LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 1 : PEOPLE AND RELATIONSHIPS

MỌI NGƯỜI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

 

 

km] lk] hdY[$ ps)
Kamei Lakei Hadiip Pasang

 

an` km^ aEm` am an` km] an` lk]
Anak kamar Amaik ama Anak kamei Anak Lakei

 

an` aEnH o) mU` tOc_* km] tOc_* lk]
Anak anaih Ong muk Tacaow kamei Tacaow lakei

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

 

Kamei Lakei Hadiip Pasang
Woman Man Wife Husband
Phự nữ Đàn ông Vợ Chồng

 

Anak kamar Amaik ama Anak kamei Anak Lakei
Baby Parents Daughter Son
Đứa trẻ Bố mẹ Con gái Con trai

 

Anak anaih Ong muk Tacaow kamei Tacaow lakei
Children  Grandparents  Granddaughter  Grandson 
Trẻ con Ông bà Cháu gái Cháu trai