Lesson 26 : LUNAR DAY

NGÀY ÂM LỊCH

BANGUN KLAM

 

Dalam panuec Cam, sa bulan hu 30 harei njep parabha jieng Bangun saong Klam :

BANGUN: meng harei 1 tel harei 15 (purami)

KLAM: meng harei 16 tel harei 30 (aia bulan abih)

 

Trong một tháng 30 ngày được chia thành hai khoảng là BANGUN và KLAM

BANGUN: Từ mùng 1 đến ngày 15 (trăng tròn)

KLAM: Từ ngày 16 đến ngày 30 (trăng tối)

 

s bqU#

 

Sa Bangun

First day

Mùng 1

 

dW bqU#

 

Dua Bangun

Second day

Mùng 2

 

kLU- bqU#

 

Klau Bangun

Third day

Mùng 3

 

f\` bqU#

 

Pak Bangun

Fourth day

Mùng 4

 

l[m bqU#

 

Lima Bangun

Fifth day

Mùng 5

 

n. bqU#

 

Nam Bangun

Sixth day

Mùng 6

 

t[jU` bqU#

 

Tijuk Bangun

Seventh day

Mùng 7

 

dlp# bqU#

 

Dalapan Bangun

Eighth day

Mùng 8

 

slp# bqU#

 

Salapan  Bangun

Ninth day

Mùng 9

 

s pLUH bqU#

 

Sa Pluh Bangun

Tenth day

Mùng 10

 

s pLUH s bqU#

 

Sa Pluh Sa Bangun

Eleventh day

Ngày 11

 

s pLUH dW bqU#

 

Sa Pluh Dua Bangun

Twelth day

Ngày 12

 

s pLUH kLU- bqU#

 

Sa Pluh Klau Bangun

Thirteenth day

Ngày 13

 

s pLUH f\` bqU#

 

Sa Pluh Pak Bangun

Fourteenth day

Ngày 14

 

hr] pUrm{

 

Harei Purami

Fifteenth day

Ngày 15 (Rằm)

 

s kL.

 

Sa Klam

Sixteenth day

Ngày 16

 

dW kL.

 

Dua Klam

Seventeenth day

Ngày 17

 

kLU- kL.

 

Klam Klam

Eighteenth day

Ngày 18

 

f\` kL.

 

Pak Klam

Nineteenth day

Ngày 19

 

l[m kL.

 

Lim Klam

Twentieth day

Ngày 20

 

n. kL.

 

Nam Klam

Twenty-first day

Ngày 21

 

t[jUH kL.

 

Tijuh Klam

Twenty-second day

Ngày 22

 

dlp# kL.

 

Dalapan Klam

Twenty-third day

Ngày 23

 

slp# kL.

 

Salapan Klam

Twenty-fourth day

Ngày 24

 

s pLUH kL.

 

Sa Pluh Klam

Twenty-fifth day

Ngày 25

 

s pLUH s kL.

 

Sa Pluh Sa Klam

Twenty-sixth day

Ngày 26

 

s pLUH dW kL.

 

Sa Pluh Dua Klam

Twenty-seventh day

Ngày 27

 

s pLUH kLU- kL.

 

Sa Pluh Klau Klam

Twenty-eighth day

Ngày 28

 

s pLUH f\` kL.

 

Sa Pluh Pak Klam

Twenty-ninth day

Ngày 29

 

aY bUl# ab[H

 

Aia Bulan Abih

Thirtieth day

Ngày 30 (Trăng tối)

 

Mayah ndom tel harei, Cam tanyi gep yau ni:

hr] n{ hr] hEg@ ?

 

Harei ni harei hagait?

What is the date today?

Hôm nay mùng mấy?

 

Urang lang wek:

hr] n{ hr] dW bqU# bU@ ,,

 

Harei ni harei dua bangun But.

Junuary

Hôm nay mùng 2 thứ tư

 

Tanyi gep:

hr] n{ hr] hEg@ ?

 

Harei ni harei hagait?

What is the date today?

Hôm nay mùng mấy?

 

Urang lang wek:

hr] n{ hr] t[jUH kL. j[$ ,,

 

Harei ni harei tijuh klam Jip

Junuary

Hôm nay ngày 22 thứ 5