Kul La Huk: Kinh sách Bani là Thiên kinh Koran

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Jun 3, 2023, 3:22 AM

Xem video: Video Kul La Huk (Al-Ikhlas)

Kinh sách Bani của người Chăm Bani (Chăm có đạo) là bản thực hành trích có chọn lọc trong Thiên kinh Quran (Koran), là Kinh sách viết bằng chữ Ả Rập (Arabic) và đọc theo tiếng Ả Rập (Arabic). Do đó, giáo sĩ (Acar) đọc Kinh sách Bani hay Thiên kinh Koran thường không hiểu ý nghĩa của nội dung. Thậm chí một số Acar mới nhập đạo thường đọc Kinh sách Bani (Thiên kinh Koran) bằng bằng chữ Latin phiên âm tiếng Việt, do đó, Kinh sách Bani (Thiên kinh Koran) dù cùng một Surah hay cùng một chương nhưng các giáo sĩ (Acar) đọc khác nhau, thường dư hay thiếu chữ.

Dưới đây giới thiệu bài "Kul La Huk" trong Kinh sách Bani mà trong Thiên Kinh Koran gọi "Al-Ikhlas"

Hình 1, 2: Chương kinh "Kul La Huk" có trong Kinh sách Bani, thật ra là Surah "Al-Ikhlas" trong Thiên kinh Koran.

 

Đây là phiên bản gốc của Thiên kinh Koran Surah "Al-Ikhlas", mà Kinh sách Bani gọi là: "Kul La Huk". Thiên kinh Koran đã được dịch nghĩa ra hơn 100 thứ tiếng. Hình 3 là Kul la Huk (Al-Ikhlas) chuẩn được dịch nghĩa bằng tiếng Anh (English).

 

Hình 3:  Surak "Al-Ikhlas" trong Thiên kinh Koran được dịch nghĩa sang tiếng Anh (English).

 

Surah "Al-Ikhlas" trong Thiên kinh Koran (mà Kinh sách Bani gọi: "Kul La Huk", được dịch sang tiếng Việt.

Ý nghĩa "Al-Ikhlas" ("Kul La Huk") trong tiếng Việt:

Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah là Một (Duy Nhất)”.

Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả”.

Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra”.

Và không một ai (cái gì) có thể so sánh với Ngài đặng”.

 

Hình 4. Giáo sĩ (Acar) Chăm Bani (Chăm có đạo) là đạo: Awal (Agama Awal - Hồi giáo Awal).

Hình 5. Awal (Hồi giáo Awal) là một hệ phái Hồi giáo của Champa mà giáo sĩ (Acar) đang thực hành.

 

LINK: Liên kết liên quan

1. Ý nghĩa của chương "Kul La Huk" hay Surah "Al-Ikhlas" trong kinh sách Bani là tiếng Ả Rập

2. Video Kul La Huk (Al-Ikhlas)