Thiên kinh Koran (Quran)

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Dec 31, 2021, 3:52 PM

Thiên kinh Koran của Islam toàn bộ có 30 chương (Juz) bao gồm 114 bài (Surah). Các tín đồ Islam tin rằng Thiên kinh này được mặc khải thông qua thiên thần Jibril (Gabriel) đến cho Thiên sứ Muhammad. Do Thiên sứ Muhammad là người không biết chữ, nên mỗi câu Thiên kinh được mặc khải cho 5 người khác phải học thuộc lòng cả 30 chương, những vị này được gọi là Hafis và rất được tôn trọng. Ngoài ra Thiên kinh Koran còn ghi chép lại trên vỏ cây, tấm gỗ, da lạc đà, vải, … Quyển Thiên kinh trọn vẹn đầu tiên ra đời được sắp xếp lại với phần mở đầu là surah Al-Fatihah (khai đề), …surah An Nas, và …

Năm 632 SCN, Thiên sứ Muhammad qua đời, thì Abu Bakar được chỉ đạo làm Khalifah (lãnh tụ Islam) đầu tiên.

Thiên kinh Koran của Awal (Hồi giáo Awal) là bản chép tay không trọn vẹn, còn gọi là “Giáo lý thực hành” từ Thiên kinh Koran của Islam được ghi bằng chữ Ả Rập (Arabic) và tiếng Ả Rập (Arabic). Tín đồ Awal chỉ chép một số mục hay một số chương để phục vụ cho việc thực thi nghi lễ. Thông thường họ chép những mục liên quan và có ghi chú bằng akhar Thrah ở mỗi đầu mục để giải thích. Đặc biệt nội dung Thiên kinh vẫn ghi bằng tiếng Ả Rập (Arabic) không được dịch sang tiếng Chăm. Giáo sĩ Awal chỉ biết đọc Thiên kinh nhưng hầu như không hiểu nghĩa của từng nội dung Thiên kinh. Acar gọi chữ Ả Rập (Arabic) trong Thiên kinh Koran là akhar Jawi (chữ Jawi) hay Akhar Bani (chữ Bani) và đọc với âm giọng khác nhau tùy theo vùng miền và không thống nhất.

 Điều đáng nói một số Acar Awal mới làm Giáo sĩ thường chưa học hay chưa biết đọc chữ Ả Rập (Arabic), mà học Thiên kinh từ một người thầy của mình bằng cách ghi chép qua phiên âm tiếng Việt rồi đọc theo phiên âm mà mình đã ghi. Do đó, nhiều Acar cùng một Surah (bài Thiên kinh) nhưng đọc khác nhau với nhiều từ thừa hay nhiều từ thiếu và giọng đọc cũng khác nhau. Do đó, những bản chép tay của các vị chức sắc gần đây càng ngày càng sai sót nhiều so với các vị chức sắc thời trước.

Hình 1. Thiên kinh Qur’an (Koran).

 

Hình 2. Surah Al-Fatihah của hệ phái Awal (Thiên kinh Koran).

 

Ngày 18/4/2021, Hội Champa Bani Quốc tế (Champa Bani International Community) tổ chức thi đọc Thiên kinh Koran cho giáo sĩ Acar thuộc agama Awal ở Ninh Thuận và Bình Thuận, kết quả thành công tốt đẹp. Dưới đây là Al-Fatihah (Fathah) do Acar Kieng viết tay và nộp cho Ban tổ chức.

Hình 3. Surah Al-Fatihah của giáo sĩ Awal. Chữ viết Acar Kieng.

 

Hình 4. Giáo sĩ Awal (Kieng-Cường) làng Minh Mỵ (Aia Mamih).

 

Surah Al-Fatihah (Fathah) trong thiên kinh Awal được Ts. Putra Podam phiên âm sang chữ Rumi Champa (tác giả: Putra Podam)

- Abissa mil la hir rah mâ nir Rahimik.

- Allaham duk lil lahi rapbil alaminâk.

- Ar- rah mâ nir-rahimik.

- Mâ liki yaw mi-dinâk.

- I-yaka na budu wa i-yaka nas satha i-nuk.

- Ihdinih siratal mus sathak ki mâk.

- Siratal ladi nâk al-amta alaihim ghairil mak wu bi-alaihim wala wali-alaminnâk.

So sánh Surah al-Fatihah (al-Fathah) trong Thiên Kinh Koran hệ phái Awal (giáo sĩ Acar) và trong Thiên kinh Koran (Islam) thì hai Surah này hoàn toàn viết như nhau.

Dưới đây là bản so sánh al-Fathah trong Thiên kinh Koran (Islam)

Al-Fatihah thiên kinh Koran

Surah al-Fatihah thiên kinh Koran (Phiên âm theo Rumi Arab)

- Bismillaahir Rahmaanir Raheem

- Alhamdulillahi Rabbil ‘aalameen

- Ar-Rahmaanir-Raheem

- Maliki Yawmi-Deen

- Iyyaka na’budu wa iyyaka nastaeen

- Ihdinas Siraatal Mustaqeem

- Siraatal lazeena an’amta ‘alaihim ghayril maghdoobi ‘alaihim wa lad daaalleen

Surah al-Fatihah dịch sang tiếng anh

Ayah 1. In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Ayah 2. [All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds.

Ayah 3. The Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Ayah 4. Sovereign of the Day of Recompense.

Ayah 5. It is You we worship and You we ask for help.

Ayah 6. Guide us to the straight path.

Ayah 7. The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray.

Surah al-Fatihah dịch sang tiếng Việt

- Nhân danh Allah, Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.

- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài.

- Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.

- Đức vua của ngày phán xử cuối cùng.

- Ôi Allah di chỉ ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ.

- Xin ngày hướng dẫn chúng tôi đi theo con đường ngay chính.

- Con đường của những người đã được ngài ban ân không phải con đường của những kẻ mà ngài đã giận dữ, cũng không phải con đường của những ai lầm đường lạc lối.

Hình 5,6. Thiên kinh Koran chép tay của người Champa, được xác định vào thời kỳ đức vua Abdul Hamid Shah (Nik Mustapha - Po Rome). Quyển thiên kinh đang trưng bày tại bảo tàng thiên kinh Koran ở miền Nam Thái Lan.