Lesson 30 : LIKE

THÍCH

TAKRA

 

tRk

Takra (takrâ)
Like
Thích

 

SEA tRk r[Om_) hl]  ?
Sa-ai takra rimaong halei?
Do you like tigers?
Bạn thích con cọp không?

 

dhL` oH tRk r[Om_) ,,
Dahlak oh takra rimaong.
I do not like tigers.
Tôi không thích con cọp.

 

SEA tRk hEg@ ?
Sa-ai takra hagait?
What do you like?
Bạn thích con gì?

 

dhL` tRk tf\% ,,
Dahlak takra tapay.
I like rabbits.
Tôi thích con thỏ.

 

dhL` tRk tf\% rOl ,,
Dahlak takra tapay ralo.
I like rabbits a lot.
Tôi thích con thỏ nhiều.

 

dhL` j) tRk mOy_ ,,
Dahlak jang takra mayao.
I like cats, too.
Tôi cũng thích con mèo.

 

dhL` tRk tf\% rOl jY-) ,,
Dahlak takra tapay ralo jieng.
I like rabbits more.
Tôi thích con thỏ hơn.

 

SEA n# tRk hEg@ ?
Sa-ai nan takra hagait?
What does he / she like?
Anh / chị  ấy thích gì?

 

SEA n# tRk aEsH ,,
Sa-ai nan takra asaih.
He / she likes horses.
Anh / chị  ấy thích con ngựa.

 

SEA n# j) tRk asU-  ,,
Sa-ai nan jang takra asau.
He /she likes dogs, too.
Anh /chị ấy cũng thích con chó.

 

SEA n# oH tRk ul ,,
Sa-ai nan oh takra ula.
He /she does not like snakes.
Anh /chị ấy không thích con rắn.

 

SEA n# j) oH tRk r[Om_) ,,
Sa-ai nan jang oh takra rimaong.
He /she does not like tigers, too.
Anh / chị  ấy cũng không thích con cọp.

 

Vocabulary

Rimaong = tiger = con cọp

Tapay = rabbit = con thỏ

Mayao  = cat = con mèo

Asaih = horse = con ngựa

Asau = dog = con chó

Ula = snake = con rắn

Rimaong = tiger = con cọp

Ralo = a lot / many / much = nhiều

Ralo jieng = more = nhiều hơn

Jang = also, too = cũng

Jang oh = not ..., too = cũng không

 

Translate into Cham language (Dịch sang tiếng Chăm)

1. What do you like to drink? (Bạn thích uống gì?)

2. I like drink coffee. (Tôi thích uống Café.)

3. Does he like drink beer? (Anh ấy thích uống bia không?)

4. He doesn’t like drink beer. (Anh ấy không  thích uống bia.)

5. He likes drink tea. (Anh ấy thích uống trà.)

6. He also like drinks coffee. (Anh ấy cũng thích uống café.)

7. What does she like to drink? (Chị ấy thích uống gì không?)

8. She doesn’t like drink anything. (Chị ấy không thích uống gì.)