Putra Podam: Rumi Campa 2000

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
May 11, 2024, 9:44 PM
Ts. Putra Podam
Email: putrapodm@gmail.com

 

Theo nghiên cứu Công nghệ Giáo dục của Ts. Putra Podam tại Malaysia thì bộ Rumi của Viện Viễn Đông Pháp (EFEO) là hệ thống ký tự được ghi lại theo hai dạng thức là Phiên tự hoặc Phiên âm từ hệ thống chữ Thrah.

Theo Ts. Putra Podam, Rumi Cam EFEO đầu tiên chính là cuốn Grammaire de La Language Chame bởi tác giả E. Aymonier, Saigon, imprimerie Coloniale, 1889, từ cuốn này, Putra Podam đã đặt tên là Rumi Cam EFEO-Amonier 1889, vì tập này là bản quyền của Viện Viễn Đông Pháp. Các tài liệu liên quan tiếp theo qua các thời kỳ cũng sẽ được đặt tên là: Rumi Cam EFEO-Cabaton 1901, Rumi Cam EFEO-Cabaton 1905, Rumi Cam EFEO Aymonier - Cabaton 1906, Rumi Cam EFEO-Moussay 1972, Rumi Cam EFEO Phiên tự 1977 và cuối cùng Rumi Cam EFEO 1997 (bản phiên âm).

Rumi Campa 2000, do Ts. Putra Podam cải tiến từ bộ Rumi Cam EFEO, trong một chuyên đề Thạc sỹ (Master) về Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) năm 2001.

Rumi Campa 2000 (bản phiên âm), Ts.Putra Podam đã xây dựng, tiếp tục cải tiến và áp dụng đầu tiên trong cuốn luận án Thạc sỹ (Master) tại Viện Công nghệ Châu Á (Thailand) mang tựa đề: “Cải tiến Rumi Campa để xây dựng ứng dụng bảo tồn và phát huy ngôn ngữ Chăm”, báo cáo năm 2004.

Rumi Campa 2000 (bản phiên âm), Ts.Putra Podam đã báo cáo tại hội thảo quốc tế. “Design the Rumi Campa system through the Rumi EFEO system”. The 5th International Conference on Posgraduate Education (ICPE-5 2012). Malaysia, 18-19 December, 2012.

Hình 1. Ts. Putra Podam, tác giả hệ thống Rumi Campa 2000.

Rumi Campa là lựa chọn tốt nhất, đẳng cấp nhất, dùng để viết chữ Rumi Chăm không dấu.

Sử dụng hệ thống ký tự Rumi Campa cho chữ viết tiếng Chăm là cách lựa chọn khôn ngoan, tiến bộ, văn minh, là cuộc cách mạng tiên phong mà tác giả E. Aymonier đã sử dụng trong cuốn Grammaire de La Language Chame, Saigon, imprimerie Coloniale, 1889. Từ cuốn này, Putra Podam đã đặt tên là bộ Rumi Cam EFEO (Rumi Cham của Viện Viễn Đông Pháp) được sử dụng chính thức đầu tiên vào năm 1889.

Sử dụng hệ thống chữ Rumi Campa để hỗ trợ cho việc học tập tiếng Chăm, viết chữ Chăm Thrah, phiên âm tiếng Chăm một cách dễ dàng và trung thực.

Hệ thống chữ Rumi Campa do Ts.Putra Podam cải tiến sẽ đưa dân tộc Champa tiếp cận với nền văn minh hiện đại nhất, cơ hội thoát nạn mù chữ Thrah Chăm. Dân tộc Chăm sẽ luôn luôn tự hào vì đã có bộ chữ viết Champa truyền thống là Akhar Thrah (cải tiến từ chữ Champa Hayap), chữ Rumi Campa 2000 (tác giả Ts.Putra Podam), chữ Jawi Chăm (cải tiến từ Jawi Malaysia mà người Chăm Islam Nam bộ đang dùng) và chữ Bani Ả Rập (chữ dành cho tôn giáo, mà Chăm Awal và Chăm Islam đang dùng để viết và học Thiên kinh Koran).

 

LINK: Liên kết liên quan

1. Putra Podam, tác giả hệ thống Rumi Campa 2000

2. Putra Podam, một số tạp chí quốc tế (International Journal) liên quan Rumi Campa 2000

3. Putra Podam Rumi Campa and International Journal