LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 7 : THE FOOT

CHÂN

TAKAI

 

 

49.

mt tEk

Mata takai

50.

kVW-& tEk

Ka-nduel takai

51.

pOr_) tEk

Paraong takai

52

?

xương khớp ngón chân

53.

cnU* in

Canuw ina

54.

cnU* tEk

Canuw takai

55.

cnU* cOVY-~

Canuw ca-ndiéng

56.

?

Móng chân

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

Doctor Cham script / Bác sỹ Akhar Thrah Cham

 

Mata takai

Ka-nduel takai Paraong takai ?
Ankle Heel Instep Ball
Mắt cá chân Gót chân Mu bàn chân

Xương khớp ngón chân

 

Canuw ina??

Canuw takai Canuw ca-ndiéng ?
Big toe Toe Little toe Toenail
Ngón chân cái Ngón chân Ngón chân út Móng chân