Triển lãm văn hóa truyền thống của Chăm tại Phnom Penh - Campuchia

Written by admin
In category Văn hóa
Dec 6, 2021, 4:50 AM

Người Chăm hiện nay tập trung đông nhất tại quốc gia Campuchia với ước tính khoảng 500 ngàn người, hiện sinh sống tập trung ba tỉnh: Pusak, Battambbong, Kampong Chhnang. Đa số người Chăm ở Campuchia theo đạo Hồi giáo (Islam) và số còn lại là Chăm Imam San hay Chăm Tajuh (Chăm Panduranga quen gọi là Chăm Bani Awal) với dân số khoảng 16.000 người. Chăm Imam San là nhóm Chăm duy nhất còn lưu giữ toàn bộ Ariya Chăm và một số nhạc cụ Chăm, họ thuộc lòng Ariya Chăm, đọc và viết thông thạo akhar thrah truyền thống và đặc biệt họ còn giữ một số phong tục tập quán do tiền nhân Champa để lại như: lễ Rija Praong, lễ cúng rùa biển (mbuen nduk),...

Ngày 4 tháng 12 năm 2021 tại Bảo tàng quốc gia Campuchia diễn ra Festival triển lãm văn hóa truyền thống người Chăm Imam San (Chăm Bani Awal) do Abu Paka Abutaleb và cô Maisam là hai trí thức trẻ Chăm phối họp cùng với giới trẻ thanh niên, sinh viên Chăm, đặc biệc là sự có mặt của các nghệ nhân Chăm tham gia thực hiện buổi triển lãm này.

Buổi triển lãm do nhóm nghệ nhân Chăm trình diễn các món ẩm thực truyền thống và thực hiện các bài trống cổ truyền Chăm trong các nghi lễ truyền thống như: lễ múa Rija, lễ cúng Yang luk,...

Theo Abu Paka Abutaleb cho biết, đây là buổi triển lãm nhằm quảng bá văn hóa truyền thống Chăm cho cộng đồng thế giới nói chung và cộng đồng Khmer biết đến người Chăm tại quốc gia này. Đồng thời góp phần thêm đa dạng phong phú nền văn hóa Khmer và tăng cường mối giao lưu đoàn kết các dân tộc anh em trong cộng đồng tại Campuchia.

Nhiều trí thức Chăm tại Việt Nam và tại Campuchia cũng như mối quan hệ hôn nhân từ bao đời nay là cầu nối cho người anh em tìm lại cội nguồn (Champa) sau bao thế kỷ xa cách.

 

The Cham people are currently concentrated in Cambodia estimated 500,000 people, currently living in three provinces: Pusak, Battambbong, Kampong Chhnang. The majority of Cham people in Cambodia are Muslim and then are Cham Imam San (Cham Tajuh) known as Cham Bani Awal) with a population of about 16,000 people. Imam San Cham is the only Cham group that still preserves the entire Cham Ariya and Cham musical instruments. They memorize the Cham Ariya, read and write fluently the traditional akhar Thrah, and especially they still keep a number of customs and traditions such as Rija Praong ceremony, sea turtle worshiping ceremony (mbuen nduk), ...

On December 4, 2021, at the National Museum of Cambodia, the Imam San Cham Traditional Cultural Exhibition Festival (Cham Bani Awal) was organized by Abu Paka Abutaleb and Ms. Maisam, two young Cham intellectuals, in collaboration with young people. Young people, Cham students, especially the presence of Cham artisans participating in the implementation of this exhibition.

The exhibition is organized by the Cham group performing traditional dishes and performing traditional Cham drum songs in traditional ceremonies such as Rija dance ceremony, Yang Luk worshiping ceremony, ...

According to Abu Paka Abutaleb, this is an exhibition to promote Cham traditional culture to the world community in general and the Khmer community to know the Cham people in this country. At the same time, it contributes to the rich diversity of Khmer culture and strengthens the exchange and solidarity of ethnic brothers in the community in Cambodia.

Many Cham intellectuals in Vietnam and Cambodia, as well as their long-standing marriage relationship, are a bridge for brothers to find their roots (Champa) after centuries of separation.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY LỄ