Sư cả Thanh Tào, Trưởng Ban Đại diện lâm thời cộng đồng Hồi giáo Bani tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2222/TTr-SNV ngày 24/10/2012

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức có tên dưới đây là tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: Hội đồng Sư cả lãnh đạo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ tuân phục Thượng đế (Allah), tôn kính Đức Giáo chủ Mô-ha-mét (Muhammad) và thiên kinh Cô-ran (Koran), điều hành các hoạt động tôn giáo tại các Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

Năm hình thành tại Việt Nam: Thế kỷ XV - XVI

- Phạm vi hoạt động hiện nay: Trong địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở chính: tại thôn Thanh Khiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Người đại diện: Sư cả Văn Lương Độ - Chủ tịch Hội đồng Sư cả.

Điều 2. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận được hoạt động tôn giáo theo pháp luật Việt Nam và Quy chế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân liên quan và tổ chức tôn giáo có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;                                                         

- TT. HĐND tỉnh;                                                     

CT, Các PCT.UBND tỉnh;                                   

- TT.UBMTTQ tỉnh;

- Lưu: VT, VXDL, Chín (20b).

 

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Tiến Phương