Lesson 7 : COMPARE LETTERS IN CHAM ALPHABET

SO SÁNH KÝ TỰ TRONG BẢNG CHỮ CÁI CHĂM

INA AKHAR HU RUF JAIK YAU GEP

 

 • Letter i and number 3 have similar strokes

Chữ i và số 3 có nét giống nhau

 Akhar i saong angka 3 hu rup jaik yau gep

i

i

i

3

 

 • Letters é and tha have similar strokes

Chữ é và chữ tha có nét giống nhau

 Akhar é, akhar tha hu rup jaik yau gep

e

é

T

tha

 

 • Letter o and number 5 have similar strokes

Chữ o và số 5 có nét giống nhau

 Akhar o saong angka 5 hu rup jaik yau gep

o

o

o

5

 

 • Letters ga, la and ta have similar strokes

Chữ ga, la ta có nét giống nhau

 Akhar ga, la, ta hu rup jaik yau gep

g

ga

l

la

t

ta

 

 • Letters gha, ja, bha and ya have similar strokes

Chữ gha, ja, bha ya có nét giống nhau

 Akhar gha, ja, bha, ya hu rup jaik yau gep

G

gha

j

ja

B

bha

y

ya

 

 • Letters ca and na have similar strokes

Chữ ca na có nét giống nhau

 Akhar ca, na hu rup jaik yau gep

c

ca

n

na

 

 • Letters ba, da, dha and pa have similar strokes

Chữ ba, da, dha pa có nét giống nhau

 Akhar ba, da, dha, pa hu rup jaik yau gep

b

ba

d

da

D

dha

f

pa

 

 • Letters pa, sa and ha have similar strokes

Chữ pa, sa ha có nét giống nhau

 Akhar pa, sa, ha hu rup jaik yau gep

p

pa

s

sa

h

ha

 

 • Letter ra and number 6 have similar strokes

Chữ ra và số 6 có nét giống nhau

 Akhar ra saong angka 6 hu rup jaik yau gep

r

ra

r

6

 

 • Letter ah  and number 1 have similar strokes

Chữ ah và số 1 có nét giống nhau

 Akhar ah (paoh danih) saong angka 1 hu rup jaik yau gep

H

ah

H

1

 

 • Letter l-  and number 4 have similar strokes

Chữ l- và số 4 có nét giống nhau

 Akhar l- saong angka 4 hu rup jaik yau gep

/L

l-

4

4

 

 • In Cham alphabet have two letters pa and two letters sa such as: pa praong, pa asit and sa praong, sa asit.

Trong bảng ký tự Chăm có hai ký tự pa và hai ký tự sa như: pa praong, pa asit, sa praong, sa asit

 Dalam ina akhar Cam hu: pa praong, pa asit, sa praong, sa asit

f

pa praong

p

pa asit

s

sa praong

S

sa asit

 

 • Pa praong use for some words such as po, pak

Pa praong dùng cho một số từ như: po, pak

 Tuei Cam lac Pa praong pa-ndar yau akhar: po, pak

Of-

po

f\`

pak

 

 • Pa asit use for some words such as papan, lapih

Pa asit dùng cho một số từ như: papan, lapih

 Pa asit pa-ndar yau akhar: papan, lapih

pp#

papan

lp[H

lapih

 

 • Sa praong use for some words such as sang, sanacar

Sa praong dùng cho một số từ như: sang, sanacar

 Sa praong pa-ndar yau akhar: sang, sanacar

 

s)

sang

Snc^

sanacar

 

 • Sa asit use for some words such as asit, sakarai

Sa asit dùng cho một số từ như: asit, sakarai

 Sa asit pa-ndar yau akhar: asit, sakarai

aS[@

asit

SkEr

sakarai

 

Study this lesson on youtube (học bài này trên youtube)

Tự học tiếng Chăm : Ina akhar hu ruf jaik yau gep - YouTube