Lesson 27 : 12 ANIMALS IN CHAM CALENDAR

12 CON GIÁP

NASAK DALAM AKHAR CAM

 

Dalam akhar Cam hu 12 nasak yau ni:

tkUH

Takuh

 

kb*

Kabaw

Sửu

 

r[Om_)

Rimaong

Dần

 

tf\%

Tapay

Mão

 

in g[Er

Ina girai

Thìn

 

ul aEnH

Ula Anaih

Tỵ

 

aEsH

Asaih

Ngọ

 

pEb%

Pabaiy

Mùi

 

Rk

Kra

Thân

 

mnU`

Manuk

Dậu

 

asU-

Asau

Tuất

 

pbW]

Pabuei

Hợi

 

Mayah ndom tel nasak, Cam tanyi gep yau ni:

 ad] ns` hEg@ ?

 

Adei nasak hagait?

Em sinh năm con gì?

 

 dhL` ns` kb* ,,

 

Dahlak nasak kabaw.

Em sinh năm con Sửu.

 

 ns` kb* TU# hOd. ?

 

Nasak kabaw thun hadom?

Năm con Sửu là mấy tuổi?

 

 ns` kb* 15 TU# ,,

 

Nasak kabaw 15 thun.

Năm con Sửu 15 tuổi.

 

 hr] hl] , bUl# hl] , bqU# Os_) kL. hl] ?

 

Harei halei, bulan halei? Bangun saong klam halei?

Ngày, tháng, năm nào?

 

 

 dhL` V[H d{ apW] TU# ns` kb* , bUl# t[jUH , kLU- bqU# bU@ ,,

 

Dahlak ndih di apuei thun nasak kabaw, bulan tijuh, klau bangun But.

Em sinh năm con Sửu, tháng 7, mùng 3 thứ Tư.

 

 

 d{ x-$ yU- n# o ,, h V[H d{ apW] d{ TU# ns` kb* , bUl# t[jUH , kLU- kL. bU@ m[#,

 

Di njep yau nan o. Ha ndih di apuei di thun nasak kabaw, bulan tijuh, klau klam But min.

Không phải vậy. Em sinh năm con Sửu, tháng 7, ngày 18 thứ Tư.