Giải thích độc giả phân biệt phụ âm d, nd, m, mb

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jul 15, 2017, 5:06 AM

Câu hỏi độc giả:

a) Vì "nd" và "d" đọc na ná nhau, thế làm sao phân biệt được là "nd" hay "d" khi nghe một từ vựng Chăm?
b) Tương tự, làm sao phân biệt giữa "mb" và "b"?
c) Cũng như "nj" và "y"?
d) Khi đặt (chế tạo) một từ vựng mới chưa hề có trong tự điển hay trong VBHG Panduranga, thì khi nào viết "nd" khi nào "d" cho các từ có âm /đa/?
Tương tự cho 2 phụ âm "mb" và "nj" kia?

Salam

Bốn câu hỏi a,b,c,d đặt ra ở trên đều nằm trong bảng chữ cái Chăm (Ina Akhar Cam), các phụ âm như d, nd, b, mb, y, nj này người Chăm nói hằng ngày, và người biết chữ Chăm đều phân biệt rõ ràng.

Để trả lời câu hỏi trên, tôi trình bày sơ lược dưới đây vì không có thời gian.

1). Trường hợp câu a)


***Như vậy người Malay đã đơn giản hóa Rumi (d) và (nd) viết thành (d), nhưng phát âm khác nhau tùy theo mỗi từ. Cũng như trường hợp Rumi (b) và (mb) viết thành (b), nhưng phát âm khác nhau tùy theo mỗi từ.