Lesson 13 : FAMILY MEMBERS

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

ADEI SAAI DALAM KALEITAGA

 

 

Sl. SEA ,,

Salam sa-ai.

Hi / Hello.

Chào anh.

 

Sl. ad] ,,

Salam adei.

Hi / Hello.

Chào em.

 

ad] aq# hEg@ ?

 

Adei angan hagait?

What is your name?

Em tên gì?

 

ad] aq# pRt{ ,,

 

Adei angan Putri.

My name is Putri.

Em tên Putri.

 

ad] hU hOd. TU# pj- ?

 

Adei hu hadom thun paje?

How old are you?

Em bao nhiêu tuổi?

 

Of-, dhL` hU 12 TU# ,,

 

Po, dahlak  hu 12 thun.

Yes, I am 12 years old.

Dạ, em được 12 tuổi.

 

ad] hU hOd. ad] SEA ?

 

Adei hu hadom adei saai?

How many brother and sister do you have?

Em có bao nhiêu anh em ?

 

Of- , dhL` hU f\` ad] SEA ,, SEA lk] , SEA km] , dhL` Os= ad] km] Rt ,,

 

Po, dahlak hu pak adei saai. Saai lakei, saai kamei, dahlak saong adei kamei tra.

Yes, I have 4 brothers and sisters. Elder brother, elder sister, me and younger sister.

Dạ, em có 4 anh chị em. Anh trai, chị gái, em và em gái nữa.

 

o) ad] hr] n{ hU Od_` d{ s) hl] ?

 

Ong adei harei ni hu daok di sang halei?

Today, does your Grandpa at home?

Hôm nay ông có ở nhà không?

 

Of- , o) dhL` On_ e* y) k ur) pj- ,,

 

Po, ong dahlak nao ew yang ka urang paje.

Yes, he went to worship for the people.

Dạ, ông đi cúng cho người ta rồi.

 

pyW pnW-! rw-) o) Eh ,,

 

Payua panuec raweng ong hai.

Give regards to him.

Cho gửi lời thăm ông.

 

Of- , VW D^ PW-& SEA ,,

 

Po, ndua dhar phuel saai.

Yes, Thank you.

Dạ, cảm ơn anh.

 

d{ hU hEg@ o ,,

 

Di hu hagait o.

You're welcome.

Không có gì đâu.