Lesson 6 : DIPHTHONGS AND SEMI-VOWELS

BÁN NGUYÊN ÂM VÀ NHỊ TRÙNG ÂM

TAKAI INA AKHAR CAM

 

Cham Akhar Thrah has 12 semi-vowels, and 5 diphthongs.

Chữ viết Akhar Thrah Chăm gồm có 12 bán nguyên am và 5 nhị trùng âm.

 

tEk in aK^ c.

Takai ina akhar Cam

 

 \

/[

/{

/]

/U

O/-

/-

O/

E/

O/_

i

i

ei

u

é

e

o

ai

ao

/-U

/Y

R/

/L

/W

/I

/)

/.

/H

au

i-

r-

l-

u-

â

ng

m

h

 

/[

g[El

bn[

i

gilai

bani

Listen all

 

/{

d{

n{

i

di

ni

Listen all

 

/]

ad]

pbL]

ei

adei

pablei

Listen all

 

/U

zU

tUH

u

nyu

tuh

Listen all

 

O/-

pOg-

Of- rOm-

é

pagé

Po Ramé

Listen all

 

/-

pd-H

v-)

e

padeh

mbeng

Listen all

 

O/

hOd.

rOl

o

hadom

ralo

Listen all

 

E/

pEd

g[El

ai

padai

gilai

Listen all

 

O/_

On_

pOt_

ao

nao

patao

Listen all

 

/U-

TU-

lkU-

au

thau

lakau

Listen all

 

/Y

tY#

tY$

i-

tian

tiap

Listen all

 

R/

Rt

aRm

r-

tra

amra

Listen all

 

/L

vL)

bLH

l-

mblang

blah

Listen all

 

/W

dW

tWH

u-

dua

tuah

Listen all

 

/I

bnI`

RkIH

â

banâk

krâh

Listen all

 

/)

l)

s)

ng

lang

sang

Listen all

 

/.

ml.

dl.

m

malam

dalam

Listen all

 

/H

atH

alH

h

atah

alah

Listen all