LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 5 : THE HEAD

ĐẦU

AKAOK

 

 

30. vU` Mbuk
31.    
32. D] Dhei
33.    
34. tq{ Tangi
35. Ov_` Mbaok
36. adU~ Adung
37.   g[Ol_) adU) Gilaong adung    
38. k) Kang
39. b[lU* k) Biluw kang
40. b[lU* Ov-Y$ Biluw mbiép
41. dlH Dalah
42. tg] Tagei
43. cEvW Ca-mbuai

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

 

Mbuk

?

Dhei

?
Hair   Forehead

 

Tóc ngôi rẽ Trán

tóc mai dài

 

Tangi

Mbaok Adung Gilaong adung
Ear Cheek Nose

Nostril

Tai Mũi

Lỗ mũi

 

Kang

 Biluw kang Biluw mbiép

Dalah

Jaw Beard Mustache

Tongue

Hàm, quai hàm Râu Ria mép

Lưỡi

 

Tagei        Ca-mbuai
Tooth Lip
Răng Môi