Lesson 12 : PARTS OF THE BODY 1

BỘ PHẬN CƠ THỂ

RUP PABHAP

 

Mayah ndom tel ka rup pabhap, Cam hu hadom baoh panuec yau ni: akaok, rup, tangin, takai.

aOk_`

rU$

tq[#

tEk

Akaok

Head

Đầu

Rup

Body

Cơ thể

Tangin

Hand

Tay

Takai

Leg

Chân

 

 

aOk_`

D]

vU`

tq{

Akaok

Head

Đầu

Dhei

Forehead

Trán

Mbuk

Hair

Tóc

Tangi

ear

Tai

 

pbH

k)

adU~

mt

Pabah

Mouth

Miệng

Kang

Chin

Cằm

Adung

Nose

Mũi

Mata

eye

Mắt

 

 

vU`

ar` vU`

vU` pt[`

Mbuk

Hair

Tóc

Arak mbuk

Strand of hair

Sợi tóc

Mbuk patik

White hair

Tóc bạc

 

vU` jU`

Kl aOk_`

klU aOk_`

Mbuk juk

Black Hair

Tóc đen

Kala akaok

Bald-headed

Hói đầu

Kalu akaok

Hairless

Trọc đầu

 

 

mt

pU` mt

in mt

blU* mt

Mata

eye

Mắt

Puk mata

eyebrow

Gờ lông mày

Ina mata

Pupil (of the eye)

Con ngươi (mắt)

Baluw mata

Eyelash

Lông mi

 

 

pbH

tg]

cEvW

dlH

Pabah

Mouth

Miệng

Tagei

Tooth

Răng

Ca-mbuai

Lip

Môi

Dalah

Tongue

Lưỡi