Bình Thuận thông báo nghĩ Lễ Ramawan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani)

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Mar 19, 2022, 5:02 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 756/ UBND-KGVXNV           Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

V/v Phối hợp tổ chức Lễ Ramawan của đồng bào

dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani).

 

Kính gửi: 

         - Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;

         - Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

         - Báo Bình Thuận;

         - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Năm 2022, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) sẽ bắt đầu nghĩ Lễ Ramawan từ ngày 02 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 02 tháng 3 năm Nhâm Dần) đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 03 tháng 4 năm Nhâm Dần).

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đón Lễ Ramawan của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên, học sinh là người dân tộc Chăm theo đào Hồi giáo (Bani) đang sinh sống, làm việc, học tập được biết và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Chăm được tổ chức ngày Lễ Ramwan. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani), phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho đồng bào đón lễ Ramawan vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, động viên đồng bào đón Lễ không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; phòng, chống dịch COVID-19; ổn định về mọi mặt đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2022 của tỉnh nhà.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Lễ Ramawan và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các xã, thôn vùng đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani).

3. Ban Dân tộc chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thăm, chúc Lễ Ramawan đối với Ủy ban nhân dân các xã, Ban Điều hành các thôn, các thánh đường, các vị chức sắc (giáo sĩ), người có uy tín và các đối tượng chính sách ở các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) sinh sống.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo chuyên ngành ở các huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tháng Ramawan ở địa bàn dân cư và tại các Thánh đường.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ các địa phương có đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) sinh sống tổ chức các hoạt động thiết thực trong dịp Lễ Ramawan.

6. Thời gian nghĩ Lễ Ramawan của cán bộ, công chức, viên chức,công nhân, chiến sĩ, sinh viên, học sinh dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) hiện đang công tác, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 03 ngày: Từ ngày 30 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Trong thời gian nghĩ Lễ Ramawan, đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sĩ, sinh viên, học sinh dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

   Nguyễn Minh

         (đã ký).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban Dân tộc;

- Văn phòng đại diện UBDT tại TP.HCM;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh ( Đ/c Minh);

- Trung tâm thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, KGVXNV. Trang.

 

 

Hình 1. Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Hình 2. Thông báo của UBND Bình Thuận nghĩ Lễ Ramawan của dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo.