Lesson 19 : DIRECTIONS

PHƯƠNG HƯỚNG

ADIH DALAM PANUEC CAM

 

Listen to the conversation using the directions in Cham language.

Nghe cuộc hội thoại sử dụng từ phương hướng trong tiếng Chăm.

  Ndom tuei adat ca-mbat, akhar Cam hu hadom adih yau ni:

 

 

  Wak tuei akhar Cam:

 

 

  Min urang Cam bhian ndom adih yau ni:

Wak tuei akhar Cam:

Peng kadha ndom puec pak ala ni:

Sl. SEA ,,

Salam sa-ai.

Hi / Hello.

Chào anh.

 

Sl. ad],,

Salam adei.

Hi / Hello.

Chào em.

 

 ad] kY-) TU- ad[H dl. pnW-! c. , SEA l) tbY` k dhL` TU- hU o ?

 

Adei kieng thau adih dalam panuec Cam, sa-ai lang tabiak ka dahlak thau hu o?

I want to know the direction in Cham language; can you explain it to me?

Em muốn biết phướng hướng trong tiếng Chăm, Anh giải thích cho em biết được không?

 

myH OV. tW] ad@ cv@, aK^ c. hU hOd. ad[H yU- n{ : u@ , d` , pU^ , Ep , aRg[H , by-$ , eS# , Enrt{ ,,

 

Mayah ndom tuei adat ca-mbat, akhar Cam hu hadom adih yau ni: Ut, Dak, Pur, Pai, Agrih, Bayep, Esan, Nairati.

In regulation, Cham scripts have few directions such as: North, South, East, West, South-East, North-West, North-East, South-West.

Nếu nói theo luật lệ Chăm, chữ viết Chăm có vài phương hướng như thế này: Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông-Nam, Tây-Bắc, Đông- Bắc, Tây-Nam

 

m[# ur) c. BY# OV. ad[H y-U n{ : b[r` , mOr_) , aY hr] tOg` , aY hr] tm ,,

 

Min urang Cam bhian ndom adih yau ni: Birak,  Maraong,  Aia harei tagok, Aia harei tama.

Cham people often say directions such as: North, South, East, West.

Người Chăm thường nói phương hướng như sau: Bắc, Nam, phía mặt trời mọc (phía Đông), phía mặt trời lặn (phía Tây).

 

 myH dhL` kY-) TU- : u@ , d` , pU^ , Ep Od_` gH hl] , SEA Rb] TU- hU o ?

 

Mayah dahlak kieng thau Ut, Dak, Pur, Pai daok gah halei, sa-ai brei thau hu o?

If I want to know the North, South, East, West in which direction, could you explain it?

Nếu tôi muốn biết Bắc, Nam, Đông, Tây,… ở hướng nào, Anh cho biết được không?

 

  Wak tuei akhar Cam:

ad] x-$ d-)OM= aY hr] tOg` ,,

d{ p` an` ad] n# , gH pU^ Eh l! gH aY hr] tOg` ,,

p` lkU` ad] n# , gH Ep Eh l! gH aY hr] tm ,,

gH tq[# i* ad] n# , gH u@ Eh l! gH b[r` ,,

gH tq[# hnU` a][ n# , gH d` Eh l! gH mOr= ,,

Adei njep deng maong aia harei tagok.

Di pak anak adei nan, gah Pur hai lac gah Aia harei tagok.

Pak lakuk adei nan, gah Pai hai lac gah Aia harei tama.

Gah tangin iw adei nan,  gah Ut hai lac gah Birak.

Gah tangin hanuk adei nan, gah Dak hai lac gah Maraong.

 dhL` TU- py- , TU- PW-& SEA ,,

 

Dahlak thau paje, thau phuel sa-ai.

I understand, thanks you.

Tôi biết rồi, cảm ơn Anh.

 

 d{ hU hEg# o ,,

 

Di hu hagait o.

You're welcome.

Không có chi.