Vietnamese - Cham dictionary

Tự điển Việt - Chăm

 

TABLE OF CONTENTS

MỤC LỤC

 

                                                                                     Trang

MỤC LỤC

01

 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

02

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

04

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

04

1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

05

1.3. Phương pháp, phạm vi nghiên cứu

05

PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

07

2.1. Cơ sở lý thuyết

07

2.1.1. Khái niệm từ điển

07

2.1.2. Một số từ điển thông dụng

08

2.1.3. Vài nét về tiếng Chăm

10

2.2. Phân tích đặc điểm cơ sở dữ liệu từ điển VIỆT - CHĂM

13

2.2.1. Đặc điểm Cơ sở dữ liệu (CSDL) từ điển

13

2.2.2. Cấu trúc các mục từ

13

2.2.3. Yêu cầu hệ thống

14

2.2.4. Yêu cầu chức năng

14

2.2.5. Bảo mật

15

2.2.6. Sản phẩm

15

2.2.7. Lựa chọn công nghệ, công cụ phát triển

15

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện khai thác

17

2.3.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

17

2.3.2. Thiết kế chương trình nhập và tra cứu từ

17

2.3.3. Thay đổi tùy chọn

26

2.3.4. Mã hóa dữ liệu từ điển

27

2.4. Triển khai cài đặt và sử dụng chương trình

30

2.4.1. Cài đặt từ điển Việt - Chăm

30

2.4.2. Sử dụng từ điển Việt - Chăm

34

PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

43

TÀI LIỆU THAM KHẢO

45

PHẦN PHỤ LỤC: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU

46