Lesson 2 : WRITING CHAM NUMBERS

VIẾT CÁC SỐ TRONG TIẾNG CHĂM

WAK ANGKA CAM

 

In Champa royal document (1702 - 1810), only two numbers using hua baluw, as No. 4 and No. 100. The other numbers are not used hua baluw.

Trong tài liệu hoàng gia Champa (1702 - 1810), chỉ có hai con số sử dụng hua baluw, như số 4 và số 100. Còn lại các số khác không sử dụng hua baluw.

dl. aK^ tpU` pOt_ bY c.f\ m) k& F1702 1810X, hU dW Ob_H a)k m[# RkU~ ur) pV^ blU*, yU- a)k f\`, a)k r\tUH,, Od_` ab[H a)k kr] On_ d{ hU blU* o ,,,

Dalam akhar tapuk patao bia Campa meng kal (1702-1810), hu dua baoh angka min krung urang pa-ndar baluw, yau angka pak, angka ratuh. Daok abih angka karei nao di hu baluw o.

1
1
s
sa
2
2
dW
dua
3

3

kLU-

klau

4

4

f\`

pak

5

5

l[m

lima

6

6

n.

nam

7

7

t[jUH

tijuh

8

8

dlp#

dalapan

9

9

slp#

salapan

10

10

s pLUH

sa pluh

11

11

s pLUH s

sa pluh sa

12

12

s pLUH dW

sa pluh dua

13

13

s pLUH kLU-

sa pluh klau

14

14

s pLUH f\`

sa pluh pak

15

15

s pLUH l[m

sa pluh lima

16

16

s pLUH n.

sa pluh nam

17

17

s pLUH t[jUH

sa pluh tijuh

18

18

s pLUH dlp#

sa pluh dalapan

19

19

s pLUH slp#

sa pluh salapan

20

20

dW pULH

dua pluh

30

30

kLU- pLUH

klau pluh

40

40

f\` pLUH

pak pluh

50

50

l[m pLUH

lima pluh

60

60

n. pLUH

nam pluh

70

70

t[jUH pLUH

tijuh pluh

80

80

dlp# pLUH

dalapan pluh

90

90

slp# pLUH

salapan pluh

100

100

s r\tUH

sa ratuh

1000

1000

s r[bU-

sa ribau

10000

10.000

s tm#

sa taman

100000

100.000

s Ok@

sa kot

 

Cham language still has some words which show estimation but no exactly number.

Tiếng Chăm còn có những từ chỉ ước lượng nhưng không biết chính xác là bao nhiêu.

aK^ c. Od_` hU a)k kr] g! , m[# ur) d{ T-U Oy+ zU hb^ o

Akhar Cam daok hu angka karei gac, min urang di thau yaom nyu habar o.

r[bU-

ribau

rs

rasa

Ok@

kot

t[`

tik

r[bU

ribau

tm#

taman

Ok@

kot

EC

chai

Lesson practice exercise

Đọc thêm số Cham

192

192

s r\tUH slp# pLUH dW

sa ratuh salapan pluh dua

1069

1069

s r[bU- n. pLUH slp#

sa ribau nam pluh salapan

1306

1306

s r[bU- kLU- r\tUH n.

sa ribau klau ratuh nam

1471

1471

s r[bU- f\` r\tUH t[jUH pLUH s

sa ribau pak ratuh tijuh pluh sa

1611

1611

s r[bU- n. r\tUH spLUH s

sa ribau nam ratuh sapluh sa

1653

1653

s r[bU- n. r\tUH l[m pLUH kLU-

sa ribau nam ratuh lima pluh klau

1832

1832

s r[bU- dlp# r\tUH kLU- pLUH dW

sa ribau dalapan ratuh klau pluh dua

Tham khảo số trông tài liệu Hoàng gia Champa