LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 4 : THE HAND

BÀN TAY

PALAK TANGIN

 

21.

tEkW tq[#

Takuai tangin

23.

kkU- tq[#

Kakau tangin

24.

cnU* in

Canuw ina

25.

cnU* tc]

Canuw tacei

26.

cnU* in sr[

Canuw ina sari

27.

cnU* m`

Canuw mak

28.

cnU* cOVY-~

Canuw ca-ndiéng

29.

pl` tq[#

Palak tangin

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

 

Takuai tangin

Kakau tangin Canuw ina Canuw tacei
Wrist Fingernail Thumb

Index finger

Cổ tay Móng tay Ngón cái

Ngón trỏ

 

Canuw ina sari

Canuw mak Canuw ca-ndiéng Palak tangin
Middle finger Ring finger Little finger

Palm

Ngón giữa Ngón áp út

Ngón út

Lòng bàn tay