Danh sách thành viên Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ lần thứ III 2021-2026

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Mar 17, 2022, 11:12 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Phan Thanh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

 

ĐĂNG KÝ

HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI TỈNH BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ LẦN THỨ III 2021-2026

NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆN

Kính gửi: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình Thuận

 

Tên tổ chức: HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI TỈNH BÌNH THUẬN

Trụ sở: Thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đăng ký người bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau:

Số

TT

Họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm bầu cử, suy cử

Tên gọi

Trong

Tôn giáo

Năm

sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị trước và sau khi được bổ nhiệm bầu cử, suy cử

Chức vụ trước và sau khi được bổ nhiệm bầu cử, suy cử

Nơi sinh hoạt trước và sau khi được bổ nhiệm bầu cử, suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

1

Xích Dự

Sư cả Dự

1946

Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

Sư cả

Sư cả

Chủ tịch HĐSC

Chủ tịch HĐSC

Thánh đường Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

2

Bá Xanh

Sư cả Bá Xanh

1932

Bình Hòa, Phan Hòa, Bắc Bình

Sư cả

Sư cả

Phó Chủ tịch HĐSC

Phó Chủ tịch HĐSC

Thánh đường Bình Hòa, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Hòa, Phan Hòa, Bắc Bình

3

Thông Trận

Sư cả Trận

1945

Lâm Giang, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Sư cả

Sư cả

Phó Chủ tịch HĐSC

Phó Chủ tịch HĐSC

Thánh đường Giang Mâu, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Thánh đường Giang Mâu, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

4

Khê Khôi

Sư cả Khê Khôi

1937

Cảnh Diễn, Phan Thanh, Bắc Bình

Sư cả

Sư cả

Trưởng ban quản lý Thánh đường

Phó Chủ tịch HĐSC

Thánh đường Cảnh Diễn, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Cảnh Diễn, Phan Thanh, Bắc Bình

5

Huỳnh Trung

Imam Trung

1952

Bình Hòa, Phan Hòa, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV Thư ký Ban TT HĐSC

Phó Chủ tịch kiêm thư ký Ban TT HĐSC

Thánh đường Cảnh Diễn, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Cảnh Diễn, Phan Thanh, Bắc Bình

6

Nguyễn Văn Trung

Imam Trung

1951

Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV Ban TT HĐSC

UV Ban TT HĐSC

Thánh đường Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

7

Đặng Anh Gởi

Imam Gởi

1954

Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV TT HĐSC

UV TT HĐSC

Thánh đường Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

8

Khê Châu Xê

Imam Xê

1958

Lâm Giang, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Imam 40

Imam 40

UV Ban TT HĐSC

UV Ban TT HĐSC

Thánh đường  Lâm Thành, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Thánh đường  Lâm Thành, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

9

Huỳnh Thanh Ngân

Imam Ngân

1982

Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

Katip Tal

Imam Tal

UV Ban Quản lý

UV Thư ký Ban TT HĐSC

Thánh đường Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

10

Lư Thanh

Sư cả Thanh

1921

Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

Sư cả

Sư cả

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

11

Thanh Thắng

Sư cả Thắng

1938

Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

Sư cả

Sư cả

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

12

Đàng Láo

Sư cả Láo

1947

Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong

Sư cả

Sư cả

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong

Thánh đường Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong

13

Dụng Văn Xa

Sư cả Xa

1944

Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Sư cả

Sư cả

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

14

Thông Dật

Sư cả Dật

1950

Khu phố Chăm, Lạc Tánh, Tánh Linh

Sư cả

Sư cả

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Khu phố Chăm, Lạc Tánh, Tánh Linh

Thánh đường Khu phố Chăm, Lạc Tánh, Tánh Linh

15

Thông Tạo

Sư cả Tạo

1953

Lâm Giang, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Sư cả

Sư cả

UV BQL Thánh đường Lâm Thành

Ủy viên HĐSC

Thánh đường  Lâm Thành, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Thánh đường  Lâm Thành, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

16

Đàng Chá

Imam Chá

1952

Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong

Imam 40

Imam 40

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong

Thánh đường Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong

17

Đặng Thi

Imam Thi

1947

Thanh Kiết, Phan Thanh, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV BQL Thánh đường Châu Hanh

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

Thánh đường Châu Hanh, Phan Thanh, Bắc Bình

18

Lư Sốt

Imam Sốt

1952

Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

BQL Thánh đường Bình Minh

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

19

Đào Ngọc Sơn

Imam Cựu

1961

Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân

Katip

Imam Cựu

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Ban phong tục Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân

Ban phong tục Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân

20

Thông Văn Nhị

Thầy vỗ

1954

Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân

Thầy cả vỗ

Thầy cả vỗ

Ban phong tục Phò Trì

Ủy viên HĐSC

Ban phong tục Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân

Ban phong tục Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân

21

Mã Ngọc Huyền

Imam Huyền

1971

Lâm Giang, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Imam 40

Imam 40

Ủy viên HĐSC

Ủy viên HĐSC

Thánh đường  Giang Mâu, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

Thánh đường  Giang Mâu, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc

22

Đồng Tin

Imam Tin

1962

Khu phố Chăm, Lạc Tánh, Tánh Linh

Imam 40

Imam 40

UV BQL khu phố Chăm

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Khu phố Chăm, Lạc Tánh, Tánh Linh

Thánh đường Khu phố Chăm, Lạc Tánh, Tánh Linh

23

Tạ Văn Sức

Imam Sức

1941

Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV BQL Bình Minh

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Minh, Phan Hòa, Bắc Bình

24

Kim Xuân Kết

Imam Kết

1954

Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV BQL Bình Thắng

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

25

Đa Tấn Liên

Imam Liên

1963

Bình Thắng, Phan Hòa, Bắc Bình

Imam 40

Imam 40

UV BQL Bình Hòa

Ủy viên HĐSC

Thánh đường Bình Hòa, Phan Hòa, Bắc Bình

Thánh đường Bình Hòa, Phan Hòa, Bắc Bình

 

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, Phiếu tư pháp ủy viên HĐSC của người được dự kiến bổ nhiệm bầu cử, suy cử.

Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

 

TM. HĐSC HỒI GIÁO BANI TỈNH

CHỦ TỊCH

Sư cả Xích Dự

 

Danh sách thành viên Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ lần thứ III 2021-2026